พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม

กรกฎาคม 2555


พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  กรกฎาคม 2555
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  ตำรวจภูธร ภาค 3 ร่วมกับสมาคมฯ พระเครื่องพระบูชาไทย จัดขึ้นวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   พระเบญจภาคี
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
1 .
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ๑ใหญํ
2 .
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ๑เกศบัวตูม
3 .
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ๑ทรงเจดีย๑
4 .
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ๑ฐานแซม
5 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑ใหญํ
6 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑เกศบัวตูม
7 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑ทรงเจดีย๑
8 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑ฐานแซม
9 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑อกครุฑ
10 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑สังฆาฎิ
11 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑เส๎นด๎าย
12 .
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ๑ฐานคูํ
13 .
พระสมเด็จจิตรลดา
14 .
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ๑ ๖ ชั้น อกตลอด
15 .
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ๑ ๖ ชั้น อกตัน
16 .
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ๑ ๗ ชั้น นิยม
17 .
พระสมเด็จอรหัง
18 .
พระกำแพงซุ๎มกอ พิมพ๑ใหญํ ไมํมีกนก ( ซุ๎มกอดำ )
19 .
พระกำแพงซุ๎มกอ พิมพ๑ใหญํ มีกนก
20 .
พระกำแพงซุ๎มกอ พิมพ๑กลาง
21 .
พระกำแพงซุ๎มกอ พิมพ๑ขนมเปี๊ยะ
22 .
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุํงเศรษฐี
23 .
พระกำแพงลีลา พลูจีบ
24 .
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ๑ต๎อ
25 .
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ๑ตื้น
26 .
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ๑ใหญํ
27 .
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ๑กลาง
28 .
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ๑เล็ก
29 .
พระผงสุพรรณ พิมพ๑หน๎าแกํ
30 .
พระผงสุพรรณ พิมพ๑หน๎ากลาง
31 .
พระผงสุพรรณ พิมพ๑หน๎าหนุํม
32 .
พระนางพญา พิมพ๑อกนูนใหญํ กรุวัดนางพญา
33 .
พระนางพญา พิมพ๑อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา
34 .
พระนางพญา พิมพ๑เขำโค๎ง กรุวัดนางพญา
35 .
พระนางพญา พิมพ๑เขำตรง กรุวัดนางพญา
36 .
พระนางพญา พิมพ๑สังฆาฎิ กรุวัดนางพญา
37 .
พระนางพญา พิมพ๑เทวดา กรุวัดนางพญา
พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
38 .
พระลีลากำแพงขาวชินเงิน จ.กำแพงเพชร
39 .
พระทำมะปรางค๑ชินเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.สุโขทัย
40 .
พระกำแพงห๎าร๎อยตัดเก๎าชินเงิน จ.กำแพงเพชร
41 .
พระนาคปรกลูกยอชินเงิน จ.กำแพงเพชร
42 .
พระซุ๎มนครโกษาสนิทแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค๑
43 .
พระซุ๎มนครโกษาสนิทแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค๑
44 .
พระนางพญาสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค๑
45 .
พระพิจิตรเม็ดข๎าวเมำ พิมพ๑แขนกลม - หักศอก จ.พิจิตร
46 .
พระซุ๎มนครโกษาสนิมแดง กรุวัดสวำงอารมณ๑ จ.สิงห๑บุรี
47 .
พระรํวงยืนชินเงิน กรุถ้ำมหาเถร จ.ลพบุรี
48 .
พระรํวงนั่งสนิมแดง กรุมํวงคํอม จ.ลพบุรี
49 .
พระอูํทองท๎องช๎าง พิมพ๑ใหญํ จ.ลพบุรี
50 .
พระอูํทองท๎องช๎าง พิมพ๑เล็ก จ.ลพบุรี
51 .
พระซุ๎มนครโกษาชินเงิน จ.ลพบุรี
52 .
พระรํวงยืนชินเงิน กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี
53 .
พระนารายณ๑ทรงปืนชินเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.ลพบุรี
54 .
พระเทริดขนนกสนิมแดง กรุทำวุ๎ง จ.ลพบุรี
55 .
พระรอดหนองมนสนิมแดง จ.ลพบุรี
56 .
พระรํวงนั่ง กรุชำงกล จ.ลพบุรี
57 .
พระหลวงพํอพัดชินเงิน จ.ลพบุรี - จ.ชัยนาท
58 .
พระลีลาไกํเขี่ย วัดสุดสวาท จ.พิษณุโลก
59 .
พระลีลาชินเงิน กรุงวังหิน จ.พิษณุโลก
60 .
พระซุ๎มเส๎นคูํชินเงิน กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก
61 .
พระชินสีห๑-+พระศาสดา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก
62 .
พระหูยานชินเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.ชัยนาท
63 .
พระลีลาเมืองสวรรค๑ชินเงิน ไมํจำกัดกรุ จ.ชัยนาท
64 .
พระสวรรค๑นั่งชินเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.ชัยนาท
65 .
พระปรุหนังเนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
66 .
พระทำกระดานหูช๎างสนิมแดง กรุเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี
67 .
พระรํวงยืนหลังกาบหมากสนิมแดง กรุถ้ำพระ จ.กาญจนบุรี
68 .
พระรํวงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไมํจำกัดกุร จ.กาญจนบุรี - จ.ลพบุรี - จ.สิงห๑บุรี
69 .
พระยอดขุนพลซุ๎มเรือนแก๎ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไมํจำกัดกรุ จ.ลพบุรี - จ.กาญจนบุรี
70 .
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ๑
71 .
พระซุ๎มรํมโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ๑
72 .
พระรํวงนั่ง กรุวัดกลาง จ.นครปฐม
73 .
พระยอดธง เนื้อทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา
74 .
พระยอดธง เนื้อนาค - เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
75 .
พระรํวงยืนหลังรางปืน กรุสวรรคโลก จ.สุโขทัย
76 .
พระรํวงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไมํจำกัดกุร จ.สุโขทัย - จ.กาญจนบุรี
77 .
พระรํวงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย
78 .
พระรํวงนั่งหลังลิ่มชินเงิน กรุวัดช๎างล๎อม จ.สุโขทัย
79 .
พระลีลาเชยคางข๎างเม็ด จ.กำแพงเพชร
80 .
พระทำมะปราง จ.กำแพงเพชร
81 .
พระยอดขุนพลเสมาตัดชินเงิน จ.กำแพงเพชร
82 .
พระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ๑ใหญํ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
83 .
พระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ๑เล็ก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
84 .
พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
85 .
พระรํวงยืนหลังกาบหมาก กรุศรีโสฬร จ.สิงห๑บุรี
86 .
พระรํวงยืนหลังลายผ๎า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
87 .
พระหูยานพิมพ๑ใหญํชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี ( กรุเกำ )
88 .
พระหูยานพิมพ๑ใหญํชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี ( กรุใหมํ )
89 .
พระหูยานพิมพ๑เล็กชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
90 .
พระยอดขุนพลซุ๎มเรือนแก๎ว กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
91 .
พระนาคปรกชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
92 .
พระนาคปรกชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
93 .
พระหลวงพํอแขก กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
94 .
พระรํวงยืนพิมพ๑ชีโบ กรุวัดหนองแจง จ.สุพรรณบุรี
95 .
พระรํวงยืนพิมพ๑รัศมี กรุหนองกระโดน จ.สุพรรณบุรี
96 .
พระรํวงยืนพิมพ๑เศียรโต กรุวัดราชเดชะ จ.สุพรรณบุรี
97 .
พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
98 .
พระหูยานชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
99 .
พระนาคปรกชินเงิน กรุวัดพะงั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
100 .
พระรํวงนั่งสนิมแดง - ชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
101 .
พระรํวงนั่งสนิมแดง พิมพ๑รัศมี กรุวัดกลาง จ.นครปฐม
102 .
พระทำกระดานพิมพ๑ใหญํ ศรีสวัสดิ์กุรเกำ จ.กาญจนบุรี
103 .
พระทำกระดานพิมพ๑ใหญํ กุรใหมํไมํจำกัดกรุ จ.กาญจนบุรี
104 .
พระทำกระดานพิมพ๑เล็ก ไมํจำกัดกรุ จ.กาญจนบุรี
105 .
พระรํวงยืน กรุปราสาทเมืองสิงห๑ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.กาญจนบุรี
106 .
พระเทริดขนนกสนิมแดง กรุเสมา 3 ชั้น จ.เพชรบุรี
107 .
พระพิมพ๑หูยานสนิมแดง ไมํจำกัดกรุ จ.เพชรบุรี
108 .
พระรํวงนั่ง กรุปราสาทตาพรหม
109 .
พระรํวงยืนหลังเข็ม กรุคำยสมเด็จพระนารายณ๑ จ.ลพบุรี
110 .
พระรํวงนั่ง กรุคำยสมเด็จพระนารายณ๑ จ.ลพบุรี
111 .
พระยอดขุนพลฐานบัว กรุคำยสมเด็จพระนารายณ๑ จ.ลพบุรี
พระเนื้อผง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
112 .
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ๑ไหลํตรง
113 .
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ๑แข๎งหมอน
114 .
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ๑ 7 ชั้น หูประบำ
115 .
พระกรุเจดีย๑เล็ก วัดบางขุนพรม ไมํจำกัดพิมพ๑
116 .
พระวัดพลับ พิมพ๑สมาธิ ไมํจำกัดพิมพ๑
117 .
พระวัดสามปลื้ม พิมพ๑ห๎าเหลี่ยม
118 .
พระวัดสามปลื้ม พิมพ๑สามเหลี่ยม
119 .
พระวัดสามปลื้ม พิมพ๑กลีบบัว
120 .
พระปิลันทน๑ วัดระฆังฯ พิมพ๑ซุ๎มประตู
121 .
พระปิลันทน๑ วัดระฆังฯ พิมพ๑ครอบแก๎ว ไมํจำกัดพิมพ๑
122 .
พระปิลันทน๑ วัดระฆังฯ พิมพ๑เปลวเพลิง ไมํจำกัดพิมพ๑
123 .
พระปิลันทน๑ วัดระฆังฯ พิมพ๑สี่เหลี่ยม ไมํจำกัดพิมพ๑
124 .
พระปิลันทน๑ วัดระฆังฯ ไมํจำกัดพิมพ๑ (ไมํซ้ำรายการเดิม )
125 .
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ๑พระสังกัจจายน๑
126 .
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ๑ซุ๎มกอ ฐานสูง
127 .
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ๑ซุ๎มกอ ฐานเตี้ย
128 .
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ๑เล็บมือ ไมํจำกัดพิมพ๑
129 .
พระวัดท๎ายตลาด ไมํจำกัดพิมพ๑
130 .
พระวัดรังษี ไมํจำกัดพิมพ๑
131 .
พระหลวงปู่ภู พิมพ๑แซยิด วัดอินทรวิหาร
132 .
พระหลวงปู่ภู พิมพ๑แปดชั้น วัดอินทรวิหาร ไมํจำกัดพิมพ๑
133 .
พระหลวงปู่ภู พิมพ๑เจ็ดชั้น วัดอินทรวิหาร ไมํจำกัดพิมพ๑
134 .
พระหลวงปู่ภู พิมพ๑สามชั้น วัดอินทรวิหาร ไมํจำกัดพิมพ๑
135 .
พระหลวงปู่ภู ไมํจำกัดพิมพ๑ วัดอินทรวิหาร
136 .
พระสมเด็จ วัดเฉลิมพระเกียรติ ไมํจำกัดพิมพ๑
137 .
พระเพชรหลีก วัดอินทราม ( วัดใต๎ ) ไมํจำกัดพิมพ๑
138 .
พระหลวงปู่ป๓้น พิมพ๑ทรงกรวย ไมํจำกัดพิมพ๑
139 .
พระหลวงปู่เผือก พิมพ๑ขุดสระ ไมํจำกัดพิมพ๑
140 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ ไมํจำกัดพิมพ๑
141 .
พระวัดปากน้ำ รุํนแรก เคลือบเชลแล็ค
142 .
พระวัดปากน้ำ รุํนแรก ไมํเคลือบเชลแล็ค
143 .
พระวัดปากน้ำ รุํนสาม พิมพ๑ตื้น
144 .
พระวัดปากน้ำ รุํนสาม พิมพ๑ลึก
145 .
พระสมเด็จพระครูสังฆ๑ วัดอินทร๑ ไมํจำกัดพิมพ๑
146 .
พระหลวงพํอหมํน คลองสิบสอง ไมํจำกัดพิมพ๑
147 .
พระพุทโธคุณแมํบุญเรือน วัดอาวุธ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2494
พระเนื้อดิน ยอดนิยม
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
148 .
พระขุนแผนเคลือบ วัดใหญํชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
149 .
พระขุนแผน พิมพ๑ใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา
150 .
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ๑ 2 หน๎า จ.พระนครศรีอยุธยา
151 .
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ๑ใหญํ ไหลํยก จ.พระนครศรีอยุธยา
152 .
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ๑เล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา
153 .
พระหลวงพํอโต กรุบางกระทิง ปางสมาธิ จ.พระนครศรีอยุธยา
154 .
พระหลวงพํอโต กรุบางกระทิง ปางมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
155 .
พระวัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา
156 .
พระยอดขุนพล ไมํจำกัดกรุ
157 .
พระนางกำแพงกลีบบัว จ.กำแพงเพชร
158 .
พระนางกำแพง พิมพ๑ลึก - พิมพ๑ตื้น จ.กำแพงเพชร
159 .
พระกำแพงงบน้ำอ๎อย จ.กำแพงเพชร
160 .
พระกำแพงปรกลูกยอ จ.กำแพงเพชร
161 .
พระกำแพงซุ๎มยอ จ.กำแพงเพชร
162 .
พระกำแพง ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.กำแพงเพชร
163 .
พระรํวงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย
164 .
พระรํวงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย
165 .
พระงบน้ำอ๎อย จ.สุโขทัย
166 .
พระนาง ไมํจำกัดกรุ จ.สุโขทัย
167 .
พระนางเสนํห๑จันทร๑ จ.สุโขทัย
168 .
พระลีลา กรุวัดถ้ำ***บ จ.สุโขทัย
169 .
พระสรรค๑นั่ง ไหลํยก จ.ชัยนาท
170 .
พระสรรค๑นั่ง จ.ชัยนาท
171 .
พระสรรค๑ยืน จ.ชัยนาท
172 .
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ๑ฤๅษีหลังนาง จ.พิษณุโลก
173 .
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ๑นางสองหน๎า จ.พิษณุโลก
174 .
พระกรุวัดจุฬามณี ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พิษณุโลก
175 .
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ๑มีหู จ.พิษณุโลก
176 .
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ๑ไมํมีหู จ.พิษณุโลก
177 .
พระหลวงพํอโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
178 .
พระทำมะปราง ไมํจำกัดกรุ จ.พิษณุโลก
179 .
พระคง กรุเกำ จ.ลำพูน
180 .
พระคง กรุใหมํ จ.ลำพูน
181 .
พระเปิม จ.ลำพูน
182 .
พระบาง จ.ลำพูน
183 .
พระเลี่ยง จ.ลำพูน
184 .
พระลบ จ.ลำพูน
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - พระรูปเหมือน ยอดนิยม
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
185 .
พระกริ่งหน๎าอินเดีย ปี 2482 วัดสุทัศน๑ฯ
186 .
พระกริ่งน้ำทํวม ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
187 .
พระกริ่งทองทิพย๑ ปี 2495 วัดสุทัศน๑ฯ
188 .
พระชัยวัฒน๑น้ำเต๎าเอียง ปี 2482 วัดสุทัศน๑ฯ
189 .
พระชัยวัฒน๑ทองทิพย๑ ปี 2495 วัดสุทัศน๑ฯ
190 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน แตํงเกำ ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
191 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน แตํงใหมํ ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
192 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ๑ต๎อบัวขีด มีโค๏ด ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
193 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ๑ต๎อบัวไมํขีด มีโค๏ด ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
194 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๏ด ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
195 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๏ด ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
196 .
พระพุทธชินราชอินโดจีน ไมํจำกัดพิมพ๑ ไมํมีโค๏ด ปี 2485 วัดสุทัศน๑ฯ
197 .
รูปหลํอท๎าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน๑ฯ
198 .
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ๑บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ
199 .
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ๑บัวเหลี่ยม ปี 2495 วัดบวรฯ
200 .
พระชัยวัฒน๑ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ
201 .
พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ
202 .
พระชัยวัฒน๑ทำนเจ๎ามา พิมพ๑ฐานสูง วัดสามปลื้ม
203 .
พระชัยวัฒน๑ทำนเจ๎ามา วัดสามปลื้ม ไมํจำกัดพิมพ๑
204 .
พระชัยวัฒน๑ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ไมํจำกัดพิมพ๑
205 .
พระหลวงพํอโสธร พิมพ๑ 2 หน๎า ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2497
206 .
พระกริ่งหลวงพํอโสธร ปี 2500 ไมํจำกัดพิมพ๑
207 .
พระกริ่งประภามณฑล ปี 2480 วัดดอนยานนาวา
208 .
พระกริ่งหลวงพํอจาด พิมพ๑ใหญํ วัดบางหอย
209 .
พระกริ่งหลวงพํอจาด พิมพ๑กลาง ,เล็ก วัดบางหอย
210 .
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ ปี 2491
211 .
เหรียญหลํอหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน พิมพ๑จอบใหญํ
212 .
เหรียญหลํอหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน พิมพ๑จอบเล็ก
213 .
รูปหลํอหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน พิมพ๑ขี้ตา
214 .
รูปหลํอหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน พิมพ๑นิยม
215 .
รูปหลํอหลวงพํอเงิน หลวงพํอชุํมสร๎าง วัดท๎ายน้ำ
216 .
รูปหลํอหลวงพํอเงิน วัดห๎วยเขน ไมํจำกัดพิมพ๑
217 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 เนื้ออัลปาก๎า
218 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 เนื้อทองเหลือง
219 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอเดิม พิมพ๑คอตึง วัดหนองโพ
220 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอเดิม วัดหนองโพ ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
221 .
รูปหลํอหลวงพํอเดิม วัดหนองหลวง ไมํจำกัดพิมพ๑
พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
222 .
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ๑นะหัวเขำ เนื้อชินตะกั่ว
223 .
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ๑หัวบานเย็น เนื้อผง
224 .
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ๑ข๎าวตอกแตก ชินตะกั่ว
225 .
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ๑สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว
226 .
พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์
227 .
พระมหาอุด หลวงพํอทัพ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์
228 .
พระปิดตา หลวงพํอทับ วัดอนงค๑ เนื้อเมฆสิทธิ์
229 .
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเกำ
230 .
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหมํ
231 .
พระปิดตา แรํบางไผํ หลวงปู่จันทร๑ วัดโมลี
232 .
พระปิดตา วัดท๎ายยำน เนื้อแรํพลวง ไมํจำกัดพิมพ๑
233 .
พระปิดตา หลวงพํอแก๎ว วัดปากทะเล พิมพ๑ป๓้นลอยองค๑ ผงคลุกรัก
234 .
พระปิดตา หลวงพํอแก๎ว วัดเครือวัลย๑ เนื้อผงคลุกรัก
235 .
พระปิดตา หลวงพํอแก๎ว วัดเครือวัลย๑ เนื้อตะกั่ว
236 .
พระปิดตา หลวงปู่ภูํ วัดนอก
237 .
พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดกำแพง
238 .
พระปิดตาเนื้อผง ปิลันทน๑ วัดระฆัง
239 .
พระปิดตา หลวงปู่แย๎ม เนื้อผงคลุกรัก วัดดำนสำโรง
240 .
พระปิดตา หลวงพํอเชย วัดบางกระสอบ
241 .
พระปิดตา หลวงพํอปาน เนื้อตะกั่ว วัดบางกระสอบ
242 .
พระปิดตา อาจารย๑เปิง วัดชินวราราม
243 .
พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดทำลาด ไมํจำกัดพิมพ๑
244 .
พระปิดตา พระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
245 .
พระปิดตา หลวงปู่ไขํ วัดเชิงเลน
246 .
พระปิดตาวัดห๎วยจรเข๎ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.นครปฐม
247 .
พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม พิมพ๑ใหญํ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
248 .
พระสังกัจจายน๑ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
249 .
พระปิดตา หลวงพํอปล๎อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
250 .
พระปิดตา หลวงพํอเชย วัดทำควาย
251 .
พระปิดตา วัดโพธิ์เอน พิมพ๑เขำบุ๐ม ไมํจำกัดพิมพ๑-ไมํจำกัดเนื้อ
252 .
พระปิดตา วัดท๎ายตลาด ไมํจำกัดพิมพ๑
253 .
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ๑สะดือเล็ก , ใหญํ จ.ชลบุรี
254 .
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ๑หลังตะแกรง , เม็ดบัว จ.ชลบุรี
255 .
พระปิดตา วัดอัมพวา ไมํจำกัดพิมพ๑
256 .
พระมหาอุด หลวงพํอเกิด วัดบางเดื่อ
257 .
พระปิดตา พิชัย ไมํจำกัดพิมพ๑
258 .
พระหลํอปิดตา วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร
เครื่องราง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
259 .
เขี้ยวเสือแกะหลวงพํอปาน วัดบางเ***้ย พิมพ๑หุบปาก
260 .
เขี้ยวเสือแกะหลวงพํอปาน วัดบางเ***้ย พิมพ๑อ๎าปาก
261 .
เสือหลวงพํอวงศ๑ วัดปริวาส ไมํจำกัดรุํน
262 .
สิงห๑งาแกะหลวงพํอหอม วัดชากหมาก
263 .
สิงห๑งาแกะหลวงพํอเดิม วัดหนองโพ
264 .
องคตหลวงพํอปาน วัดบางกระสอบ
265 .
ลิงหลวงพํอดิ่ง วัดบางวัว
266 .
หนุมานหลวงพํอสุํน วัดศาลากุน ไมํจำกัดเนื้อ
267 .
แพะหลวงพํออ่ำ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
268 .
เบี้ยแก๎หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก๎ว
269 .
เบี้ยแก๎หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก๎ว
270 .
เบี้ยแก๎อาจารย๑เจือ วัดกลางบางแก๎ว
271 .
เบี้ยแก๎หลวงปู่รอด วัดนายโรง
272 .
เบี้ยแก๎หลวงพํอคำ วัดโพธิ์ปล้ำ
273 .
หมากทุยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
274 .
ปลัดขิกหลวงพํออี๋ วัดสัต***บ
275 .
ปลัดขิกหลวงพํอเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ๑หัวกระจำ จารอุ
276 .
ปลัดขิกหลวงพํอเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ๑ก๎นลูกแก๎ว
277 .
มีดหมอหลวงพํอกัน วัดเขาแก๎ว
278 .
มีดหมอหลวงพํอเดิม วัดหนองโพ
279 .
ตะกรุดหน๎าผากเสือหลวงปู่นาค วัดแจ๎ง
280 .
ตะกรุดหลวงพํอพิธ วัดฆะมัง
281 .
ตะกรุดไม๎รวกหลวงพํอทา วัดพะเนียงแตก
282 .
ตะกรุดสามหํวงหลวงพํอเต๐ วัดสามงำม
283 .
ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม
284 .
ลูกอมหลวงพํอพริ้ง วัดบางปะกอก
285 .
ตุ๏กแกหลวงพํอครื้น วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
286 .
น้ำเต๎าหลวงพํอสด ภาพขาว-ดำ วัดปากน้ำ
287 .
พิศมรใบลานหลวงพํอแก๎ว วัดพวงมาลัย
288 .
ปลัดขิกพระครูสัมฤทธิ์ วัดอูํทอง
289 .
ปลัดขิกหลวงพํอฟ๓ก วัดนิคมประชาสรรค๑ จ.ประจวบคีรีขันธ๑
290 .
นางกวักหลวงพํออิ่ม วัดหัวเขา
291 .
แหวนมงคลเก๎า วัดราชบพิธ
292 .
ตะกรุดเกำ ไมํจำกัดคณาจารย๑
293 .
งาแกะเกำ ไมํจำกัดคณาจารย๑
พระเนื้อชิน ทั่วไป
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
294 .
พระยอดขุนพลหลํอแบบอยุธยาหลวงพํอฑูรย๑ วัดโพธิ์นิมิตร ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
295 .
พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ
296 .
พระพุทธชินราช วัดสามจีน ชินตะกั่ว กรุงเทพฯ
297 .
พระกรุวัดชนะสงคราม ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
298 .
พระกรุวัดกลางตลาดพลู กรุงเทพฯ
299 .
พระกรุวัดเลียบ ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
300 .
พระกรุวัดเกาะ ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
301 .
พระกรุวัดเก๐งจีน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.ระยอง
302 .
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ กรุงเทพฯ
303 .
พระกรุวัดมอญ จ.อำงทอง
304 .
พระนางกลีบบัว กรุวัดสุวรรณ จ.อำงทอง
305 .
พระนางกำแพงเนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
306 .
พระรํวงนั่งหน๎าโหนกชินเงิน จ.สุโขทัย - จ.กำแพงเพชร
307 .
พระเม็ดน๎อยหนำ กรุหนองมน จ.ลพบุรี
308 .
พระรํวงนั่ง กรุวังนารายณ๑ เนื้อชินสนิมแดง จ.ลพบุรี
309 .
พระกรุบ๎านตาก ชินเงิน - สนิมแดง ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.ตาก
310 .
พระปางประทานพร กรุวัดเพชร จ.สระบุรี
311 .
พระทำกระดานน๎อย กรุศาลเจ๎า จ.ราชบุรี
312 .
พระหลวงพํอนารถ วัดศรีโลหะ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.กาญจนบุรี
313 .
พระอูํทองบัวสองชั้น กรุวัดสิงห๑ จ.ปทุมธานี
314 .
พระอูํทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
315 .
พระอูํทองมีประภามณฑล ชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
316 .
พระลีลาใหญํ ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
317 .
พระซุ๎มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
318 .
พระกรุวัดราชบูรณะ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
319 .
พระหลวงพํอโต กรุบางกระทิง สนิมแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
320 .
พระหลวงพํอโต จ.พระนครศรีอยุธยา
321 .
พระสิบชาติตัดเดี่ยว ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
322 .
พระวัดตะไกรหน๎าครุฑ จ.พระนครศรีอยุธยา
323 .
พระกรุวัดจันทร๑นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
324 .
พระกรุวัดเชิงทำ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
325 .
พระขุนแผนหน๎าอิฐ กรุวัดใหญํชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
326 .
พระกรุวัดบางประมุง ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
327 .
พระกรุวัดแมํนางปลื้ม จ.พระนครศรีอยุธยา
328 .
พระลีลาชินเขียว ไมํจำกัดกุร
329 .
พระรํวงยืนชินเขียว ไมํจำกัดกุร
พระเนื้อผง ทั่วไป
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
330 .
พระสมเด็จ รุํน พล.ต.อ.เผำ วัดอินทร๑ ไมํจำกัดพิมพ๑
331 .
พระสมเด็จบึงพระยาสุเรนทร๑ ไมํจำกัดพิมพ๑
332 .
พระผงเกสร พิมพ๑ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม
333 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณศรีประหยัด วัดสุทัศน๑ กรุงเทพฯ
334 .
พระสมเด็จพิมพ๑พระประทาน หลวงปู่เส็ง รุํนแรก วัดบางนา
335 .
พระกรุวัดชนะสงคราม ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
336 .
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ๑มีหน๎ามีตา กรุงเทพฯ
337 .
พระชัยวัฒน๑ครึ่งซีก เจ๎าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน๑ฯ
338 .
พระสมเด็จแสน กรุงเทพฯ
339 .
พระผงของขวัญวัดปากน้ำ รุํน 6 ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
340 .
พระกริ่งลอยองค๑ หลวงปู่ธูป วัดแค
341 .
พระสมเด็จหลังลายเซ็นต๑ หลวงพํอเชื้อ วัดสะพานสูง
342 .
พระสมเด็จทรงครุฑ วัดทุํงสีกัน รุํนแรก ปี 18 กรุงเทพฯ
343 .
พระขุนแผนหลวงพํอโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ
344 .
พระสมเด็จสาลิกาจินดามณี หลวงพํอพร วัดจินดาราม
345 .
พระพิมพ๑เม็ดบัว หลวงพํออ๐อย วัดไทร จ.นนทบุรี
346 .
พระสมเด็จหลวงพํอสาย วัดบางรักใหญํ จ.นนทบุรี
347 .
พระหลวงพํอแฉํง วัดบางพัง ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.นนทบุรี
348 .
พระสมเด็จสายรุ๎ง รุํนแรก วัดศีลขันธ๑ ไมํจำกัดเนื้อ จ.อำงทอง
349 .
พระผงเกศาครูบาศรีวิชัย ไมํจำกัดพิมพ๑
350 .
พระสังกัจจายน๑ หลวงพํอพูน วัดใหมํปืนเกลียว จ.นครปฐม
351 .
พระหลวงพํอชื่น วัดป่ามุนี จ.อำงทอง
352 .
พระพิมพ๑สมาธิบัวฟ๓นปลา หลวงพํอฉ่ำ วัดท๎องคุ๎ง จ.สมุทรปราการ
353 .
พระหลวงพํอนวม วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
354 .
พระฝ๓กไม๎ขาว กรุบางระกำ จ.พิษณุโลก
355 .
พระผงสุพรรณ หลวงพํอดี วัดพระรูป ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
356 .
พระสมเด็จจอมพล รุํนแรก หลวงพํอขอม วัดไผํโรงวัว จ.สุพรรณบุรี
357 .
พระรูปเหมือนสามเหลี่ยมใหญํ หลวงพํอแชํม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต
358 .
นางกวักหลวงพํอคล๎าย วัดสวนขัน หลัง "สข"
359 .
พระหลวงพํอจาด วัดพระสิงห๑ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.เชียงใหมํ
360 .
พระหลวงพํอโต วัดน้ำล๎อม รุํนแรก จ.นำน
361 .
พระผงรูปเหมือน ครูบาญาณะ วัดสวนดอก จ.นำน
362 .
พระสมเด็จวัดเกสไชโย รุํนสร๎างเขื่อน พิมพ๑เจ็ดชั้น
363 .
พระสมเด็จวัดเกสไชโย รุํนสร๎างเขื่อน พิมพ๑สามชั้น
364 .
พระสมเด็จวัดเกสไชโย รุํนประวัติศาสตร๑ ไมํจำกัดพิมพ๑
พระเนื้อดิน ทั่วไป
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
365 .
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ
366 .
พระกรุวัดชนะสงคราม ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
367 .
พระกรุวัดราชนัดดา ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
368 .
พระชุดสร๎างโรงพยาบาลสงฆ๑ ปี 2500 ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
369 .
พระรูปเหมือนในหลวงทรงผนวช ไมํจำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ
370 .
พระพิมพ๑จันทร๑ลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน๑ฯ กรุงเทพฯ
371 .
พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 ไมํจำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ
372 .
ท๎าวเวสสุวรรณพระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
373 .
พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุงเทพฯ
374 .
พระหลวงพํอเขํง วัดพระพิเรนทร๑ กรุงเทพฯ
375 .
พระพิมพ๑หลวงพํอโตหลวงปู่ชู วัดนาคปรก กรุงเทพฯ
376 .
พระขุนแผนกุมารทอง วัดโพธิ์นิมิต รุํนแรก กรุงเทพฯ
377 .
พระกรุวัดโปรดเกษ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.นนทบุรี
378 .
พระหลวงพํอคร๎าม วัดพระเงิน หลังยันต๑ จ.นนทบุรี
379 .
พระกรุวัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี
380 .
พระพุทธโคดม วัดไผํโรงวัว จ.สุพรรณบุรี
381 .
พระหลวงพํอโบ๎ย วัดมะนาว ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.สุพรรณบุรี
382 .
พระขุนแผนหน๎าอิฐ กรุวัดใหญํชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
383 .
พระหลวงพํอโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา
384 .
พระสิบชาติตัดเดี่ยว ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
385 .
พระขุนแผน เนื้อดิน กรุวัดใหญํชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
386 .
พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ๎าเจ็ด ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
387 .
พระหลวงพํอขัน วัดนกกระจาบ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
388 .
พระหลวงพํอเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
389 .
พระหลวงพํออั้น วัดพระญาติ ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
390 .
พระหลวงพํอนุํม วัดนางใน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.อำงทอง
391 .
พระขุนแผนดินหน๎าตะโพน หลวงพํอแชํม วัดตาก๎อง จ.นครปฐม
392 .
พระขุนแผนหลวงพํอเต๐ คงทอง วัดสามงำม จ.นครปฐม
393 .
พระหลวงพํอเงิน วัดบางคลาน ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.พิจิตร
394 .
พระกรุเจดีย๑กลางทุํง จ.กำแพงเพชร
395 .
พระพิจิตรบ๎านกล๎วย จ.สุโขทัย
396 .
พระนางพญาอาจารย๑หนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
397 .
พระยอดขุนพลผาสิงห๑ วัดผาสิงห๑ จ.นำน
398 .
พระหลวงพํอเล็ก วัดทำอิฐ จ.ฉะเชิงเทรา
399 .
พระรอดปลุดเศกอินเดีย
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
400 .
เหรียญสมเด็จป๋า รุํนรอบโลก
401 .
เหรียญสมเด็จป๋า รุํนสมโภช ปี 17
402 .
เหรียญหลวงพํอแดง - หลวงพํอเจริญ วัดเขาบันไดอิฐ
403 .
เหรียญหลวงปู่แหวน รุํนเราสู๎
404 .
เหรียญหลวงปู่แหวน รุํนถือไม๎เท๎า
405 .
เหรียญหลวงปู่แหวน รุํนสร๎างโรงพยาบาล ภปร.
406 .
เหรียญหลวงพํอเอีย รุํนมังกรคูํ วัดบ๎านดำน จ.ปราจีนบุรี
407 .
เหรียญหลวงพํอเอีย รุํนสันติบาล วัดบ๎านดำน จ.ปราจีนบุรี
408 .
เหรียญหลวงพํอเอีย รุํนฉลองศาลา วัดบ๎านดำน จ.ปราจีนบุรี
409 .
เหรียญหลวงพํอเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2513 ไมํจำกัดพิมพ๑ จ.สมุทรสงคราม
410 .
เหรียญหลวงพํอมิ่ง วัดกก ปี 2509
411 .
เหรียญหลวงพํอโสธร หลัง ภ.ป.ร. ปี 2509
412 .
เหรียญหลวงพํอแดง รุํนแมํทัพภาค ปี 2511
413 .
เหรียญหลวงพํอเกตุ วัดเกาะหลัก ปี 2519
414 .
เหรียญรุํนแรกหลวงปู่ทิม วัดพระขาว
415 .
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ๑
416 .
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา ปี 2500 ไมํจำกัดพิมพ๑
417 .
เหรียญหลวงพํอโสธร เงินลงยา ปี 2504-2509
418 .
เหรียญพระแก๎วมรกต ปี 2475 ไมํจำกัดบล็อก
419 .
เหรียญพระแก๎วมรกต พิมพ๑ฤดูหนาว ฉลอง 200 ปี
420 .
เหรียญพระแก๎วมรกต พิมพ๑ฤดูร๎อน ฉลอง 200 ปี
421 .
เหรียญพระแก๎วมรกต พิมพ๑ฤดูฝน ฉลอง 200 ปี
422 .
เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
423 .
เหรียญหลวงพํอแดง นั่งพับเพียบ ปี 2517
424 .
เหรียญ ร.9 เสด็จเยือนยุโรป ปี 2503
425 .
เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ ปี 2506
426 .
เหรียญ ร.9 ครบ 4 รอบ ปี 2518
427 .
เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี
428 .
เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
429 .
เหรียญพระมหาชนก กรุงเทพฯ
430 .
เหรียญเตำหลวงพํอหลิว รุํนปลดหนี้
431 .
เหรียญเตำหลวงพํอหลิว รุํนสุขใจ
432 .
เหรียญพระชัยหลังช๎าง วัดบวรฯ
433 .
เหรียญหมดเคราะห๑ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก๎วโพธิญาณ จ.เชียงราย ปี 2555
434 .
เหรียญบาตรน้ำมนต๑ หลวงพํอพูล วัดบ๎านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
435 .
เหรียญหลวงพํอตัด รุํนโภคทรัพย๑ วัดชายนา จ.เพชรบุรี ปี 2551
436 .
เหรียญหลวงพํอตัด รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ วัดชายนา จ.เพชรบุรี ปี 2548 - 2551
437 .
ขุนแผนหลวงพํอตัด รุํนแรก วัดชายนา จ.เพชรบุรี
438 .
รูปหลํอหลวงพํอตัด ไมํจำกัดรุํน วัดชายนา จ.เพชรบุรี
439 .
เหรียญหลวงพํอแถม รุํนแรก วัดช๎างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ปี 2536
440 .
เหรียญเศรษฐีหลวงพํอแถม ไมํจำกัดเนื้อ วัดช๎างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
441 .
เหรียญบารมีหลวงพํอแถม ไมํจำกัดเนื้อ วัดช๎างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
442 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอแถม รุํนแรก วัดช๎างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ปี 2554
443 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอแถม รุํนแรก พิมพ๑เตารีด วัดช๎างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี ปี 2554
444 .
เหรียญเศรษฐีหลวงพํอผล ไมํจำกัดเนื้อ วัดหนองแขม จ.เพชรบุรี
445 .
เหรียญหลวงพํอพาน รุํนแรก วัดโป่งกะสัง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ปี 2519
446 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพํอพาน วัดโป่งกะสัง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ปี 2526
447 .
เหรียญหลํอนั่งพานหลวงพํอพาน ไมํจำกัดเนื้อ วัดโป่งกะสัง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ปี 2537
448 .
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ รุํนแรก วัดประดูํ จ.สมุทรสงคราม
449 .
เหรียญหลวงพํอใหญํเลื่อนสมณศักดิ์ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดูํ จ.สมุทรสงคราม ปี 2552
450 .
ล็อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์ พระมหาสุรศักดิ์ ไมํจำกัดเนื้อ วัดประดูํ จ.สมุทรสงคราม ปี 2552
451 .
เหรียญมงคลจักรวาลหลวงพํอโฉม ไมํจำกัดเนื้อ วัดตำหนัก จ.ปทุมธานี
452 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอโฉม รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ วัดตำหนัก จ.ปทุมธานี
453 .
เหรียญระฆังหลวงปู่ชื้น ไมํจำกัดเนื้อ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา
454 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงปู่ชื้น รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา
455 .
พระปรกใบมะขามหลวงปู่ชื้น รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา
456 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงปู่บัว รุํนสร๎างบารมี วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด ปี 2554
457 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงปู่บัว รุํนสร๎างบารมี วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด ปี 2554
458 .
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรหลวงปู่บัว รุํนสร๎างบารมี วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด ปี 2554
459 .
เหรียญแซยิด 85 ปี หลวงพํอชุบ ไมํจำกัดเนื้อ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
460 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอชุบ รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
461 .
เหรียญหลวงพํอเพชร รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
462 .
เหรียญเจริญพรหลวงพํอเพชร ไมํจำกัดเนื้อ วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:39:12  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx 


พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  001:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  463 .
เหรียญแจกทานหลวงพํอเพชร ไมํจำกัดเนื้อ วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
464 .
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงพํอเพชร เนื้อเงิน วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
465 .
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงพํอเพชร เนื้อนวะ - ทองแดง วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
466 .
ตะกรุดมหาระงับปราบหงษา พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดูํ จ.สมุทรสงคราม
467 .
ขุนทะเลพระมหาสุรศักดิ์ ไมํจำกัดเนื้อ วัดประดูํ จ.สมุทรสงคราม
468 .
ตะกรุดหลวงพํอตัด ไมํจำกัดโค๏ต วัดชายนา จ.เพชรบุรี
469 .
ปลัดขิกหลวงพํอตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - พระรูปเหมือน ทั่วไป
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
470 .
พระกริ่งหลังปิ ปี 2506 วัดสุทัศน๑
471 .
พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506
472 .
พระกริ่ง ภ.ป.ร. ปี 2508 วัดบวรนิเวศฯ
473 .
พระกริ่งหลวงพํอโสธร ปี 2508
474 .
พระกริ่งวัดมงกุฎ ฉลอง 100 ปี ปี 2511
475 .
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร๑ ปี 2515
476 .
พระกริ่งสมเด็จยำ ปี 2515
477 .
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก ปี 2522
478 .
พระกริ่งกรมการรักษาดินแดน
479 .
พระกริ่งโสธร รุํน 80 ปี กรมตำรวจ ไมํจำกัดเนื้อ
480 .
พระกริ่งโสฬส ม.ป.ร. วัดราชประดิษฐ๑
481 .
พระกริ่งหลวงพํอโสธร ปี 2530
482 .
พระกริ่งปวเรศ รุํน 2 วัดบวรนิเวศน๑ฯ ปี 2530
483 .
พระกริ่งพุทธโคดม วัดไผํโรงวัว
484 .
พระกริ่งใหญํ วัดอรุณฯ
485 .
พระกริ่งอาจายน๑เชื้อ วัดสะพานสูง
486 .
พระชัยวัฒน๑ ปี 2487 วัดสุทัศน๑ฯ
487 .
พระประจำวันเจ๎าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน๑ฯ ปี 2494
488 .
พระชัยวัฒน๑ วัดบวรฯ ปี 2495
489 .
พระชัยวัฒน๑เจ๎าคุณผล วัดหนัง พิมพ๑หลํอโบราณ
490 .
พระชัยวัฒน๑เจ๎าคุณผล วัดหนัง พิมพ๑ป๓๊ม
491 .
พระกริ่งสมเด็จญาณฯ 80 พรรษา วัดบวรฯ
492 .
พระกริ่ง อ.ติ๋ว วัดมณีชลขันฑ๑ เนื้อเงิน จ.ลพบุรี
493 .
พระกริ่ง อ.ติ๋ว วัดมณีชลขันฑ๑ เนื้อนวะ จ.ลพบุรี
494 .
พระชัยวัฒพระครูสอน วัดมักกะสัน
495 .
พระวัดระฆังหลังฆ๎อน
496 .
พระหลวงพํอพัก วัดบึงทองหลาง ไมํจำกัดพิมพ๑
497 .
พระรูปเหมือนพระเจ๎าตาก ปี 2493 วัดสุทัศน๑ฯ
498 .
รูปหลํอหลวงพํอเงิน รุํนสร๎างอำเภอ ปี 2522
499 .
รูปหลํอหลวงพํอเงิน รุํนช๎างคูํ วัดท๎ายน้ำ ปี 2526
500 .
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เบตง 2 ไมํจำกัดเนื้อ
501 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอมุํย รุํนสอง ไมํจำกัดพิมพ๑ วัดดอนไรํ
502 .
พระรูปเหมือนป๓้มคูรบาอริยชาติ รุํนสรงน้ำ เนื้อเงิน-เนื้อนวะ วัดแสงแก๎วโพธิญาณ ปี 2555
503 .
พระรูปเหมือนป๓้มคูรบาอริยชาติ รุํนสรงน้ำ เนื้อสัตตโลหะ วัดแสงแก๎วโพธิญาณ ปี 2555
504 .
พระรูปเหมือนป๓้มคูรบาอริยชาติ รุํนสรงน้ำ เนื้อทองแดง วัดแสงแก๎วโพธิญาณ ปี 2555
505 .
อุปคุตเขมร เนื้อสำริด
พระหลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
506 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑สี่เหลี่ยม แจกกรรมการ ปี 2497
507 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ใหญํกรรมการ ปี 2497
508 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ใหญํ “A” ปี 2497
509 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ใหญํลึก “B” ปี 2497
510 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ใหญํไหลํจุด “C” ปี 2497
511 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ใหญํ ปี 2497
512 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ต๎อใหญํ ปี 2497
513 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ต๎อกลาง ปี 2497
514 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ต๎อเล็ก ปี 2497
515 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลาง มีลูกตา ปี 2497
516 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลางใหญํ ปี 2497
517 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลางลึก ปี 2497
518 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลางลึก หน๎าโหนก ปี 2497
519 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลางลึก หน๎าใหญํ ปี 2497
520 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลาง อกแฟบ ปี 2497
521 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลาง หน๎ากลม ปี 2497
522 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลาง ปี 2497
523 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลางชะลูด ปี 2497
524 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑พระรอดกรรมการ ปี 2497
525 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑พระรอดใหญํ ปี 2497
526 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑พระรอดกลาง ปี 2497
527 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑พระรอดเล็ก ปี 2497
528 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ลอยน้ำใหญํ - เล็ก ปี 2502
529 .
พระเนื้อวำน รุํนพินัยกรรม พิมพ๑กรรมการ ปี 2505
530 .
พระเนื้อวำน รุํนพินัยกรรม พิมพ๑หน๎าใหญํ ปี 2505
531 .
พระเนื้อวำน รุํนพินัยกรรม พิมพ๑พระรอด ปี 2505
532 .
พระกริ่ง พระองค๑เจ๎าเฉลิมพล ปี 2505 เนื้อนวโลหะ
533 .
รูปหลํอรุํนแรก เลขใต๎ฐาน (เบตง) ปี 2505 เนื้อนวโลหะ
534 .
พระเตารีดใหญํ เนื้อนวะ ตอก “หลวงพํอทวด วัดช๎างให๎ ตัวเลข ฉ” ปี 2505
535 .
พระหลังเตารีดใหญํ เนื้อนวโลหะ ปี 2505
536 .
พระหลังเตารีดใหญํ เนื้อโลหะผสม ปี 2505
537 .
พระหลังเตารีดใหญํ เนื้อเมฆพัด พิมพ๑นิยม ปี 2505
538 .
พระหลังเตารีดใหญํ เนื้อเมฆพัด ปี 2505
539 .
พระหลังเตารีดใหญํ เนื้อแรํ ปี 2505
540 .
รูปหลํอ พิมพ๑บัวรอบ ก๎นลายเซ็น ปี 2508
พระหลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
541 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑ใหญํ หัวมน “B” ปี 2505
542 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑ใหญํ หัวมน “C” ปี 2505
543 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑ใหญํ ป๓๊มซ้ำ “บล็อกแตก” (นิยม) ปี 2505
544 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑ใหญํ ป๓๊มซ้ำ ปี 2505
545 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑กลาง “หลํอเดิม” ไมํป๓๊มซ้ำ ปี 2505
546 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑กลาง ป๓๊มซ้ำ ปี 2505
547 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑เล็ก (แข๎งขีด) ปี 2505
548 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑เล็ก ปี 2505
549 .
พระหลังเตารีด พิมพ๑เล็ก “หน๎าใหญํ-หน๎าเชิด” ปี 2505
550 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือใหญํ “ตัว ท” ปี 2505
551 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505
552 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือใหญํ “เสาอากาศ-สายฝน” ปี 2505
553 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505
554 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือใหญํ ปี 2505
555 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือเล็ก ปี 2505
556 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือป๓๊มซ้ำ ปี 2506
557 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือเล็ก ปี 2506 “มีหู, ไมํมีหู”
558 .
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อนวโลหะ ปี 2506
559 .
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อโลหะผสม ปี 2506
560 .
พระพิมพ๑หลังเตารีดใหญํ “หน๎าจีน” ปี 2508
561 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือใหญํ ปี 2508
562 .
พระพิมพ๑หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2508
563 .
เหรียญเสมา รุํนแรก เนื้อทองแดง ปี 2500
564 .
เหรียญเสมา รุํนแรก เนื้อทองแดง กะไหลํเงิน-ทอง ปี 2500
565 .
เหรียญรุํนสอง ไขํปลาใหญํ “ไม๎มลาย” ปี 2502
566 .
เหรียญรุํนสอง ไขํปลาใหญํ “พุฒย๎อย” ปี 2502
567 .
เหรียญรุํนสอง ไขํปลาใหญํ ปี 2502
568 .
เหรียญรุํนสอง ไขํปลาเล็ก ปี 2502
569 .
เหรียญเสมา รุํนสาม ปี 2504 ไมํจำกัดเนื้อ - สี
570 .
เหรียญเสมา รุํนสาม “สามขีดใน - กิ่งไผํ” ปี 2504
571 .
หรียญเสมา รุํนสาม “2 จุด” ไมํจำกัดเนื้อ
572 .
เหรียญเสมา รุํนสาม “หน๎าผาก 2 เส๎น รัดประคดข๎างเดียว”
573 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองแดง (บล็อกนิยม)
574 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้ออัลปาก๎า (บล็อกนิยม)
575 .
เหรียญห๎าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหลํทอง แจกปีนัง ปี 2508
576 .
เหรียญพุฒซ๎อนใหญํ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
พระหลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
577 .
เหรียญเสมา รุํนสาม เนื้อทองแดง ปี 2504
578 .
เหรียญเสมา รุํนสาม เนื้ออัลปาก๎า ปี 2504
579 .
เหรียญไขํปลาเล็ก รุํนสาม เนื้อทองแดง ปี 2504
580 .
เหรียญไขํปลาเล็ก รุํนสาม เนื้ออัลปาก๎า ปี 2504
581 .
เหรียญไขํปลาเล็ก รุํนสี่ เนื้อทองแดง ปี 2504
582 .
เหรียญไขํปลาเล็ก รุํนสี่ เนื้ออัลปาก๎า ปี 2504
583 .
เหรียญน้ำเต๎า “หน๎าแกํ” เนื้อทองแดง ปี 2505
584 .
เหรียญน้ำเต๎า “หน๎าหนุํม” เนื้อทองแดง ปี 2505
585 .
เหรียญซุ๎มกอแจกปีนัง เนื้อทองแดงกะไหลํทอง “มีหู” ปี 2506
586 .
เหรียญซุ๎มกอแจกปีนัง เนื้อทองแดง- ตะกั่ว ปี 2506
587 .
เหรียญหกเหลี่ยมใหญํ แจกปีนัง ปี 2506
588 .
เหรียญหกเหลี่ยมเล็ก แจกปีนัง ปี 2506
589 .
เหรียญใบสาเก “หน๎าแกํ” แจกปีนัง ปี 2506
590 .
เหรียญใบสาเก “หน๎าหนุํม” แจกปีนัง ปี 2506
591 .
เหรียญสามเหลี่ยมเล็ก หลังหนังสือห๎าแถว (นิยม) ปี 2506
592 .
เหรียญเม็ดแตง บล็อกหนังสือเลยหู หน๎าผาก 3, 4 เส๎น ณ ทะลุซุ๎ม ปี 2506
593 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก๎าชุบนิเกิล (บล็อกแตก) “ผำปาก” ปี 2508
594 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก๎าชุบนิเกิล (บล็อกธรรมดา) ปี 2508
595 .
เหรียญสามเหลี่ยมเล็ก (รุน 1) ปี 2508
596 .
เหรียญเม็ดแตง เนื้ออัลปาก๎า ปี 2508
597 .
แหวน - หัวแหวน ปี 2503 - 2508
598 .
เหรียญพุฒซ๎อนเล็ก ปี 2509
599 .
เหรียญพุฒซ๎อนเล็ก ปี 2511
600 .
เหรียญเสมา หลังเจดีย๑ เนื้ออัลปาก๎า ปี 2511
601 .
รูปหลํออาจารย๑ทิม ก๎นตัน ปี 2508
602 .
รูปหลํออาจารย๑ทิม ก๎นกลวง เนื้อทองคำ, นาก, เงิน, นวะ
603 .
รูปหลํออาจารย๑ทิม ก๎นกลวง กะไหลํทอง, นาก, เงิน ปี 2508
604 .
รูปหลํออาจารย๑ทิม ก๎นกลวง รมดำ, น้ำตาล ปี 2508
605 .
เหรียญรูปไขํ อาจารย๑ทิม พิมพ๑หํมคลุม ปี 2508
606 .
เหรียญรูปไขํ อาจารย๑ทิม พิมพ๑หันข๎าง ปี 2508
607 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑สี่เหลี่ยม แจกกรรมการ ปี 2524
608 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑ใหญํ ปี 2524
609 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑กลาง ปี 2524
610 .
พระเนื้อวำน พิมพ๑พระรอด ปี 2524
611 .
หลวงปู่ทวด หลังหนังสือใหญํ ปี 2524
612 .
หลวงปู่ทวด หลังหนังสือเล็ก ปี 2524
พระหลวงปู่ทวด ทั่วไป
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
613 .
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง ปี 2505 พิมพ๑ใหญํ
614 .
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง ปี 2505 พิมพ๑เล็ก
615 .
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ ไมํจำกัดพิมพ๑
616 .
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน ไมํจำกัดพิมพ๑
617 .
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโค๏ะ ปี 2506 พิมพ๑ใหญํ
618 .
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโค๏ะ ปี 2506 พิมพ๑เล็ก
619 .
พระหลวงปู่ทวด พิมพ๑กรรมการ วัดพะโค๏ะ ไมํจำกัดพิมพ๑
620 .
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง ปี 2506 ไมํจำกัดพิมพ๑
621 .
พระหลวงปู่ทวด วัดห๎วยมงคล เนื้อวำนผสม พิมพ๑ใหญํ
622 .
พระหลวงปู่ทวด วัดห๎วยมงคล พิมพ๑ใหญํ ไมํจำกัดเนื้อโลหะ
623 .
พระหลวงปู่ทวด วัดห๎วยมงคล เนื้อวำนผสม พิมพ๑พระรอด
624 .
พระหลวงปู่ทวด วัดมํวง บางแค ไมํจำกัดพิมพ๑
625 .
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด วัดพะโค๏ะ ปี 2508
626 .
เหรียญหลวงปู่ทวด หลัง ม. วัดมหาธาตุ ปี 2500
627 .
พระหลวงปู่ทวด วัดตุยง จ.ยะลา
628 .
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส พิมพ๑ใหญํ เนื้อขาว
629 .
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส พิมพ๑ใหญํ เนื้อดำ - เทา
630 .
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส พิมพ๑ใหญํ เนื้อลังเม๎ง
631 .
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส พิมพ๑เล็ก เนื้อขาว
632 .
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส พิมพ๑เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ
633 .
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส พิมพ๑สี่เหลี่ยมออกวัดหลวง
634 .
พระหลวงปู่ทวด เนื้อผง รุํนบูรณะโบสถ๑ พิมพ๑ใหญํ วัดประสาทบุญญาวาส
635 .
พระหลวงปู่ทวด เนื้อผง รุํนบูรณะโบสถ๑ พิมพ๑เล็ก วัดประสาทบุญญาวาส
636 .
พระหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะ รุํนบูรณะโบสถ๑ พิมพ๑ใหญํ วัดประสาทบุญญาวาส
637 .
พระหลวงปู่ทวด เนื้อโลหะ รุํนบูรณะโบสถ๑ พิมพ๑เล็ก วัดประสาทบุญญาวาส
638 .
พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุํนสร๎างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ๑ใหญํ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2539 จ.ป๓ตตานี
639 .
พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุํนสร๎างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ๑กลาง ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2539 จ.ป๓ตตานี
640 .
พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุํนสร๎างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ๑เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2539 จ.ป๓ตตานี
641 .
พระกริ่งเฉลิมพล รุํนสร๎างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2539 จ.ป๓ตตานี
642 .
เหรียญรูปไขํหลวงปู่ทวด รุํนเบตง 2 ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2536
643 .
เหรียญอาร๑มหลวงปู่ทวด รุํนเบตง 2 ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2537
644 .
เหรียญรูปไขํพํอทำนเขียว รุํนบารมี 81 เนื้อเงินหน๎าทองคำ , นวะหน๎าทอง , เงิน วัดห๎วยเงาะ จ.ป๓ตตานี ปี 2552
645 .
เหรียญรูปไขํพํอทำนเขียว รุํนบารมี 81 เนื้อนวะ , อัลปาก๎า , ฝาบาตร , ทองแดง วัดห๎วยเงาะ จ.ป๓ตตานี ปี 2552
646 .
เหรียญเสมาหน๎าเลื่อน หลังพํอทำนเขียว รุํนบารมี 81 เนื้ออัลปาก๎า , ฝาบาตร , กะไหลํ วัดห๎วยเงาะ จ.ป๓ตตานี ปี 2552
647 .
เหรียญเสมาหน๎าเลื่อน หลังพํอทำนเขียว รุํนบารมี 81 เนื้อทองแดงรมดำ , ทองแดง วัดห๎วยเงาะ จ.ป๓ตตานี ปี 2552
648 .
เหรียญเสมาหน๎าเลื่อน หลังพํอทำนเขียว รุํนบารมี 81 วัดห๎วยเงาะ จ.ป๓ตตานี ปี 2552 (ไมํซ้ำรายการเดิม)
พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม , พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
649 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ เกศทะลุซุ๎ม (นิยม) ปี 2509
650 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ เกศทะลุซุ๎ม ปี 2509
651 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ ปี 2509
652 .
พระสมเด็จ พิมพ๑เส๎นด๎ายใหญํ ปี 2509
653 .
พระสมเด็จ พิมพ๑เส๎นด๎าย ปี 2509
654 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ฐานแซม ปี 2509
655 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ฐานคูํ ปี 2509
656 .
พระสมเด็จ พิมพ๑สังฆาฏิ ปี 2509
657 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ปรกโพธิ์ ปี 2509
658 .
พระสมเด็จ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2509
659 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2517
660 .
พระสมเด็จ ไมํซ้ำรายการเดิม ปี 2517
661 .
พระรูปเหมือน สมเด็จโต ปี 2517
662 .
เหรียญสมเด็จโต ปี 2517
663 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ ปี 2531
664 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ ปี 2543
665 .
พระสมเด็จ พิมพ๑เส๎นด๎าย ปี 2543
666 .
พระสมเด็จ พิมพ๑ใหญํ เกศทะลุซุ๎ม พิมพ๑ A ปี 2554
667 .
พระหลวงตาพัน ไมํจำกัดพิมพ๑
668 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี พิมพ๑เศียรโต A บล็อกแรก ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
669 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี พิมพ๑เส๎นด๎าย ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
670 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี พิมพ๑ไขํปลาเลือน ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
671 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี พิมพ๑ไขํปลาใหญํ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
672 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี พิมพ๑ต๎อ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
673 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี พิมพ๑คะแนน ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
674 .
พระสมเด็จ รุํน 100 ปี ไมํจำกัดพิมพ๑ (ไมํรวมพิมพ๑นิยม) ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
675 .
พระผง รุํน 100 ปี พิมพ๑รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย๑โต ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
676 .
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน๑ รุํน 100 ปี พิมพ๑พระประธาน ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
677 .
รูปเหมือนหลํอสมเด็จพระพุฒาจารย๑โต รุํน 100 ปี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
678 .
เหรียญรูปเหมือน รุํน 100 ปี ไมํจำกัดขนาด ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิษตาราม
679 .
พระผงสมเด็จ รุํน 108 ปี พิมพ๑พระประธานใหญํ ปี 2523 วัดระฆังโฆสิษตาราม
680 .
พระผง รุํน 108 ปี พิมพ๑รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย๑โต วัดระฆังโฆสิษตาราม
681 .
เหรียญหลํอสมเด็จ รุํน 108 ปี เนื้อตะกั่วถ้ำชา ปี 2523 วัดระฆังโฆสิษตาราม
682 .
รูปเหมือนหลํอลอยองค๑ รุํน 108 ปี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2523 วัดระฆังโฆสิษตาราม
683 .
เหรียญรูปเหมือน รุํน 108 ไมํจำกัดเนื้อ และ ขนาด ปี 2523 วัดระฆังโฆสิษตาราม
684 .
พระผงสมเด็จ รุํน 118 ปี ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2533 วัดระฆังโฆสิษตาราม
685 .
พระผงสมเด็จ รุํนเสาร๑ห๎า รุํนแรก พิมพ๑พระประธานใหญํ ปี 2536 วัดระฆังโฆสิษตาราม
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยอดนิยม
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
686 .
พระแชํน้ำมนต๑ รุํนแรก ไมํจำกัดพิมพ๑
687 .
พระสมเด็จปรกโพธิ์ 6 ขีด , 8 ขีด
688 .
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย
689 .
พระสมเด็จเนื้อผงผสมแรํ รุํนชุนดูฮวาน (บล็อกแรก)
690 .
พระปิดตาจัมโบ๎ รุํนสอง
691 .
พระปิดตายันต๑ดวง พิมพ๑เล็ก
692 .
พระปิดตามหาเสนํห๑
693 .
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต๑นะ
694 .
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต๑ตรี
695 .
พระปิดตาเงินล๎าน
696 .
พระปิดตา พิมพ๑ตุ๏กตา ไมํจำกัดพิมพ๑
697 .
พระปิดตา พิมพ๑กนกข๎าง
698 .
พระปิดตา นะ ทะ นะ ไมํจำกัดเนื้อ
699 .
พระสังกัจจายน๑ เนื้อผง ปี 2520 เนื้อเกสร, ใบลาน
700 .
พระกริ่งใหญํ ไมํจำกัดรุํน
701 .
พระชัยวัฒน๑ ไมํจำกัดรุํน
702 .
เหรียญรุํนแรก
703 .
เหรียญหลํอล๎อแม็ก ไมํจำกัดพิมพ๑
704 .
พระผงรูปเหมือน ไมํจำกัดพิมพ๑
705 .
พระผงรูปเหมือนหันข๎าง หลังตาชั่ง
706 .
พระสมเด็จ ฐานสิงห๑ หลังตาชั่ง
707 .
พระสมเด็จ หลังข๎าวสารดำ
708 .
พระปรกใบมะขาม ไมํจำกัดพิมพ๑
709 .
เหรียญรูปไขํ รุํนสร๎างโรงเรียน หลังตาชั่ง
710 .
เหรียญพัดยศ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2516
711 .
เหรียญเสมา หลังยันต๑ตรี ปี 2516
712 .
เหรียญหลังพัดยศ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2518
713 .
พระพิมพ๑จันทร๑ลอย ปี 2518
714 .
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518
715 .
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2519 เยือนอินเดีย
716 .
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต๑ตรี ปี 2521 พิมพ๑คะแนน
717 .
เหรียญรุํนเยือนอินเดีย ปี 2519
718 .
พระผงกัมมัฏฐาน ปี 2521
719 .
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ๑สี่เหลี่ยม
720 .
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ๑รูปไขํ
721 .
พระกลีบบัว ปี 2521
พระเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ , พระสมเด็จญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ทั่วไป
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
722 .
พระกริ่งใหญํ ปี 2495 ไมํจำกัดพิมพ๑
723 .
พระกริ่งน๎อย ปี 2495 ไมํจำกัดพิมพ๑
724 .
พระชุดไตรภาคี พิมพ๑ใหญํลงรักปิดทอง ไมํจำกัดพิมพ๑
725 .
พระชุดไตรภาคี พิมพ๑เล็กลงรักปิดทอง ไมํจำกัดพิมพ๑
726 .
เหรียญเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑สี่เหลี่ยม ไมํจำกัดพิมพ๑
727 .
เหรียญเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑โภคทรัพย๑ ไมํจำกัดพิมพ๑
728 .
เหรียญเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑หันข๎าง ไมํจำกัดพิมพ๑
729 .
เหรียญเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑สังฆาฏิ ไมํจำกัดพิมพ๑
730 .
เหรียญเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑หน๎าตรง
731 .
เหรียญเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑นาคปรกจเร ไมํจำกัดบล็อค
732 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณนรฯ ผาสุก ไมํจำกัดพิมพ๑
733 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑หลังยันต๑นูน เนื้อน้ำอ๎อย
734 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑หลังยันต๑หมึก
735 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑นาคปรก หลังยันต๑หมึก
736 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑นาคปรก 7 ชั้น หลังรูปเหมือน
737 .
พระรูปเหมือนใบโพธิ์เจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑ใหญํ เนื้อเงิน, นวะ ปี 2513
738 .
พระนาคปรกรูปใบโพธิ์เจ๎าคุณนรฯ พิมพ๑ใหญํ เนื้อเงิน, นวะ ปี 2513
739 .
พระสมเด็จเจ๎าคุณนรฯ วัดวิเวกวนาราม ไมํจำกัดหลัง
740 .
พระสมเด็จสุคโตสมเด็จญาณฯ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2517
741 .
พระสมเด็จอรหังสมเด็จญาณฯ ปี 2519
742 .
พระผงรูปเหมือนสมเด็จญาณฯ รุํนแรก ปี 2530
743 .
พระผงไพรีพินาศสมเด็จญาณฯ ปี 2533-2535
744 .
พระผงไพรีพินาศสมเด็จญาณฯ ปี 2536-2553
745 .
พระกริ่งไพรีพินาศสมเด็จญาณฯ ไมํจำกัดปี
746 .
พระกริ่งบารมีสมเด็จญาณฯ 80 พรรษา ปี 2536
747 .
พระกริ่งสมเด็จญาณฯ 84 พรรษา ปี 2540
748 .
พระกริ่งชินบัญชรสมเด็จญาณฯ ญสส.
749 .
พระกริ่งบูชาพระคุณสมเด็จญาณฯ 90 พรรษา
750 .
พระสมเด็จสมเด็จญาณฯ พิมพ๑เกศทะลุซุ๎ม
751 .
พระสมเด็จแชํน้ำมนต๑สมเด็จญาณฯ
752 .
พระผงปิดตาสมเด็จญาณฯ พิมพ๑ปลดหนี้
753 .
พระปิดตาสมเด็จญาณฯ ไมํจำกัดรุํน และ เนื้อ
754 .
พระหลํอรูปเหมือนสมเด็จญาณฯ ไมํจำกัดรุํน
755 .
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จญาณฯ ไมํจำกัดรุํน
756 .
พระผงรูปเหมือนสมเด็จญาณฯ ไมํจำกัดรุํน (ไมํซ้ำรายการเดิม)
พระหลวงพ่อปาน บางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
757 .
พระพิมพ๑ทรงไกํหางพวง
758 .
พระพิมพ๑ทรงไกํหางรวม
759 .
พระพิมพ๑ทรงไกํหางสามเส๎น
760 .
พระพิมพ๑ทรงไกํหางสี่เส๎น ไกํฟ้า
761 .
พระพิมพ๑ทรงไกํหางสี่เส๎น ไกํต๏อก
762 .
พระพิมพ๑ทรงไกํหางห๎าเส๎น
763 .
พระพิมพ๑ทรงหนุมานใหญํ ทรงเครื่อง
764 .
พระพิมพ๑ทรงหนุมานใหญํ ไมํทรงเครื่อง
765 .
พระพิมพ๑ยันต๑แถวเดียว ไมํจำกัดพิมพ๑
766 .
พระพิมพ๑ทรงหนุมานแบกแทํน
767 .
พระพิมพ๑ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน
768 .
พระพิมพ๑ทรงครุฑเล็ก
769 .
พระพิมพ๑ทรงครุฑใหญํ พิมพ๑ลึก
770 .
พระพิมพ๑ทรงครุฑใหญํ พิมพ๑ตื้น
771 .
พระพิมพ๑ทรงครุฑปีกแข็ง
772 .
พระพิมพ๑ทรงครุฑผีเสื้อ
773 .
พระพิมพ๑ทรงเมํน บัวชั้นเดียว
774 .
พระพิมพ๑ทรงเมํน บัวสองชั้น 7 จุด
775 .
พระพิมพ๑ทรงเมํน บัวสองชั้น 8 จุด
776 .
พระพิมพ๑ทรงเมํนมังกร
777 .
พระพิมพ๑ทรงเมํน บัวโค๎ง
778 .
พระพิมพ๑ทรงเมํนเล็ก
779 .
พระพิมพ๑ทรงเมํน หัวกลับ
780 .
พระพิมพ๑ทรงนก ปางมารวิชัย
781 .
พระพิมพ๑ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด
782 .
พระพิมพ๑ทรงนก ฐานสามชั้น
783 .
พระพิมพ๑ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟ๓นปลา
784 .
พระพิมพ๑ทรงปลาจีน
785 .
พระพิมพ๑ทรงปลากัด
786 .
พระพิมพ๑ทรงปลาหมอ
787 .
พระพิมพ๑ทรงปลาหมู
788 .
พระพิมพ๑ทรงโบราณ ไมํจำกัดพิมพ๑
789 .
พระพิมพ๑ทรงสมาธิเพชร ไมํจำกัดพิมพ๑
790 .
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไมํจำกัดพิมพ๑
791 .
ผงลูกอม
พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
792 .
พระมเหศวร พิมพ๑ใหญํ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
793 .
พระมเหศวร พิมพ๑กลาง - พิมพ๑เล็ก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
794 .
พระมเหศวร พิมพ๑ศวรเดี่ยว - ศวรตรง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
795 .
พระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไมํจำกัดพิมพ๑ (เนื้อชินเงิน)
796 .
พระนาคปรก กรุวัดลาวทอง
797 .
พระรํวงยืน กรุบ๎านหัวเกาะ
798 .
พระรํวงนั่ง กรุบ๎านหัวเกาะ
799 .
พระรํวงนั่ง กรุบ๎านละหาร
800 .
พระนาคปรก กรุบ๎านละหาร
801 .
พระกรุวัดชุมนุมสงฆ๑ ไมํจำกัดพิมพ๑ (เนื้อชินเงิน)
802 .
พระซุ๎มนครโกษา กรุวัดสำปะซิว
803 .
พระนางทำมะปราง กรุวัดสำปะซิว
804 .
พระกรุวัดชายทุํง ไมํจำกัดเนื้อ
805 .
พระขุนแผน กรุวัดบ๎านกรำง พลายเดี่ยว พิมพ๑ทรงพล ไมํจำกัดพิมพ๑
806 .
พระขุนแผน กรุวัดบ๎านกรำง พลายเดี่ยว พิมพ๑ห๎าเหลี่ยม ไมํจำกัดพิมพ๑
807 .
พระขุนแผน กรุวัดบ๎านกรำง พลายเดี่ยว ไมํจำกัดพิมพ๑
808 .
พระขุนแผน กรุวัดบ๎านกรำง พลายคูํ ไมํจำกัดพิมพ๑
809 .
พระขุนแผน กรุวัดบ๎านกรำง พลายคูํ ตัดเดี่ยว ไมํจำกัดพิมพ๑
810 .
พระขุนแผน ไขํผำซีก - แตงกวาผำซีก กรุวัดพระรูป
811 .
พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป ไมํจำกัดพิมพ๑
812 .
พระถ้ำเสือ กรุเกำ ไมํจำกัดพิมพ๑
813 .
พระหลวงพํอเนียม วัดน๎อย พิมพ๑เศียรโล๎น - เศียรแหลม
814 .
พระหลวงพํอเนียม วัดน๎อย พิมพ๑งบน้ำอ๎อยใหญํ - กลาง - เล็ก
815 .
พระหลวงพํอเนียม วัดน๎อย พิมพ๑พระประธานใหญํ - เล็ก
816 .
พระหลวงพํอเนียม วัดน๎อย ไมํจำกัดพิมพ๑
817 .
พระหลวงพํอโหนํง วัดคลองมะดัน พิมพ๑ซุ๎มกอ
818 .
พระหลวงพํอโหนํง วัดคลองมะดัน พิมพ๑ขุนแผนหน๎าคำย
819 .
พระหลวงพํอโหนํง วัดคลองมะดัน พิมพ๑ลีลา
820 .
พระหลวงพํอโหนํง วัดคลองมะดัน พิมพ๑ฐานคูํ
821 .
พระหลวงพํอโหนํง วัดคลองมะดัน ไมํจำกัดพิมพ๑
822 .
พระหลวงพํอโบ๎ย วัดมะนาว พิมพ๑งบน้ำอ๎อย
823 .
พระหลวงพํอโบ๎ย วัดมะนาว พิมพ๑ลีลา
824 .
พระหลวงพํอโบ๎ย วัดมะนาว พิมพ๑สมเด็จปรกโพธิ์
825 .
พระหลวงพํอโบ๎ย วัดมะนาว พิมพ๑ขุนแผนจักรนารายณ๑
826 .
พระหลวงพํอโบ๎ย วัดมะนาว เนื้อทองผสม ไมํจำกัดพิมพ๑
พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง , พระหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
827 .
พระรูปเหมือนป๓๊ม หลวงพํอแพ รุํนแรก ปี 2508
828 .
พระรูปเหมือน หลวงพํอแพ ทำบุญอายุ 70 ปี รุํนสอง ปี 2517
829 .
พระรูปหลํอสังกัจจายน๑ หลวงพํอแพ พิมพ๑เล็ก - ใหญํ ปี 2518
830 .
พระผงปิดตา หลวงพํอแพ รุํนแรก ปี 2513
831 .
พระผงปิดตา หลวงพํอแพ จัมโบ๎ ปี 2531
832 .
พระผงปิดตามหาอุตม๑ หลวงพํอแพ
833 .
เหรียญหลวงพํอแพ ไตรมาส รุํนสอง M16 ปี 2513
834 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพพัน - แพ 2 พัน ปี 2510
835 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพ 3 พัน ปี 2511
836 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพ 4 พัน
837 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพ 5 พัน
838 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพ 7 พัน
839 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพ 8 พัน
840 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ แพ 9 พัน
841 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ เกสร 108 ปี 2509
842 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ พิมพ๑ปรกโพธิ์ ปี 2514
843 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ พิมพ๑ฐานสิงห๑ ปี 2515
844 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ พิมพ๑ใหญํ อนุสรณ๑ 100 ปี ปี 2535
845 .
พระสมเด็จหลวงพํอแพ พิมพ๑คะแนน ไมํจำกัดปี
846 .
พระหลวงพํอแพ พิมพ๑พระรอด
847 .
พระหลวงพํอแพ พิมพ๑ลีลาทุํงเศรษฐี
848 .
พระรูปเหมือนหลํอโบราณ หลวงพํอจรัญ รุํนแรก
849 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอจรัญ ปี2540
850 .
พระรูปเหมือนหลํอโบราณ หลวงพํอจรัญ รุํนบูชาพระคุณ 84
851 .
พระรูปเหมือนป๓้ม หลวงพํอจรัญ รุํนบูชาพระคุณ 84
852 .
พระรูปเหมือนป๓้ม หลวงพํอจรัญ ไมํจำกัดรุํน
853 .
เหรียญรูปเหมือน หลวงพํอจรัญ รุํนบูชาพระคุณ 84
854 .
เหรียญรูปเหมือน หลวงพํอจรัญ รุํนเศษฐีใหญํ
855 .
เหรียญรูปเหมือนโต๏ะหมูํ หลวงพํอจรัญ
856 .
เหรียญหํวงเชื่อมรูปเหมือน หลวงพํอจรัญ
857 .
เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค๑ หลวงพํอจรัญ
858 .
เหรียญรูปเหมือนเสมาฉลุลาย หลวงพํอจรัญ
859 .
เหรียญรูปเหมือน หลวงพํอจรัญ ไมํจำกัดรุํน
860 .
พระสมเด็จหลวงพํอจรัญ พิมพ๑สามชั้น
861 .
พระสมเด็จผงพุทธ หลวงพํอจรัญ
862 .
พระกริ่งหลวงพํอจรัญ ไมํจำกัดรุํน
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ทั่วไป
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
863 .
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒำ ปี 2466
864 .
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองคำ - เนื้อเงิน ปี 2466
865 .
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองแดง ปี 2466
866 .
เหรียญหลํอหลวงพํอธรรมจักร วัดเขาธรรมมามูล ไมํจำกัดพิมพ๑ และ เนื้อ
867 .
เหรียญหลวงพํอธรรมจักร วัดเขาธรรมมามูล ไมํจำกัดพิมพ๑
868 .
เหรียญชินราช วัดโพธิ์ธาราม พิมพ๑รูปไขํ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2461
869 .
เหรียญชินราช วัดโพธิ์ธาราม พิมพ๑รูปเสมา เนื้อตะกั่ว ปี 2461
870 .
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒำ ไมํจำกัดเนื้อ
871 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑แจกแมํครัวใหญํ
872 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑แจกแมํครัวเล็ก
873 .
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ๑พุงป่อง
874 .
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ๑กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก
875 .
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ๑ห๎าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อชินตะกั่ว
876 .
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ๑ห๎าเหลี่ยม หลังฝ๓งตะกรุด
877 .
รูปถำยหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒำ ไมํจำกัดพิมพ๑
878 .
พระหลวงปู่ศุข หลํอสี่เหลี่ยมมีหํวงขวาง เนื้อทองผสม
879 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑สี่เหลี่ยม ข๎างรัศมี เนื้อทองแดง
880 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑สี่เหลี่ยม ข๎างไมํรัศมี เนื้อทองแดง
881 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ตัดชิด เนื้อฝาบาตร , สัมฤทธิ์ , ชินตะกั่ว
882 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ๑ประภามณฑล เนื้อทองแดง ออกวัดอนงค๑ฯ
883 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑หลังยันต๑นูน วัดดอนตาล
884 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ข๎างอุ เนื้อชินตะกั่ว
885 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ข๎างยันต๑ เนื้อชินตะกั่ว
886 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ประทานมณฑล ข๎างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว
887 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ประทานมณฑล ข๎างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว
888 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว
889 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑วัดนก เนื้อชินตะกั่ว
890 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑บัวเม็ดหลังยันต๑นูน เนื้อชินตะกั่ว
891 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
892 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว
893 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑วัดส๎มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว
894 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑คลองขอม พิมพ๑ทรงครุฑ
895 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑คลองขอม พิมพ๑ฐานบัวเล็บช๎าง
896 .
พระหลวงปู่ศุข พิมพ๑ประทานมณฑล ข๎างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม๎อ
897 .
พญาเตำเรือนหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค , พระหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
898 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอพรหม รุํนนิ้วกระดก ปี 2507
899 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอพรหม พิมพ๑หูกาง ปี 2508
900 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอพรหม ก๎นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512
901 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอพรหม ก๎นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512
902 .
พระรูปเหมือนหลํอโบราณหลวงพํอพรหม ปี 2512
903 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอพรหม อัลปาก๎า (รุํนผู๎ใหญํลี) ปี 2513
904 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอพรหม รุํนแมํชีกุหลาบ ปี 2513
905 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอพรหม พิมพ๑เขำกว๎างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง
906 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอพรหม พิมพ๑เขำกว๎างหลังเต็ม เนื้อทองแดง
907 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอพรหม พิมพ๑เขำกว๎าง ปี 2516
908 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอพรหม พิมพ๑เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516
909 .
พระสมเด็จหลวงพํอพรหม เนื้อทองเหลือง หลังยันต๑สิบ ปี 2516
910 .
พระสมเด็จหลวงพํอพรหม หลังเรียบ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2516
911 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอพรหม รุํนแรก ปี 2507
912 .
เหรียญหลวงพํอพรหมเสมาเล็ก ปี 2512
913 .
เหรียญหลวงพํอพรหมใบสาเก ปี 2512
914 .
เหรียญหลวงพํอพรหมรุํนฉลองมณฑป
915 .
เหรียญหลวงพํอพรหมระฆัง ส.ช. ปี 2513
916 .
เหรียญกลมหลวงพํอพรหม หลังพระปิดตา ปี 2513
917 .
เหรียญแจกทานหลวงพํอพรหม พิมพ๑สังฆาฏิ ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2515
918 .
เหรียญหลวงพํอพรหมรุํนสอง ครั้งที่ 2 ปี 2515
919 .
เหรียญหลวงพํอพรหมรุํนมหาลาภ ปี 2516
920 .
เหรียญหลวงพํอพรหมโลํห๑ใหญํ ปี 2516
921 .
เหรียญหลวงพํอพรหมรุํนสรงน้ำ ปี 2517
922 .
เหรียญหลวงพํอพรหมรุํนฉลองอายุ 90 ปี
923 .
พระผงรูปเหมือนหลวงพํอพรหม รุํนฟ้าผำ ปี 2512
924 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอโอด รุํนหลังตรง ปี 2524
925 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอโอด รุํนสร๎างมณฑป เนื้อเงิน , ทองเหลือง ปี 2531
926 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอโอด รุํนสร๎างมณฑป เนื้อตะกั่ว , ทองแดง ปี 2531
927 .
พระรูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอโอด รุํนหน๎าแมว ปี 2531
928 .
เหรียญหลวงพํอโอดรุํนแรก พิมพ๑สระอิ 2 ตัว ปี 2508
929 .
เหรียญหลวงพํอโอดกฐินสามัคคี 5 รอบ ปี 2520
930 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอโอดรุํนพิเศษ โค๏ตนะ ปี 2531
931 .
เหรียญหลวงพํอโอดสร๎างมณฑปโค๎ดเจดีย๑ ปี 2531 ไมํจำก

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:41:58  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  002:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  932 .
เหรียญหลวงพํอโอด 6 รอบ หลังยันต๑นะ หลังมณฑป ปี 2515
933 .
พระผงสมเด็จ 7 ชั้น หลวงพํอโอดรุํนแรก ปี 2515
934 .
พระปิดตาเนื้อผงหลวงพํอโอด รุํนแรก ปี 2515
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
935 .
เหรียญรุํนแรก วัดทรงธรรม ทับคล๎อ ไมํจำกัดพิมพ๑
936 .
เหรียญพุํมข๎าวบิณฑ๑ วัดทรงธรรม ทับคล๎อ เนื้อทองแดง เนื้อเงิน ปี 2483
937 .
เหรียญพิมพ๑หน๎าแกํ เนื้อทองแดง เนื้ออัลปาก๎า ปี 2491
938 .
เหรียญพิมพ๑หน๎าหนุํม เนื้อทองแดง ปี 2500
939 .
เหรียญที่ระลึกในงานสร๎างวิหารวัดจันทร๑นิมิตร เพชรบูรณ๑ ปี 2512
940 .
เหรียญฉลองอายุ 94 ปี วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516
941 .
เหรียญทูลเกล๎า โค๏ด ท. นิยม วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง ปี 2518
942 .
เหรียญแอปเปิ้ล เนื้ออัลปาก๎า วัดช๎างเผือก ปี 2516 - 2518
943 .
เหรียญกนกช๎าง ไมํจำกัดเนื้อ วัดช๎างเผือก รุํนสุดท๎าย ปี 2519
944 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หน๎าฝรั่งฐานสูง - ฐานเตี้ย วัดศิลาโมง
945 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หลังตรง วัดศิลาโมง
946 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หน๎าหมู วัดศิลาโมง
947 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑อกซื่อ วัดศิลาโมง
948 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หน๎างุ๎ม วัดศิลาโมง
949 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑ฐานสูง วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
950 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑ฐานกลางมีชื่อ - ฐานกลางไมํมีชื่อ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
951 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑ฐานเตี้ยมีชื่อ - ฐานเตี้ยไมํมีชื่อ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
952 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑พุทธกวักใหญํ - อุ๎มบาตร วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
953 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หัวไม๎ขีด วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
954 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หัวไม๎ขีด ฐานยื่น วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
955 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หัวไม๎ขีด พุทธกวักเล็ก วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
956 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑สังกัจจายน๑ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
957 .
รูปหลํอป๓๊ม พิมพ๑โดดรํม วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2505
958 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑หัวไม๎ขีด ตัวโต วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2512
959 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑ฉลองอายุครบ 94 ปี ตอกโค๏ด 94 วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2516
960 .
รูปหลํอฉีด พิมพ๑ฉลองอายุครบ 96 ปี ไมํจำกัดพิมพ๑ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2518
961 .
พระผงปิดตา ทำนปลัดพิศาล มูลศาสตร๑สาทร ปี 2512
962 .
พระผงรูปเหมือน พิมพ๑ฐานเตี้ย หลังยันต๑ หลังหนังสือ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2516
963 .
พระผง พิมพ๑จันทร๑ลอย วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง ปี 2515
964 .
พระผงรูปเหมือน พิมพ๑ไตรมาส วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง ปี 2515
965 .
พระผงสมเด็จ รุํนเข็มหัก วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง ปี 2515
966 .
พระผงสมเด็จ หลังใบโพธิ์ วัดช๎างเผือก ปี 2517
967 .
พระกริ่งวิชิต พัชราจารย๑ วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง เนื้อนวะโลหะ ปี 2515
968 .
พระกริ่งไตรมาส วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง เนื้อนวะโลหะ ปี 2515
969 .
พระกริ่งเพ็ชรกลับ วัดโบสถ๑โพธิ์ทอง เนื้อนวะโลหะ ปี 2516
พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลาปาง ทั่วไป
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
970 .
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน๑ ศิริราช ปี 2517
971 .
พระกริ่งไตรลักษณ๑ ปี 2517
972 .
พระชัยวัฒน๑ไตรภพ ปี 2517
973 .
พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518
974 .
พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไมํจำกัดรุํน ( ยกเว๎นรุํนแรก )
975 .
พระผงพิมพ๑ระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
976 .
พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517
977 .
พระผงไตรเกษม ( มงคลเกษม 2 ) ปี 2517
978 .
พระผงข๎าวก๎นบาตร ไมํจำกัดรุํน
979 .
พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็นต๑ รุํนแรก ปี 2517
980 .
เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
981 .
เหรียญระฆัง สิริมงคล เสาร๑ห๎า ปี 2516
982 .
เหรียญแตงโม ปี 2517
983 .
เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517
984 .
เหรียญรูปเหมือน รุํนศาลากลาง ปี 2517
985 .
เหรียญพระพุทธฯ รุํนศาลากลาง ปี 2517
986 .
เหรียญกองพันลำปาง ปี 2517
987 .
เหรียญกองพันเชียงใหมํ คำยกาวีละ ปี 2518
988 .
เหรียญ มทบ. 7 คำยสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518
989 .
เหรียญกิ่งไผํ เนื้อทองคำ , เงิน , กะไหลํทอง ปี 2518
990 .
เหรียญกิ่งไผํ เนื้อทองแดง ไมํมีกิ่ง ปี 2518
991 .
เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองคำ , เงิน ปี 2523
992 .
เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2523
993 .
เหรียญกลมรูปเหมือน รุํน 6 รอบ ปี 2526
994 .
เหรียญเจ๎าสัว รุํนแรก ปี 2535
995 .
เหรียญระฆัง รุํนหนํวยรบ ร.17 พัน 2 ปี 2536
996 .
เหรียญระฆัง รุํนเซ็งลี้ฮ๎อ ( หลังมังกร ) ปี 2536
997 .
เหรียญนั่งพาน รุํนเมตตามหาบารมี ( 3 ม.ต. ) ปี 2537
998 .
เหรียญแจกทาน ปี 2538
999 .
รูปหลํอก๎นหนู - ก๎นดอกจันทร๑ ปี 2518
1000 .
รูปหลํอลอยองค๑ รุํน 6 รอบ ปี 2526
1001 .
พระปิดตามหาอุตม๑ ปี 2518
1002 .
พระปิดตาสารพัดดี ปี 2518
1003 .
พระปิดตามหาโชค ปี 2518
1004 .
พระปิดตาจัมโบ๎ รุํนแรก ( อุปสมบท 60 พรรษา ) ปี 2536
พระชุดหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้าผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ ทั่วไป
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1005 .
รูปหลํอเหมือนหลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุํนแรก ปี 2518
1006 .
พระรูปเหมือนใบเสมา(ซุ๎มกอ) ปี 2517
1007 .
พระชัยวัฒน๑ โพธิญาณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ปี 2517
1008 .
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุํนพุทโธ ปี 2517
1009 .
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2519
1010 .
พระกริ่งพุทธจาโร ปี 2532 เนื้อเงิน,นวะ,ทองคำ
1011 .
พระกริ่งนาคปรก วัดคำประมง ปี 2533
1012 .
พระเนื้อผง รุํนเมตตาธรรม ครึ่งองค๑ พิมพ๑เล็ก รุํนแรก ปี 2517
1013 .
พระเนื้อผง รุํนเมตตาธรรม นั่งเต็มองค๑ พิมพ๑ใหญํ รุํนแรก ปี 2517
1014 .
พระเนื้อผง ปิดตา รุํนเมตตาธรรม รุํนแรก ปี 2517
1015 .
พระเนื้อผง พิมพ๑ปิดตาข๎างเม็ด
1016 .
พระเนื้อผง พิมพ๑รูปไขํ รุํนพิเศษ ปี 2517
1017 .
พระเนื้อผง รุํนพุทโธ นั่งเต็มองค๑ ปี 2517
1018 .
เหรียญรูปไขํ รุํนลาภผลพูลทวี ปี 2518 ครึ่งองค๑หันข๎าง
1019 .
เหรียญรูปไขํ นั่งเต็มองค๑ อายุ 67 ปี ออกวัดปราสาทนิมิต จ.ลพบุรี ปี 2518
1020 .
เหรียญรูปไขํ ครึ่งองค๑ รุํนวางศิลาฤกษ๑อุโบสถ วัดศรีวิชัย ปี 2520
1021 .
เหรียญรูปไขํ ครึ่งองค๑ หน๎าตรง วัดป่าสันติสังฆาราม จ.สกลนคร ปี 2522
1022 .
เหรียญสันติวิหาร + วรญาณวิมุตติ พระอาจารย๑มั่น-พระอาจารย๑สิม
1023 .
เหรียญรูปไขํ นั่งเต็มองค๑ รุํนสันติ วัดสันติสังฆาราม จ.สกลนคร
1024 .
เหรียญกลมเล็ก ครึ่งองค๑ หลังปิดตา รุํนสร๎างโบสถ๑ วัดสันติสังฆาราม ปี 2520
1025 .
เหรียญกลมหันข๎างหลวงปู่สิม รุํนสร๎างอุโบสถ วัดศรีปิงชัย ปี 2518
1026 .
เหรียญกลมใหญํพระพุทธ หลังยันต๑ดวง สัมมาสัมพุทธะ
1027 .
เหรียญเสมานั่งเต็มองค๑ ออกวัดไชยสถาน ปี 2519
1028 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หลวงปู่สิม ศิษย๑ ทอ.สร๎างถวาย ปี 2521
1029 .
เหรียญกลมเล็กหลวงปู่สิม มหาลาภ ขวัญถุง ปี 2521
1030 .
เหรียญรูปไขํหลวงปู่สิม หันข๎าง ฉลองอายุ 71 หลังพระพุทธ ปี 2522
1031 .
เหรียญกลมเล็กหลังโบสถ๑ วัดสันติสังฆาราม ปี 2523
1032 .
เหรียญครบรอบ 80 ปี รุํนพัฒนาชาติไทย น.พ.ค.ที่ 32 นั่งเต็มองค๑ ปี 2532
1033 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หันข๎าง ครบรอบ 12 ปี ธ.ก.ส.สกลนคร ปี 2521
1034 .
เหรียญพุํมข๎าวบิณฑ๑ หลังหลวงพํอโสธร ปี 2532
1035 .
เหรียญพุํมข๎าวบิณฑ๑ หลังเจดีย๑ ปี 2532
1036 .
พระนาคปรกใบมะขาม รุํนแรก ปี 2518
1037 .
เหรียญระฆัง นั่งเต็มองค๑ หลังยันต๑ รุํนสาม รุํนพิเศษ
1038 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หันข๎าง รุํนฉลองเจดีย๑
1039 .
พระกริ่งประทานพร ครบ 6 รอบ เนื้อเงิน,นวะ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:43:10  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  003:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ. เพชรบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1040 .
พระผงสมเด็จเหม็น ปี 2495 ไมํจำกัดเนื้อ
1041 .
พระผงสมเด็จ 7 ชั้น ปี 2518
1042 .
เหรียญรุํนแรก ปี 2540 ไมํจำกัดเนื้อ
1043 .
เหรียญรุํนแรก เนื้ออัลปาก๎า ปี 2540
1044 .
รูปเหมือนป๓๊ม รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2540
1045 .
เหรียญเสมาหลํอโบราณ รุํน 1 ปี 2540
1046 .
พระกริ่งหลังพุทธคุณ ปี 2542
1047 .
พระรอดเหม็น เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2543
1048 .
เหรียญรูปไขํ 85 ปี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2544
1049 .
เหรียญเสมาเต็มองค๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2544
1050 .
เหรียญโภคทรัพย๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2544
1051 .
พระกริ่งยอดขุนพล ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2544
1052 .
พระปิดตาอิติ 85 ไมํจำกัดนั้อ ปี 2544
1053 .
ล็อกเก็ตรุํน 1 (ครึ่งองค๑) ปี 2544
1054 .
เหรียญมั่งมีทรัพย๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2544
1055 .
พระกริ่งมหาเศรษฐี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2545
1056 .
เหรียญบาตรน้ำมนต๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1057 .
เหรียญอรหัง ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1058 .
เหรียญหันข๎าง ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1059 .
เหรียญรูปไขํ อายุ 89 ปี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1060 .
รูปเหมือนป๓๊ม หลังลายเซ็นต๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1061 .
รูปเหมือนป๓๊ม รุํนสอง ก๎นตาล ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1062 .
พระกริ่งหน๎าอินเดีย ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2547
1063 .
ล็อกเก็ต รุํน 90 ปี ปี 2548
1064 .
เหรียญเสมาครึ่งองค๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2548
1065 .
เหรียญรูปไขํ รุํนพิเศษ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2548
1066 .
เหรียญแซยิด 90 ปี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2548
1067 .
เหรียญโบว๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2548
1068 .
เหรียญนาคปรกกฐิกสามัคคี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2548
1069 .
เหรียญห๎าเหลี่ยม ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2548
1070 .
เหรียญหลังพระพรหม ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2549
1071 .
เหรียญจิ๊กโก๐ใหญํ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2549
1072 .
เหรียญจิ๊กโก๐เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2549
1073 .
เหรียญกลมใหญํหลังพรหม ปี 2550
1074 .
เหรียญสรงน้ำขอบกว๎าง ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2550 รุํนสุดท๎าย

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:43:34  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  004:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1075 .
พระสมเด็จ รุํนแรก ไมํจำกัดพิมพ๑ ปี 2518
1076 .
พระกริ่งเจริญพร ไมํจำกัดเนื้อ
1077 .
เหรียญเสมา รุํนแรก พิมพ๑ไมํมีลูกกระเดือก เนื้อทองแดง ปี 2530
1078 .
เหรียญเสมา รุํนแรก พิมพ๑มีลูกกระเดือก ปี 2530
1079 .
รูปหลํอ รุํนแรก ท.อ. ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2531
1080 .
พระกริ่ง รุํนแรก ท.อ. 2531 ไมํกำจัดเนื้อ
1081 .
พระนาคปรกมะขาม รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2532
1082 .
พระชัยวัฒน๑ รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2533
1083 .
เหรียญกระทะ เนื้อเงิน - นวะ ปี 2533
1084 .
เหรียญกระทะ เนื้อทองแดง ปี 2533
1085 .
รูปเหมือนพิมพ๑หยดน้ำ รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2533
1086 .
พระกริ่ง ต.อ. สามพราน 5 ปี 2534
1087 .
เหรียญรวงข๎าวใหญํ เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน ปี 2534
1088 .
เหรียญรวงข๎าวใหญํ เนื้อทองแดง ปี 2534
1089 .
เหรียญเสมายันต๑โย๎ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2534
1090 .
เหรียญพระพุทธ พํอ - แมํ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2534
1091 .
เหรียญที่ระลึกอายุครบ 75 ปี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2534
1092 .
รูปหลํอ รุํนเสกตะปูถอน ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2535
1093 .
รูปเหมือนป๓๊ม รุํนคำยธนรัชต๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2535
1094 .
รูปเหมือนป๓๊ม รุํนสมบูรณ๑ลาภ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2535
1095 .
เหรียญเสมา พิมพ๑วัดหนัง ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2535
1096 .
เหรียญเสมา รุํนลายเซ็นต๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2535
1097 .
เหรียญกลม รุํนอุดมโภคทรัพย๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2535
1098 .
เหรียญรุํนเปิดที่วำการอำเภอกุยบุรี ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2535
1099 .
เหรียญพิชิตชัย เนื้อเงิน แบบปิดครั่งและไมํปิดครั่ง ปี 2536
1100 .
เหรียญพิชิตชัย เนื้อทองแดง แบบปิดครั่งและไมํปิดครั่ง ปี 2536
1101 .
เหรียญรุํนผูกพัทธสีมา ไมํจำกัดพิมพ๑ และเนื้อ ปี 2536
1102 .
เหรียญนั่งพานสรงน้ำ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2537
1103 .
เหรียญรูปไขํ รุํนเจริญพร เนื้อเงิน - นวะ - ทองแดง ปี 2537
1104 .
เหรียญกตัญ๒ู ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2537
1105 .
เหรียญรุํนนั่งอธิษฐานจิต ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2537
1106 .
เหรียญหลํอพิมพ๑เจ๎าสัวสะดุ๎งกลับ เนื้อทองระฆังเกำ
1107 .
เหรียญหลํอพิมพ๑หลวงพํอยิด เนื้อทองระฆังเกำ
1108 .
รูปเหมือนป๓๊มเต็มองค๑ พิมพ๑หลังเตารีด ไมํจำกัดพิมพ๑ และเนื้อ
1109 .
ปลัดขิกหลวงพํอยิด ไมํจำกัดรุํน และเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:43:59  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  005:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1110 .
พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต๑แดง
1111 .
พระสมเด็จ หลังยันต๑ห๎า
1112 .
พระผงรูปเหมือน พิมพ๑หัวโต - หัวเล็ก
1113 .
พระสมเด็จ วัดไรํวารี
1114 .
พระผงโสฬส ไมํจำกัดพิมพ๑
1115 .
พระปิดตา ปุ้มปุ้ย
1116 .
พระปิดตามหาอุตตโม ยันต๑ยุํง
1117 .
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
1118 .
พระปิดตา เนื้อผง ฝ๓งทับทิม
1119 .
พระปิดตา พิมพ๑ข๎าวตอกแตก
1120 .
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ๑ใหญํ
1121 .
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ๑เล็ก
1122 .
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ไมํจำกัดพิมพ๑
1123 .
พระปรกใบมะขาม
1124 .
พระรูปหลํอ รุํนไตรมาส
1125 .
พระกริ่ง ชินบัญชร
1126 .
พระชัยวัฒน๑ ชินบัญชร
1127 .
พระสังกัจจายน๑ ชินบัญชร
1128 .
เหรียญรุํนแรก ปี 2508
1129 .
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา
1130 .
เหรียญเสมา 8 รอบ ทองแดง, นวะ
1131 .
เหรียญหํวงเชื่อม 8 รอบ
1132 .
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
1133 .
เหรียญนาคปรก ไตรมาส
1134 .
เหรียญบาตรน้ำมนต๑
1135 .
เหรียญเจริญพร บน
1136 .
เหรียญเจริญพร ลำง
1137 .
เหรียญเจริญพร สอง
1138 .
เหรียญรูปไขํ ผูกพัทธสีมา ปี 2517
1139 .
เหรียญคอน้ำเต๎า รุํนผูกพัทธสีมา ปี 2517
1140 .
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา (นั่งพาน)
1141 .
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ๑หยดน้ำ
1142 .
เหรียญกลม หลวงพํอโสธร
1143 .
เหรียญกรมหลวงชุมพร รุํนนาวิกโยธินสร๎าง
1144 .
หนุมาน ก๎นอุดผงพรายกุมาร

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:44:23  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  006:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ รุ่นพุทธคูณสยาม , พระกริ่งปวเรศ รุ่นพุทธปวเรศ , พระพุทธโสธร รุ่นเจริญพร ทั่วไป
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1145 .
เหรียญเสมาฉลุเลื่อนสมณศักดิ์ รุํนพุทธคุณสยาม ชุดกรรมการลงยาราชาวดี ไมํจำกัดเนื้อ
1146 .
เหรียญเสมาฉลุเลื่อนสมณศักดิ์ รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อทองคำ , เนื้อทองคำลงยา
1147 .
เหรียญเสมาฉลุเลื่อนสมณศักดิ์ รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อเงินองค๑ทองคำ , เนื้อนวะโลหะองค๑ทองคำ
1148 .
เหรียญเสมาฉลุเลื่อนสมณศักดิ์ รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อเงินลงยา , เนื้อเงิน
1149 .
เหรียญเสมาฉลุ เลื่อนสมณศักดิ์ รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อนวะโลหะลงยา , เนื้อนวะโลหะ
1150 .
เหรียญเสมาฉลุเลื่อนสมณศักดิ์ รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อทองระฆัง , เนื้อทองแดงลงยาจีวรเหลือง
1151 .
เหรียญเสมาฉลุพุทธคุณสยาม รุํนพุทธคุณสยาม ชุดกรรมการลงยาราชาวดี ไมํจำกัดเนื้อ
1152 .
เหรียญเสมาฉลุพุทธคุณสยาม รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑
1153 .
เหรียญเสมาฉลุพุทธคุณสยาม รุํนพุทธคุณสยาม เนื้อนวะโลหะ , เนื้อทองแดง , เนื้อบรอนซ๑นอก ไมํจำกัดพิมพ๑
1154 .
รุํนพุทธคุณสยาม พิมพ๑เตารีด เนื้อทองคำ ไมํจำกัดพิมพ๑
1155 .
รุํนพุทธคุณสยาม พิมพ๑เตารีด เนื้อเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑
1156 .
รุํนพุทธคุณสยาม พิมพ๑เตารีด เนื้อนวะโลหะ,เนื้ออัลปาก๎า ไมํจำกัดพิมพ๑
1157 .
รุํนพุทธคุณสยาม พิมพ๑เม็ดแตง เนื้อทองคำ
1158 .
รุํนพุทธคุณสยาม พิมพ๑เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ,เนื้อเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑
1159 .
รุํนพุทธคุณสยาม พิมพ๑เม็ดแตง เนื้อนวะโลหะ ,เนื้ออัลปาก๎า ไมํจำกัดพิมพ๑
1160 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ ชุดกรรมการลงยาราชาวดี ไมํจำกัดเนื้อ
1161 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อทองคำ , เนื้อทองคำลงยา
1162 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ หลังเรียบ ไมํจำกัดเนื้อ
1163 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ 2 หน๎า รุํนพุทธปวเรศ ไมํจำกัดเนื้อ
1164 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อสามกษัตริย๑ , เนื้อนาก
1165 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อเงินองค๑ทองคำ , เนื้อนวะโลหะทองคำ
1166 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อเงิน , เนื้อบรอนซ๑แกํทองคำ
1167 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อนวะโลหะ , เนื้อทองระฆัง
1168 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อทองคำ ไมํจำกัดพิมพ๑
1169 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อนาก , เนื้อเงิน ไมํจำกัดพิมพ๑
1170 .
เหรียญพระกริ่งปวเรศ รุํนพุทธปวเรศ เนื้อนวะโลหะ , เนื้อทองระฆัง ไมํจำกัดพิมพ๑
1171 .
เหรียญเจริญพร สมเด็จพระสังฆราช รุํนพุทธปวเรศ ไมํจำกัดเนื้อ
1172 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร รุํนเจริญพร ชุดกรรมการลงยาราชาวดี ไมํจำกัดพิมพ๑
1173 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร รุํนเจริญพร เนื้อทองคำ , เนื้อทองคำลงยา ไมํจำกัดพิมพ๑
1174 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร หลังเรียบ รุํนเจริญพร ไมํจำกัดพิมพ๑
1175 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร 2 หน๎า รุํนเจริญพร ไมํจำกัดพิมพ๑
1176 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร รุํนเจริญพร เนื้อสามกษัตริย๑ , เนื้อนาก ไมํจำกัดพิมพ๑
1177 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร รุํนเจริญพร เนื้อเงินองค๑ทองคำ , เนื้อนวะโลหะองค๑ทองคำ ไมํจำกัดพิมพ๑
1178 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร รุํนเจริญพร เนื้อเงิน , เนื้อบรอนซ๑แกํทองคำ ไมํจำกัดพิมพ๑
1179 .
เหรียญเสมาฉลุพระพุทธโสธร รุํนเจริญพร เนื้อนวะโลหะ , เนื้อทองระฆัง ไมํจำกัดพิม

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:45:07  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  007:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระบูชาคณาจารย์ภาคอีสาน ยอดนิยม
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
1180 .
พระบูชารุํนแรก หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ รุํนอายุ 55 ปี
1181 .
พระบูชา หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ นั่งสมาธิ หน๎าตัก 5 นิ้ว ไมํจำกัดรุํน
1182 .
พระบูชา หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ นั่งสมาธิ หน๎าตัก 7 นิ้ว ไมํจำกัดรุํน
1183 .
พระบูชา หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ นั่งสมาธิ หน๎าตัก 9 นิ้ว ไมํจำกัดรุํน
1184 .
พระสังกัจจายน๑ขนาดบูชา หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ ไมํจำกัดขนาด
1185 .
พระบูชา หลวงปู่เสาร๑ ออกวัดป่าสาละวัน ไมํจำกัดขนาด
1186 .
พระบูชา หลวงปู่มั่น ออกวัดป่าสาละวัน ไมํจำกัดขนาด
1187 .
พระบูชา หลวงปู่สิงห๑ ออกวัดป่าสาละวัน ไมํจำกัดขนาด
1188 .
พระบูชา หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1189 .
พระบูชา หลวงพํอตู๎ วัดศรีษะช๎าง ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1190 .
พระบูชา หลวงปู่นิล วัดครบุรี ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1191 .
พระบูชา หลวงพํอก๎อน วัดห๎วยสะแกราช ไมํจำกัดขนาด
1192 .
พระบูชา หลวงพํอสังข๑ วัดใหมํกลอ ไมํจำกัดขนาด
1193 .
พระบูชา หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ไมํจำกัดขนาด
1194 .
พระบูชา หลวงพํอเสาร๑ วัดกุดเวียน ไมํจำกัดขนาด
1195 .
พระบูชา หลวงปู่บุญ วัดปอแดง ไมํจำกัดขนาด
1196 .
พระบูชา หลวงพํอดี วัดหนองจอก ไมํจำกัดขนาด
1197 .
พระบูชา หลวงพํอจอย วัดโนนไทย ไมํจำกัดขนาด
1198 .
พระบูชา หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ไมํจำกัดขนาด
1199 .
รูปหลํอขนาดบูชา ท๎าวสุรนารี ไมํจำกัดขนาด
1200 .
รูปหลํอขนาดบูชา ท๎าวสุรนารี ฐานหินอํอน กองทัพภาคที่ 2 สร๎าง ไมํจำกัดขนาด
1201 .
พระบูชา อาจารย๑ฝ๓้น วัดป่าอุดมสมพร ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1202 .
พระบูชา หลวงปู่ดุลย๑ วัดบูรพาราม ปี2521 เนื้อซิลิก๎า
1203 .
พระบูชา หลวงปู่ดุลย๑ วัดบูรพาราม ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1204 .
พระบูชา พระพุทธปริตร ปี2515
1205 .
พระบูชา พระพุทธสุรินทรมงคล ปี2522
1206 .
พระบูชารุํนแรก หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก
1207 .
พระบูชา หลวงปู่ธรรมรังษื วัดพระพุทธบาทพนมดิน ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1208 .
พระบูชา หลวงปู่เจียม วัดหนองยาว ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1209 .
พระบูชา หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ๑ ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1210 .
พระบูชา หลวงปู่คำพันธุ๑ วัดพระธาตุมหาชัย ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1211 .
พระบูชา หลวงพํอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต๑ ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1212 .
พระบูชา หลวงปู่หงษ๑ วัดเพชรบุรี ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1213 .
พระบูชา หลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1214 .
พระบูชา หลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตติผล ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1215 .
พระบูชา หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู ไมํจำกัดรุํนและขนาด
1216 .
พระบูชา หลวงปู่สวน วัดนาอุดม ไมํจำกัดรุํนและขนาด

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:46:18  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  008:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระจังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
1217 .
พระนาคปรก กรุบ๎านสระพระ เนื้อสนิมแดง
1218 .
พระรํวงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ๑สมาธิ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
1219 .
พระรํวงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ๑มารวิชัย เนื้อตะกั่วสนิมแดง
1220 .
พระรํวงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ๑สมาธิ สังกัจจายน๑
1221 .
พระนาคปรก กรุวัดสะแก เนื้อชิน
1222 .
พระกรุวัดสะแก เนื้อชิน (ไมํจำกัดพิมพ๑)
1223 .
พระกรุวัดสะแก เนื้อดิน (ไมํจำกัดพิมพ๑)
1224 .
เหรียญพระพุทธสีหนาท วัดสุทธจินดา ปี2477
1225 .
เหรียญท๎าวสุรนารี ปี2477 ไมํจำกัดเนื้อ
1226 .
เหรียญพระพุทธทีป๓งกร ปี2490
1227 .
รูปหลํอหลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ พิมพ๑เศียรโล๎น
1228 .
รูปหลํอหลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ พิมพ๑เศียรลาย
1229 .
พระปิดตามหาอุตฆ๑ หลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ
1230 .
เหรียญรุํนแรกหลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ บล็อก อาร๑
1231 .
เหรียญรุํนแรกหลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ บล็อก ไมํมีอาร๑
1232 .
เหรียญหลํอแมํนางกวัก หลังพญาเตำเรือน หลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ
1233 .
พระปิดตาหลวงพํอหมา วัดระเว พิมพ๑ห๎าเหลี่ยมหูกระตำย
1234 .
พระคงหลวงพํอหมา วัดระเว (ไมํจำกัดเนื้อ)
1235 .
พระพุทธหลวงพํอหมา วัดระเว (ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ)
1236 .
พระปิดตากลีบบัวหูกระตำยเนื้อผงคลุกรัก วัดระเว พิมพ๑ใหญํ
1237 .
พระปิดตากลีบบัวหูกระตำยเนื้อผงคลุกรัก วัดระเว พิมพ๑เล็ก
1238 .
พระกลีบบัว หลวงพํอใหญํ วัดระเว พิมพ๑มารวิชัย
1239 .
พระกลีบบัว หลวงพํอใหญํ วัดระเว พิมพ๑แขนกว๎าง
1240 .
พระกลีบบัว หลวงพํอใหญํ วัดระเว พิมพ๑แขนแคบ
1241 .
เหรียญเสมารุํนแรก พระญาณวิศิษฐ๑ (สิงห๑) วัดป่าสาละวัน หลังยันต๑ตะกร๎อ
1242 .
ล็อกเก็ตรุํนแรก พระญาณวิศิษฐ๑ (สิงห๑) วัดป่าสาละวัน
1243 .
แผํนป๓๊มรุํนแรก พระญาณวิศิษฐ๑ (สิงห๑) วัดป่าสาละวัน นาเต็ม-นาขาด
1244 .
เหรียญรูปไขํ พิมพ๑พระประธาน หลวงปู่สิงห๑ วัดป่าสาละวัน ปี2500
1245 .
เหรียญรูปไขํ 25พุทธศตวรรษ ปี2500 ไมํจำกัดพิมพ๑
1246 .
เหรียญเสมาคว่ำรูปเหมือน หลวงปู่สิงห๑ วัดป่าสาละวัน ปี2500 ไมํจำกัดพิมพ๑
1247 .
เหรียญรุํนแรก พระครูจันทรสรคุณ (เสี่ยง) วัดเสมาใหญํ ปี2481
1248 .
เหรียญรุํนแรก พระครูธวัชชัยคุณมุนี วัดหน๎าพระธาตุ ปี2465
1249 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอพุธ หลังพระพุทธบาท ปี2509 ออกวัดป่าแสนสำราญ อุบลๆ
1250 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอรอด วัดสมอราย ปี2506
1251 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปี2506 เนื้ออัลปาก๎าบล็อกหลวงแตก
1252 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปี2506 เนื้อทองแดงบล็อกหลวงแตก

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:46:46  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  009:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระจังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1253 .
เหรียญเสมา หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปี2506 บล็อกเกือกม๎า
1254 .
เหรียญเสมา หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปี2510 ออกวัดชํองอูํ
1255 .
รูปเหมือนเนื้อผงรุํนแรก หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปี2506 ออกวัดปราสาท
1256 .
รูปเหมือนพิมพ๑เล็บมือ หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง เนื้อดินผสมผงหลังยันต๑
1257 .
แหวนอาร๑มรุํนแรก หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง
1258 .
รูปถำยรุํนแรก หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ขนาดห๎อยคอ
1259 .
รูปถำยรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2508 ขนาดห๎อยคอ
1260 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2516
1261 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2516
1262 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2516 พิมพ๑แขนทะลุ
1263 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2516 พิมพ๑แขนตัน
1264 .
เหรียญหลํอสี่เหลี่ยมเนื้อตะกั่ว หลวงปู่นิล วัดครบุรี ไมํจำกัดพิมพ๑
1265 .
เหรียญรุํนสอง พิมพ๑น้ำเต๎า หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2519
1266 .
เหรียญเหรียญรูปไขํขอบพญานาคราช หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2523
1267 .
เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่นิล รุํนเสาร๑ 5 เสือเหลือง วัดครบุรี ปี2523 ไมํจำกัดพิมพ๑
1268 .
พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์วำนร๎อยแปดรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2514 ไมํจำกัดพิมพ๑
1269 .
พระสมเด็จแหวกมำนรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ไมํจำกัดพิมพ๑
1270 .
รูปหลํอหลวงปู่นิล รุํนสารพัดนึก วัดครบุรี ปี2523
1271 .
รูปหลํอหลวงปู่นิล หลังดอกจันทร๑ วัดครบุรี ปี2524 ไมํจำกัดเนื้อ
1272 .
รูปหลํอป๓๊มรุํนแรก หลวงปุ่นิล วัดครบุรี ปี2535
1273 .
เหรียญหลํอสี่เหลี่ยมรูปเหมือน หลวงปู่นิล รุํนฉลองครบรอบอายุ 90 ปี วัดครบุรี ปี2535 ไมํจำกัดเนื้อ
1274 .
พระกริ่งคอเอียง หลวงปู่นิล วัดครบุรี เนื้อทองผสม
1275 .
พระกริ่งชัยวรมันหน๎ายักษ๑ หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2536
1276 .
พระหลํอกริ่งพระพุทธชินราช หลวงปู่นิล รุํนสมทบทุนสร๎างพระอุโบสถ วัดครบุรี ปี2535
1277 .
พระปิดตาสี่ทิศเนื้อผง หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2534
1278 .
แหวนรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี
1279 .
แหวนหัวล็อกเก็ต หลวงปู่นิล วัดครบุรี
1280 .
ล็อกเก็ตรูปไขํเต็มองค๑รุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี
1281 .
ล็อกเก็ตหยดน้ำรุํนแรก หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2524
1282 .
ล็อกเก็ตเข็มกลัดฝ๓งเพชรรอบ หลวงปู่นิล วัดครบุรี
1283 .
ตะกรุดไม๎ลวกมหาอุตฆ๑ หลวงปู่นิล วัดครบุรี ไมํจำกัดขนาด
1284 .
มีดหมองาช๎าง หลวงปู่นิล ออกวัดศิริเฉลียง ปี2537
1285 .
เหรียญอาร๑ม หลวงปู่นิล รุํนพิทักษ๑ภูธร ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1286 .
เหรียญไหว๎ข๎างหลังตราโลํตำรวจ หลวงปู่นิล วัดครบุรี ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1287 .
เหรียญครึ่งองค๑ หลวงปู่นิล รุํน เสาร๑ 5 วัดครบุรี ปี2537 เนื้อเงินลงยา

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:47:10  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  010:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระจังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1288 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงปู่อิ้ว วัดอังโกน ปี2513
1289 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่อิ้ว วัดอังโกน
1290 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอท๎าว วัดจระเข๎หิน ปี2509
1291 .
รูปเหมือนป๓๊มรุํนแรก หลวงพํอท๎าว วัดจระเข๎หิน
1292 .
เหรียญอาร๑ม หลวงพํอท๎าว วัดจระเข๎หิน ปี2514
1293 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอท๎าว วัดจระเข๎หิน ปี2518
1294 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอท๎าว วัดจระเข๎หิน ปี2519
1295 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช ปี2506
1296 .
รูปเหมือนป๓๊ม หลวงพํอก๎อน วัดห๎วยสะแกราช ปี2506 ไมํจำกัดพิมพ๑
1297 .
เหรียญรุํนสอง หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช ปี2509
1298 .
เหรียญรูปไขํเต็มองค๑ หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช ปี2518
1299 .
ล็อกเก็ตรุํนแรก หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช
1300 .
แหวนรุํนแรก หลวงพํอก๎อน วัดห๎วยสะแกราช
1301 .
พระผงสี่เหลี่ยมรูปเหมือน หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช ไมํจำกัดสี
1302 .
พระสมเด็จเนื้อผง หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช ไมํจำกัดยันต๑
1303 .
พระผง หลวงพํอก๎อน วัดสะแกราช ไมํจำกัดพิมพ๑
1304 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอเพชร วัดหนองแฟ้บ ปี2506
1305 .
เหรียญรุํนสอง หลวงพํอเพชร วัดหนองแฟ้บ ปี2512 ไมํจำกัดเนื้อ
1306 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอฉิม วัดพระเพลิง ปี2505
1307 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอจันทร๑ วัดเชียงสา ปี2499
1308 .
รูปเหมือนป๓๊มรุํนแรก หลวงพํอโต วัดปอแดง
1309 .
เหรียญจอบรุํนแรก หลวงพํอโต วัดปอแดง
1310 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงพํอดัด วัดนกออก ปี2507
1311 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอดัด วัดนกออก ปี2518
1312 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงพํอก๎อน วัดอัมพวัน ปี2500
1313 .
พระกริ่งพุทธป๓งธงชัยมงคล ปี2514
1314 .
เหรียญหลํอโบราณครึ่งองค๑ พรหมสร(รอด) วัดบ๎านไพ ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1315 .
รูปหลํอโบราณ พรหมสร(รอด) วัดบ๎านไพ ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1316 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑เศียรโล๎น วัดบ๎านไพ ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1317 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑เศียรลาย วัดบ๎านไพ ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1318 .
พระกริ่งโบราณหลวงปู่บุญ วัดปอแดง รุํนชํวยน้ำทํวม ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1319 .
รูปหลํอโบราณหลวงปู่บุญ วัดปอแดง รุํนชํวยน้ำทํวม ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1320 .
เหรียญรูปไขํหลวงปู่นิยม รุํนอายุยืน วัดแจ๎งนอก ปี2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1321 .
เหรียญรูปไขํหลวงปู่นิยม รุํนเจริญพร วัดแจ๎งนอก ปี2555 ไมํจำกัดเนื้อ
1322 .
เหรียญรูปไขํหลวงปู่นิยม รุํนเมตตามหานิยม วัดแจ๎งนอก ปี2555 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:47:31  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  011:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1323 .
เหรียญลีลา 25พุทธศตวรรษ (ย.ส.พ.น.ม.) วัดสุทธจินดา ปี2500 ไมํจำกัดเนื้อ
1324 .
เหรียญลีลา 25พุทธศตวรรษ (ย.ส.พ.น.ม.) วัดสุทธจินดา ปี2500 เนื้อทองแดง
1325 .
เหรียญเสมาพระพุทธปางเทศนา (ย.ส.พ.น.ม.) วัดสุทธจินดา ปี2500
1326 .
เหรียญห๎าเหลี่ยม 25 พุทธศตวรรษ วัดสุทธจินดา ปี2500 หลังเรียบ-หลังแบบ
1327 .
เหรียญพระยากำธรพายัพทิศ วัดทุํงสวำง ปี2500
1328 .
เหรียญกลมท๎าวสุรนารี ปี2506
1329 .
เหรียญท๎าวสุรนารี ปี2510 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1330 .
เหรียญท๎าวสุรนารี ปี2511 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1331 .
พระปิดตารุํนแรก หลวงพํอปุ๊ก วัดพุดซา ไมํจำกัดเนื้อ
1332 .
พระผงพิมพ๑พระพุทธ หลวงพํอปุ๊ก วัดพุดซา ไมํจำกัดเนื้อ
1333 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอปุ๊ก วัดพุดซา พิมพ๑สี่เหลี่ยม
1334 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอปุ๊ก วัดพุดซา ปี2510 พิมพ๑ยันต๑เล็ก
1335 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอปุ๊ก วัดพุดซา ปี2510 พิมพ๑ยันต๑ใหญํ
1336 .
พระเนื้อดินผสมผง หลวงพํอปุ๊ก วัดตำงตา ไมํจำกัดพิมพ๑
1337 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หลวงพํอปุ๊ก วัดพุดซา ปี2518
1338 .
ล็อกเก็ตหลวงพํอปุ๊ก หลังอลูมิเนียม วัดพุดซา
1339 .
รูปถำยหลวงพํอปุ๊กหลังตะกรุด วัดพุดซา
1340 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอรอด วัดสมอราย ปี2511
1341 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอปุ๊ก วัดประโดก ปี2517 ไมํจำกัดเนื้อ
1342 .
เหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จมงคล 9 วัดมํวง ปี2513
1343 .
เหรียญพระฤกษ๑ วัดสูงจอหอ ปี2515 หลวงปู่สุขวัดโพธิ์ทรายทองปลุกเสก
1344 .
เหรียญหลวงพํอโลห๑ วัดหัวสะพาน ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1345 .
เหรียญพระชิโนรสธรรมมุนี (หลวงพํอมณี) วัดแจ๎งใน ปี2512-2513
1346 .
เหรียญหลวงพํอเงิน ดอนยายหอม ออกวัดแจ๎งใน ปี2510 ไมํจำกัดพิมพ๑
1347 .
เหรียญหลวงพํอดัด ออกวัดแจ๎งนอก ปี2539 ไมํจำกัดเนื้อ
1348 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอนิยม วัดแจ๎งนอก ปี2523 เนื้อทองแดงกะไหลํทองลงยา
1349 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอนิยม วัดแจ๎งนอก ปี2523 เนื้อทองแดงกะไหลํทองลงยา
1350 .
เหรียญรุํนแรก พระอาจารย๑มหาปิ่น วัดป่าศรัทธารวม
1351 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดลองตอง ปี2508
1352 .
เหรียญรุํนแรก พระครูพนมวนาภิรัต วัดพนมวัน ปี2514
1353 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอสุํม วัดบ๎านกรูด
1354 .
เหรียญเสมา หลวงพํอไพฑูรย๑ วัดหนองจอกปี2513
1355 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอดี วัดหนองจอก ปี2529
1356 .
พระกริ่ง หลวงพํอดี วัดหนองจอก รุํนสารพัดดี
1357 .
เหรียญไตรมาส หลวงพํอดี วัดหนองจอก ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:47:59  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  012:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1358 .
พระผงกลีบบัว วัดบูรณ๑ ปี2481
1359 .
เหรียญข๎าวหลามตัดรุํนแรก หลวงพํอเพ็ง วัดบึง ปี2491
1360 .
พระผง หลวงพํอเพ็ง วัดบึง ไมํจำกัดพิมพ๑
1361 .
พระชัยวัฒน๑ หลวงพํอเปลี่ยน วัดบึง ปี2485
1362 .
พระผง หลวงพํอเปลี่ยน วัดบึง พิมพ๑หลวงพํอโต ไมํจำกัดพิมพ๑
1363 .
เหรียญกลม พระครูปทุมญาณมุนี (เขียว) ออกวัดบัวใหญํ ปี2513
1364 .
เหรียญกลม พระครูปทุมญาณมุนี (เขียว) วัดบึง ปี2529
1365 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอเฉย วัดโพธิ์ ปี2513
1366 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่มี วัดพลับ ปี2524
1367 .
เหรียญหลวงปู่เขียว วัดพลับ
1368 .
เหรียญเจ๎าพํอช๎างเผือก หลักเมืองนครราชสีมา ปี2512
1369 .
สมเด็จพิมพ๑หูก๎างปลา วัดหนองจะบก หลวงปู่โต๏ะปลุกเสก
1370 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอตู๎ วัดศรีษะช๎าง ปี2512
1371 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงพํอตู๎ วัดศรีษะช๎าง ปี2512
1372 .
เหรียญเสมา หลวงพํอตู๎ วัดศรีษะช๎าง ปี2514 ออกวัดดอนสระจันทร๑
1373 .
เหรียญรูปไขํเต็มองค๑ หลวงพํอตู๎ วัดศรีษะช๎าง
1374 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอตู๎ วัดศรีษะช๎าง ปี2519
1375 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอนำ นาริโท วัดสี่มุมเหนือ ปี2516
1376 .
เหรียญกลม หลวงพํอคง วัดพลกรัง ปี2513
1377 .
เหรียญเสมา หลวงพํอเสียบ วัดบ๎านเกาะ ปี2519
1378 .
พระปิดตา หลวงพํอเสียบ วัดบ๎านเกาะ เนื้อโลหะ
1379 .
เหรียญหลํอพิมพ๑พระพุทธ หลวงพํอเสียบ วัดบ๎านเกาะ ไมํจำกัดพิมพ๑
1380 .
เหรียญกลมรุํนแรก หลวงปู่จันทร๑ วัดหนองไผํล๎อม
1381 .
แผํนป๓๊มหลวงปู่สิงห๑ วัดป่าสาละวัน ปี2518 นกเล็ก
1382 .
สมเด็จนางพญางิ้วดำ วัดใหมํบ๎านดอน ไมํจำกัดพิมพ๑
1383 .
เหรียญรูปไขํ หลวงปู่ปลื้ม วัดกองพระทราย ปี2516
1384 .
เหรียญรูปไขํ หลวงปู่ปลื้ม วัดกองพระทราย ปี2522
1385 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอลอย วัดภูเขาลาด ปี2515
1386 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอโมํ วัดหนองระเวียง ปี2519
1387 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอใหญํ วัดระเว ปี2504
1388 .
เหรียญเสมา หลวงพํอหมา วัดระเว
1389 .
เหรียญใบตำลึง หลวงพํอใหญํ วัดระเว ปี2518
1390 .
เหรียญหลวงพํอรอด วัดดอนสุขาพัฒนาราม(ดอนขวาง) ปี2516
1391 .
เหรียญพระครูวิจิตรสมณวัตร วัดกุดจิก ปี2513 ไมํจำกัดพิมพ๑
1392 .
เหรียญรูปไขํ พระครูรัตนภิธาน (แก๎ว) วัดบ๎านกล๎วย

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:48:22  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  013:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1393 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอหล๎า วัดหนองบัวรอง ปี2518 ไมํจำกัดเนื้อ
1394 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอเกลี้ยง วัดหนองกระทุํม ปี2513
1395 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอกลั่น วัดบ๎านกระทอน ปี2517
1396 .
เหรียญรูปไขํ พระปางป่าเลไลย๑ วัดศาลาทอง ปี2517 หลวงพํอคูณปลุกเสก
1397 .
เหรียญรุํนแรก (ดีเซลราง) หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2518 ไมํจำกัดเนื้อ
1398 .
เหรียญ 3 คณาจารย๑ เสาร๑ มั่น สิงห๑ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2518 ไมํจำกัดยันต๑
1399 .
เหรียญดวงตะวัน หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2520
1400 .
เหรียญสี่เหลี่ยมหันข๎างหลังยันต๑รัตนตรัย หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2522
1401 .
เหรียญใบสาเกรูปเหมือนครึ่งองค๑ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2523
1402 .
พระปิดตาเนื้อผงรุํนแรก หลังยันต๑ดีเซลราง หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2524 ไมํจำกัดพิมพ๑
1403 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2524
1404 .
ล็อกเก็ตรุํนแรก หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2524
1405 .
พระผงพุทธนิมิตร วัดป่าสาละวัน ปี2524 ไมํจำกัดสี
1406 .
เหรียญรูปไขํหันข๎าง 5รอบ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2524 ไมํจำกัดเนื้อ
1407 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน รุํนนาคใหญํ( ชลประทาน) ปี2529
1408 .
เข็มกลัดล็อกเก็ตรูปพัดยศ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน รุํนพระภาวนาพิศาลเถร ปี2532
1409 .
พระผงเกศาสี่เหลี่ยมรูปเหมือน หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2532 ออกวัดวะภูแก๎ว
1410 .
เหรียญหลํอฉีดครึ่งองค๑ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน สโมสรไลอ๎อนส๑ ปี2532 ไมํจำกัดเนื้อ
1411 .
รูปหลํอเหมือน หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2532 ออกวัดวะภูแก๎ว ไมํจำกัดเนื้อ
1412 .
รูปเหมือนแผํนป๓๊ม หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2533 ออกวัดหนองจระเข๎
1413 .
พระกริ่งศิลปลพบุรี หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2535 ไมํจำกัดเนื้อ
1414 .
เหรียญกลมโรเล็กซ๑ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2535 ไมํจำกัดพิมพ๑
1415 .
พระกริ่ง 6 รอบ ก๎นลายเซ็น หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1416 .
พระชัยวัฒน๑ 6 รอบ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1417 .
รูปหลํออุดกริ่ง 6 รอบ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1418 .
เหรียญหลํอใบโพธิ์ 6 รอบ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี25336 ไมํจำกัดเนื้อ
1419 .
เหรียญรูปไขํ 6 รอบ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1420 .
เหรียญรูปไขํเต็มองค๑อาจารย๑มั่น หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2537 เนื้อเงิน
1421 .
เหรียญรูปไขํเต็มองค๑อาจารย๑มั่น หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2537 เนื้อทองแดง
1422 .
เหรียญนั่งพานใหญํหลังยันต๑ (ฐานไกํ) หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1423 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอพุธ รุํนทูลเกล๎า วัดป่าสาละวัน ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1424 .
เหรียญอาร๑ม หลวงพํอพุธ รุํนฉลองอายุ 73 ปี วัดป่าสาละวัน ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1425 .
แผํนป๓๊มสี่เหลี่ยมรูปเหมือน ขนาด 4x5 นิ้ว หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1426 .
พระปิดตาจัมโบ๎เนื้อโลหะ หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ
1427 .
เหรียญกลมโภคทรัพย๑หลังนางกวัก หลวงพํอพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2539 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:49:47  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  014:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 4
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1428 .
พระปรกใบมะขามนิรันตราย หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑ ปี2506
1429 .
พระนิรันตรายป๓๊มลอยองค๑ หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑ ปี2506
1430 .
เหรียญระลึกชาติ หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑ ปี2516
1431 .
เหรียญกตัญ๒ู หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑ ปี2516
1432 .
รูปเหมือนป๓๊มรุํนแรก หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑ ปี2516
1433 .
พระกริ่งปากชํอง (ป.ช.) หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑
1434 .
เสือมหาอำนาจ หลวงพํอโชติ วัดวชิราลงกรณ๑
1435 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอทา วัดถ้ำซับมืด ปี2548
1436 .
เหรียญรุํนแรกหลวงพํอขำ วัดหนองสาหรำย
1437 .
เหรียญกลมหลวงปู่คำ วัดใหญํสีคิ้ว ปี2512
1438 .
เหรียญรํนแรก พระครูวิกรมงคณานุการ วัดน๎อยสีคิ้ว
1439 .
เหรียญรุํนแรก พระครูสมุห๑นาม วัดเกาะสีคิ้ว ปี2508
1440 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน ปี2511 ยันต๑นาซี ไมํจำกัดเนื้อ
1441 .
เหรียญเสมาหลังยันต๑ใบพัด หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน ปี2511 ไมํจำกัดบล็อก
1442 .
เหรียญหัวหอม หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน
1443 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน ปี2520
1444 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน
1445 .
พระกริ่งโบราณรุํนแรก หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน แจกทหารไปเวียดนาม ปี2510
1446 .
ล็อกเก็ตรุํนแรก หลวงปู่เสาร๑ วัดกุดเวียน
1447 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอมี วัดป่าสูงเนิน ปี2515
1448 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก หลวงพํอมี วัดป่าสูงเนิน ปี2515 ไมํจำกัดพิมพ๑ - เนื้อ
1449 .
พระสมเด็จเนื้อผงหลังรูปเหมือนเหรียญรุํนแรก หลวงพํอมี วัดป่าสูงเนิน ไมํจำกัดสี
1450 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอจันทร๑ วัดป่าสูงเนิน ปี2514
1451 .
เหรียญกลม หลวงพํอดำ วัดแกํนท๎าว ปี2516 ออกวัดทะเล
1452 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอดำ วัดแกํนท๎าว ปี2519
1453 .
เหรียญห๎าเหลี่ยมหลวงพํอศรีพิทักษ๑ชน วัดอุทัยมัคคาราม
1454 .
หลวงปู่ทวดพิมพ๑เตารีด วัดใหมํอัมพร ปี2505 เนื้อโลหะ
1455 .
หลวงปู่ทวดพิมพ๑เตารีด วัดใหมํอัมพร ปี2505 เนื้อวำน
1456 .
พระกริ่งหลวงปู่โต๏ะ รุํนทูลเกล๎า ออกวัดใหมํอัมพร ปี2518
1457 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอคง วัดถนนหักใหญํ ปี2504 บล็อกหน๎าหนุํม
1458 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอคง วัดถนนหักใหญํ ปี2504 บล็อกหน๎าแกํ
1459 .
เหรียญรุํนแรก พระครูวิจารณยติกิจ(ใหญํ) วัดถนนหักน๎อย ปี2513
1460 .
เหรียญรูปไขํ พระครูพิสิฏฐ๑สังฆภาร วัดโนนระเวียง ปี2515
1461 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอใหญํ วัดหนองบัวละคร ปี2500
1462 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรกพระครูวิจารณ๑สุตกิจ (เกลี้ยง) วัดพันชนะ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:50:13  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  015:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 5
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1463 .
พระกริ่งหลวงพํอพุํม วัดโคกสวาย
1464 .
พระเนื้อผง หลวงพํอพุํม วัดโคกสวาย พิมพ๑พระเจ๎าห๎าพระองค๑
1465 .
พระเนื้อผง หลวงพํอพุํม วัดโคกสวาย พิมพ๑เล็บมือ
1466 .
พระเนื้อผง หลวงพํอพุํม วัดโคกสวาย ไมํจำกัดพิมพ๑
1467 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอจอย วัดโนนไทย ปี2534
1468 .
เหรียญรุํนคูํบารมี เสาร๑5 หลวงพํอจอย วัดโนนไทย ปี2537 หลังยันต๑ ไมํจำกัดเนื้อ
1469 .
พระกริ่งรุํนบารมี หลวงพํอจอย วัดโนนไทย ปี2537
1470 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอจอย วัดโนนไทย ปี2537
1471 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอยอด วัดตะคร๎อ ปี2552 ไมํจำกัดเนื้อ
1472 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่แสง วัดหนองเขว๎า ปี2522
1473 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่แสง วัดหนองเขว๎า ปี2538
1474 .
พระกริ่งรุํนแรก หลวงปู่แสง วัดหนองเขว๎า ปี2549
1475 .
ล็อกเก็ตเสมา หลวงปู่แสง วัดหนองเขว๎า ปี2546
1476 .
เหรียญรูปไขํ หลวงปู่แสง รุํนเกียรติอำนวย ปี2547 ไมํจำกัดเนื้อ
1477 .
เหรียญหลวงพํอใจ วัดนารายณ๑ ปี2519
1478 .
เหรียญเสมารุํนแรก พระอุป๓ชฌาย๑เลื่อน วัดสายไหม
1479 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ปี2500
1480 .
ล็อกเก็ตรุํนแรก หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ปี2499
1481 .
พระกริ่งสัมมาอรหัง หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ปี2531
1482 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ปี2530
1483 .
พระนาคปรกลอยองค๑ หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ปี2534 เนื้อโลหะ
1484 .
พระปิดตารุํนแรก หลวงปู่แจ๎ง วัดใหมํสุนทร ปี2534 ไมํจำกัดเนื้อ
1485 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงปู่สังข๑ วัดใหมํกลอ ปี2517 พิมพ๑ฐานเขียง
1486 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงปู่สังข๑ วัดใหมํกลอ ปี2517 พิมพ๑ขาโต๏ะ
1487 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงปู่สังข๑ วัดใหมํกลอ ปี2519
1488 .
พระกริ่งชุติมนฺโต หลวงปู่สังข๑ วัดใหมํกลอ ปี2527
1489 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก หลวงปู่สังข๑ วัดใหมํกลอ ปี2517
1490 .
รูปเหมือนรุํนแรก หลวงปู่สังข๑ วัดใหมํกลอ ปี2523
1491 .
เหรียญรุํนแรก พระอุป๓ชฌาย๑ทอง วัดทรงธรรม(กระแฮะ) ปี2512
1492 .
เหรียญรุํนแรก พระอุป๓ชฌาย๑โมํ วัดคอนน๎อย หลังยันต๑ขอเบ็ด
1493 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก พระอุป๓ชฌาย๑โมํ วัดคอนน๎อย
1494 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํออุํน วัดบ๎านเกรียม ปี2516 บล็อกหน๎าเล็ก
1495 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํออุํน วัดบ๎านเกรียม ปี2516 บล็อกหน๎าใหญํ
1496 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํออินทร๑ วัดบ๎านบัว ปี2519
1497 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํออินทร๑ วัดบ๎านบัว

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:51:31  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  016:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 6
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1498 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํออุป๓ชฌาย๑ผํอง วัดสำนักตะคร๎อ ปี2514
1499 .
เหรียญแปดเหลี่ยมรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดบ๎านกลึง
1500 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดบ๎านกลึง ปี2538 เนื้อทองผสม
1501 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอพรหมสร (รอด) วัดบ๎านไพ บล็อกสายฝน
1502 .
เหรียญหลวงพํอพรหมสร(รอด) วัดบ๎านไพ รุํนพานแตก ปี2516
1503 .
เหรียญหลวงพํอพรหมสร(รอด) วัดบ๎านหนุก บล็อกหน๎าแกํ
1504 .
เหรียญหลวงพํอพรหมสร(รอด) หลังหลวงพํอหนิง ออกวัดมะขามเฒำ ปี2499
1505 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงพํอดัด วัดถนนถั่ว ปี2513
1506 .
พระผงสี่เหลี่ยมรูปเหมือนรุํนแรก หลวงปู่เสี่ยง วัดเสมาใหญํ
1507 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอชัยยศ วัดประชานิมิต รุํนเจริญพร ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1508 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หลวงปู่เขียว วัดปอบิด
1509 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก พระครูสิริปิยธรรม วัดพระปรางค๑สีดา ปี2535
1510 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก พระครูสิริปิยธรรม วัดพระปรางค๑สีดา ปี2535
1511 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2508
1512 .
สมเด็จวัดตะคร๎อรุํนแรก (ว.ต.ค.1) หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2496 ไมํจำกัดพิมพ๑
1513 .
เหรียญหลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ออกวัดบ๎านดอนใหญํ ปี2515
1514 .
เหรียญหลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํนยกชํอฟ้า ปี2519 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1515 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2519
1516 .
เหรียญหลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํนสาวหนังเหนียว ปี2523 บล็อกมือกวักต่ำ
1517 .
พระกริ่งรุํนแรก หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2534 ไมํจำกัดเนื้อ
1518 .
พระปิดตายันต๑ยุํง หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2534 ไมํจำกัดเนื้อ
1519 .
เหรียญหํวงเชื่อม หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํนเจริญพร ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ
1520 .
รูปเหมือนป๓๊มเขำกว๎าง หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํนฉลองอายุครบ 7 รอบ ปี2337 ไมํจำกัดเนื้อ
1521 .
เหรียญจอบหลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํนสมปรารถนา ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ
1522 .
พระปิดตาเนื้อผง หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํนไตรมาส ปี2538 ไมํจำกัดพิมพ๑
1523 .
พระปรกใบมะขามรุํนแรก หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2539 ไมํจำกัดเนื้อ
1524 .
แผํนป๓๊มรูปเหมือน หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2540 ออกวัดหนองไม๎ตาย ไมํจำกัดเนื้อ
1525 .
พระพิฆเณศลอยองค๑ หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ ปี2543 ไมํจำกัดเนื้อ
1526 .
เหรียญแจกทาน หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํน 9มหามงคลชัย ปี2540 ไมํจำกัดเนื้อ
1527 .
พระปิดตาจัมโบ๎เนื้อผงพุทธคุณ หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํน 9 มหามงคลชัย ปี2540 ไมํจำกัดตะกรุด
1528 .
พระปิดตาเนื้อหินครก หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํน 9 มหามงคลชัย ปี2540 ไมํจำกัดตะกรุด
1529 .
พระปิดตาเนื้อผงธูป หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํน 9 มหามงคลชัย ปี2540 ไมํจำกัดตะกรุด
1530 .
พระปิดตาปลดหนี้เนื้อผงพุทธคุณ หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํน 9 มหามงคลชัย ปี2540 ไมํจำกัดตะกรุด
1531 .
พระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณ หลวงพํอคง วัดตะคร๎อ รุํน 9 มหามงคลชัย ปี2540 ไมํจำกัดตะกรุด
1532 .
พระรูปเหมือนเนื้อผงพุทธคุณ หลวงพํอคง รุํน 9 มหามงคลชัย ปี2540

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:55:35  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  017:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 7
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1533 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํออยูํ วัดไทรโยง
1534 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํออยูํ วัดไทรโยง
1535 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอหั่น วัดปรางค๑พระโค ปี2519
1536 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอพรหม วัดบ๎านบิง
1537 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก หลวงพํอพรหม วัดบ๎านบิง
1538 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอพร๎อม วัดกุดจอกใหญํ ปี2528
1539 .
พระพุทธรุํนแรก หลวงพํอใหญํ วัดนอก
1540 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอหิน วัดบ๎านบิง ปี2520
1541 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงพํอองค๑ดำ วัดรวง ปี2414
1542 .
เหรียญพระรํวงรางปืนรุํนแรก หลวงพํอองค๑ดำ วัดรวง
1543 .
เหรียญรุํนแรก พระครูจักราชคณารักษ๑ วัดตะกรุดเครือปลอก ปี2524
1544 .
รูปหลํอรุํนแรก หลวงพํอมาก วัดสารภี
1545 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอมาก วัดสารภี
1546 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก พระอาจารย๑บุญมา (จอย) วัดบ๎านเขื่อน ปี2538
1547 .
พระนาคปรกพิมายขนาดบูชา
1548 .
พระนาคปรกพิมายขนาดห๎อยคอ เนื้อโลหะ พิมพ๑หน๎าไทย
1549 .
พระนาคปรกพิมายขนาดห๎อยคอ เนื้อโลหะ พิมพ๑หน๎าขอม
1550 .
พระนาคปรกพิมายเนื้อดิน ไมํจำกัดพิมพ๑
1551 .
พระหลํอโบราณ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย พิมพ๑พระพุทธ ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1552 .
เหรียญหลํอโบราณ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย พิมพ๑พระพุทธ ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1553 .
พระหลํอโบราณ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย พิมพ๑นาคปรก ไมํจำกัดพิมพ๑
1554 .
พระหลํอโบราณ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย ไมํจำกัดพิมพ๑
1555 .
พระหลํอโบราณ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย พิมพ๑ปิดตา ไมํจำกัดพิมพ๑
1556 .
พระปิดตาหลังดอกจันทร๑ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย ไมํจำกัดพิมพ๑
1557 .
ตะกรุด หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย ไมํจำกัดพิมพ๑
1558 .
ล็อกเก็ต หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย หลังตะกรุดและหลังยันต๑
1559 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย บล็อกที่ระลึก
1560 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย บล็อกไมํมีกลาก ,ห.มีรู
1561 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย บล็อกมีกลาก
1562 .
เหรียญเจริญทรัพย๑ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย ทองแดงลงยา
1563 .
เหรียญเจริญทรัพย๑ หลวงพํอโต วัดบ๎านกล๎วย ไมํจำกัดเนื้อ
1564 .
เหรียญหลํอโบราณรุํนแรก หลวงพํอทุย วัดเดิมพิมาย
1565 .
เหรียญหลวงปู่หริ่ง วัดบ๎านตะบอง หลังเรียบ
1566 .
เหรียญหลวงปู่หริ่ง วัดบ๎านตะบอง ปี2516
1567 .
พระหลํอโบราณ หลวงปู่หริ่ง วัดบ๎านตะบอง ไมํจำกัดพิม

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:57:16  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  018:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 8
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1568 .
เหรียญอุ๎มบาตรหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแรก เนื้อเงิน ,นวะ
1569 .
เหรียญอุ๎มบาตร หลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแรก เนื้อทองแดง,ตะกั่ว
1570 .
เหรียญกลมหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง เจริญพร ไมํจำกัดเนื้อ
1571 .
พระรูปหลํอป๓๊มหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแรก เนื้อนวะ ,เงิน,ตะกั่ว
1572 .
พระรูปหลํอป๓๊มหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแรก เนื้อฝาบาตร,ทองแดง
1573 .
พระรูปหลํอโบราณหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนซื้อที่ดิน เนื้อนวะ ,เงิน,ตะกั่ว
1574 .
พระรูปหลํอโบราณหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนซื้อที่ดิน เนื้อสำริด,ฝาบาตร
1575 .
ล๏อคเก็ตหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนซื้อที่ดิน ไมํจำกัดพิมพ๑
1576 .
เหรียญสิวลีจกบาตรหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง เนื้อทองคำ ,เงิน,ฉนวน
1577 .
เหรียญสิวลีจกบาตรหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง เนื้อนวะ,ทองแดง,ตะกั่ว
1578 .
พระผงรูปเหมือนหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนกฐินสามัคคี
1579 .
เหรียญจอบหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแซยิด 76 (ชุดกรรมการ) ไมํจำกัดเนื้อ
1580 .
เหรียญจอบหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแซยิด 76 (ชุดกรรมการ) เนื้อเงิน,นวะ,อัลปาก๎า,ทองแดง
1581 .
เหรียญหลํอโบราณหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแซยิด 76 เนื้อเมฆพัตร๑,เงิน
1582 .
เหรียญหลํอโบราณหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแซยิด 76 เนื้อสำริด
1583 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนสร๎างบารมี (หลังพระพรหม) ไมํจำกัดเนื้อ
1584 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนสร๎างบารมี (หลังเรียบ) ไมํจำกัดเนื้อ
1585 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแบํงป๓นน้ำใจ เนื้อเงินลงยาหน๎าทองคำ
1586 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแบํงป๓นน้ำใจ เนื้อเงินลงยา
1587 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแบํงป๓นน้ำใจ เนื้อเงิน,นวะ
1588 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแบํงป๓นน้ำ(ชุดกรรมการ) ไมํจำกัดเนื้อ
1589 .
พระรูปหลํอโบราณพระพุทธเจ๎า(สวนนิพพาน) หลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง ไมํจำกัดเนื้อ
1590 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนโภคทรัพย๑ เนื้อทองคำเล็ก,ใหญํ
1591 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนโภคทรัพย๑ใหญํ เนื้อเงินหน๎าทองคำ,เงินลงยา
1592 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนโภคทรัพย๑ใหญํ เนื้อฉนวน,เงิน,นวะ
1593 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนโภคทรัพย๑ใหญํ เนื้อตะกั่ว,อัลปาก๎า ,ทองแดง
1594 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนโภคทรัพย๑เล็ก เนื้อฉนวน,เงิน,นวะ
1595 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนโภคทรัพย๑เล็ก เนื้ออัลปาก๎า ,ทองแดง
1596 .
เหรียญครึ่งองค๑หลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนแรก วัดโนนคำง ไมํจำกัดเนื้อ
1597 .
พระรูปหลํอหลวงพํอบุญรุํนแรก สวนนิพาน ปอแดง วัดโนนคำง ไมํจำกัดเนื้อ
1598 .
เหรียญเสมาหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนกองบุญ วัดโนนคำง ไมํจำกัดเนื้อ
1599 .
เหรียญหลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง รุํนเจริญพร วัดโนนคำง ไมํจำกัดเนื้อ
1600 .
เหรียญหลํอพระพุทธเพชรกลับ หลวงพํอบุญ สวนนิพาน ปอแดง ไมํจำกัดเนื้อ
1601 .
กุมารทองทุกรุํน หลวงปู่บุญปลุกเสก ไมํจำกัดเนื้อ
1602 .
พญาเตำเรือน ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:57:44  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  019:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 36 รายการ )
1603 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอคูณ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2512
1604 .
เหรียญพระพุทธชินราชยอดนิยม ออกวัดแจ๎งนอก ปี2512
1605 .
เหรียญพระประธาน วัดยางใหญํ ปี2512 ไมํจำกัดเนื้อ
1606 .
เหรียญรุํนสอง หลวงพํอคูณ วัดกุดตาลาด ปี2514
1607 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิสงฆ๑วัดสระแก๎ว ปี2517 เนื้อนวะ
1608 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิสงฆ๑วัดสระแก๎ว ปี2517 เนื้อทองแดงบล็อกนวะ ,หูขีด ,ห๎าแตก ,หน๎าเกลี้ยง
1609 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิสงฆ๑วัดสระแก๎ว ปี2517 ไมํจำกัดบล็อก
1610 .
พระปรกใบมะขามรุํนแรก หลวงพํอคูณ ปี2517 เนื้อทองคำ ,เงิน
1611 .
พระปรกใบมะขามรุํนแรก หลวงพํอคูณ ปี2517 เนื้อนวะ
1612 .
พระปรกใบมะขามรุํนแรก หลวงพํอคูณ ปี2517 เนื้อทองแดง
1613 .
เหรียญกลมหลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ ปี2518
1614 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างบารมี ปี2519 เนื้อทองคำ ,เงิน ,นวะ
1615 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างบารมี ปี2519 เนื้อทองแดง
1616 .
ปรกใบมะขามหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างบารมี ปี2519 เนื้อทองแดง
1617 .
รูปเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างบารมี ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1618 .
พระกริ่งก๎นถ๎วยปริสุทโธ รุํนสร๎างบารมี ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1619 .
พระปิดตาหัวจรวด รุํนสร๎างบารมี ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1620 .
พระกริ่ง รุํน ญสส. ออกวัดบวรนิเวศ ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1621 .
พระชัยวัฒน๑ รุํน ญสส. ออกวัดบวรนิเวศ ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1622 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนลูกเสือชาวบ๎าน ปี2520 เนื้อเงิน
1623 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนลูกเสือชาวบ๎าน ปี2520 เนื้อทองแดง ไมํจำกัดบล็อก
1624 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนธนาคารศรีนคร ปี2521 เนื้อเงิน ,นวะ
1625 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนธนาคารศรีนคร ปี2521 เนื้อทองแดง
1626 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนราชาฤกษ๑ ปี2521 เนื้อเงิน
1627 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนราชาฤกษ๑ ปี2521 เนื้อทองแดง
1628 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสหกรณ๑(โดดตึก) ปี2530 เนื้อทองแดง บล็อกนิยม
1629 .
รูปเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนเสาร๑ 5 ปี2533 เนื้อทองคำ ,เงิน
1630 .
รูปเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนเสาร๑ 5 ปี2533 เนื้อนวะ
1631 .
รูปเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนเสาร๑ 5 ปี2533 เนื้อทองแดง
1632 .
พระสังกัจจายน๑ลอยองค๑ รุํนเสาร๑ 5 ปี2533 เนื้อทองคำ ,เงิน
1633 .
พระสังกัจจายน๑ลอยองค๑ รุํนเสาร๑ 5 ปี2533 เนื้อนวะ
1634 .
พระสังกัจจายน๑ลอยองค๑ รุํนเสาร๑ 5 ปี2533 เนื้อทองแดง
1635 .
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ ปี2535 เนื้อทองคำ , เงิน
1636 .
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ ปี2535 เนื้อนวะ
1637 .
พระชัยวัฒน๑ญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ ปี2535 เนื้อทองคำ ,เงิน
1638 .
พระชัยวัฒน๑ญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ ปี2535 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 17:59:10  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  020:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1639 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรบนครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อเงิน
1640 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรบนครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 นวะ
1641 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรบนครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 ทองแดง
1642 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรลำงครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อทองคำ ,เงิน
1643 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญลำงครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อนวะ
1644 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรลำงครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อทองแดง
1645 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรลำงครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อทองแดง พิเศษ 3 โค๏ด
1646 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรเต็มองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อเงิน ,นวะ
1647 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญพรเต็มองค๑ ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อทองแดง
1648 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2536 เนื้อทองคำ ,นาก
1649 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2536 เนื้อเงินลงยา
1650 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2536 เนื้อนวะ ,ทองแดง
1651 .
พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2536 เนื้อทองคำ ,นาก ,เงิน
1652 .
พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2536 เนื้อนวะ ,ทองแดง
1653 .
พระปรกใบมะขามหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1654 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนเทพประทานพร ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1655 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ รุํนเทพประทานพร ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1656 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนเทพประทานพร ปี2536 เนื้อทองคำ ,เงิน, นวะ
1657 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนเทพประทานพร ปี2536 เนื้อฝาบาตร
1658 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนเทพประทานพร ปี2536 เนื้อทองแดง
1659 .
พระปิดตายันต๑ยุํงต๑หลวงพํอคูณ รุํนมหาลาโภ ปี2536 เนื้อเงิน
1660 .
พระปิดตายันต๑ยุํงต๑หลวงพํอคูณ รุํนมหาลาโภ ปี2536 เนื้อนวะ
1661 .
พระปิดตาญาณวิทยาคม รุํนคูณลาภ(ปุ้มปุ้ย) ปี2536 เนื้อทองคำ ,เงิน
1662 .
พระปิดตาญาณวิทยาคม รุํนคูณลาภ(ปุ้มปุ้ย) ปี2536 เนื้อนวะ
1663 .
พระกริ่งปริสุทโธ รุํนเสาร๑ 5 คูณพันล๎าน ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1664 .
พระปรกใบมะขาม รุํนเสาร๑ 5 คูณพันล๎าน ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1665 .
พระกริ่งบารมี ออกวัดหนองบัวทุํง ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1666 .
พระชัยวัฒน๑บารมี ออกวัดหนองบัวทุํง ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1667 .
เหรียญไตรมาส รุํนสร๎างบารมี ปี2536 เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน
1668 .
เหรียญเสมาเล็กเต็มองค๑ รุํนบารมี 71 ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1669 .
เหรียญกลมล๎อแม็ก หลวงพํอคูณ รุํนเหลือกินเหลือใช๎ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1670 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนมหาบารมี ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อเงินลงยา
1671 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนมหาบารมี ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 เนื้อเงิน ,นวะ
1672 .
พระกริ่งบาเก็งหลวงพํอคูณ รุํนมหาบารมี ออกวัดแจ๎งนอก ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1673 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนสรงน้ำ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:01:08  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  021:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1674 .
พระสมเด็จผงน้ำมัน วัดยางใหญํ ปี2512 ไมํจำกัดพิมพ๑
1675 .
เหรียญหลวงพํอคง วัดถนนหักใหญํ ปี2516 พิมพ๑หน๎าใหญํ
1676 .
เหรียญหลวงพํอคง วัดถนนหักใหญํ ปี2516 พิมพ๑หน๎าเล็ก
1677 .
เหรียญสมเด็จสังฆราชป๋า หลังพระแก๎วมรกต ปี2516 ไมํจำกัดเนื้อ
1678 .
เหรียญพระพุทธนั่ง หลังยันต๑สาม หลวงพํอคูณ ปี2516
1679 .
เหรียญสมเด็จหลังยันต๑สาม วัดโคกรักษ๑ ปี2516
1680 .
เหรียญสมเด็จมงคลนิมิตร วัดโคกรักษ๑ ปี2517
1681 .
เหรียญพัดยศหลวงพํอคง วัดถนนหักใหญํ ออกวัดโนนเมือง ปี2517 ไมํจำกัดเนื้อ
1682 .
เหรียญสมเด็จหลวงพํอคูณ รุํนกำแพงแก๎ว ปี2517 ไมํจำกัดเนื้อ
1683 .
เหรียญสมเด็จปริสุทโธ พิมพ๑มีหู ออกวัดโนนแดง ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1684 .
เหรียญหลวงพํอคูณ ออกวัดใหมํพิเรนท๑ ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1685 .
รูปหลํอหลวงพํอคูณ ออกวัดใหมํพิเรนท๑ ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1686 .
เหรียญเจ๎าแมํกวมอิม วัดใหมํอัมพร ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
1687 .
เหรียญกลมเล็กหลวงพํอคูณ ออกวัดสระแก๎ว ปี2520
1688 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดสิงหาราม ปี2520
1689 .
เหรียญหลวงพํอคูณ ออกวัดหนองคู ปี2520
1690 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนพระมงคลมิ่งเมือง ปี2521 เนื้อเงิน
1691 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนพระมงคลมิ่งเมือง ปี2521 เนื้อทองแดง
1692 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนมหาอำนาจ ออกวัดคอกควาย ปี2521
1693 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนยำโมออกศึก ปี2521
1694 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างศาลาวัดตลาดไทร ปี2522
1695 .
เหรียญหลวงพํอคูณ ออกวัดถ้ำดาวเขาแก๎ว ปี2522
1696 .
เหรียญหลํอฉีดครึ่งองค๑ หลวงพํอคูณ ปี2523
1697 .
พระเนื้อผงหลวงพํอคูณ ออกวัดพันอ๎น ปี2523 พิมพ๑สี่เหลี่ยม ไมํจำกัดแบบ
1698 .
พระเนื้อผงหลวงพํอคูณ ออกวัดพันอ๎น ปี2523 ไมํจำกัดพิมพ๑
1699 .
เหรียญหลวงพํอคูณ ออกวัดใหมํสระปทุม ปี2524 ไมํจำกัดเนื้อ
1700 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนบารมีเล็ก ออกวัดบ๎านบุ ปี2526 ไมํจำกัดเนื้อ
1701 .
รูปหลํอหลวงพํอคูณ เนื้อขันลงหิน ออกวัดสระแก๎ว ปี2526
1702 .
รูปหลํอใบโพธิ์หลวงพํอคูณ เนื้อขันลงหิน ออกวัดสระแก๎ว ปี2526
1703 .
พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณ วัดใหมํอัมพร ปี2526
1704 .
เหรียญสี่เหลี่ยมธนาคารเอเซีย ปี2526 ไมํจำกัดเนื้อ
1705 .
เหรียญหลวงพํอคูณ วัดใหมํอัมพร ปี2528 ไมํจำกัดพิมพ๑
1706 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนฉลองซุ๎มประตูบ๎านจั่น ปี2529
1707 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนทหารพาน ปี2526
1708 .
พระกริ่งหลวงพํอคูณ รุํนทหารพาน ปี2526

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:06:23  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  022:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1709 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนธนาคารกรุงเทพ อ.จักราช ปี2529 ไมํจำกัดสี
1710 .
ปรกใบมะขามหลังยันต๑นะ ปี2530
1711 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนกิม บํ เซี้ยง ปี2530
1712 .
เหรียญหลวงพํอคูณ วัดใหมํอัมพวัน ปี2531
1713 .
เหรียญหลวงพํอคูณ ออกวัดหนองกระเทียมใต๎ ปี2531 ไมํจำกัดพิมพ๑
1714 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหลังพระประจำวัน ปี2532 ไมํจำกัดพิมพ๑
1715 .
พระกริ่งโบราณ เสาร๑ 5 วัดโพธิ์ปรือแวง ปี2533 ไมํจำกัดพิมพ๑
1716 .
พระชัยวัฒน๑ เสาร๑ 5 วัดโพธิ์ปรือแวง ปี2533 ไมํจำกัดพิมพ๑
1717 .
เหรียญหลํอโบราณ เสาร๑ 5 วัดโพธิ์ปรือแวง ปี2533
1718 .
พระผงสี่เหลี่ยมรูปเหมือน รุํนเสกตะกรุด เสาร๑5 บรรจุกริ่ง ปี2533 ตะกรุดทองคำ ,เงิน
1719 .
เหรียญหลํอฉีดลายฉลุ รุํนเสกตะกรุด เสาร๑ 5 ปี2533 ไมํจำกัดเนื้อ
1720 .
เหรียญกลมหลังปิดตา หลวงพํอคูณ สร๎างโรงเรียนวัดบ๎านไรํ ปี2533
1721 .
เหรียญกลมหลวงพํอคูณ รุํนเฮงคูณเฮง วัดเจริญพรต ปี2534 ไมํจำกัดเนื้อ
1722 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ ปี2535 ไมํจำกัดเนื้อ
1723 .
เหรียญหยดน้ำหลวงพํอคูณ รุํนฉลองสมณศักดิ์ ปี2535 ไมํจำกัดเนื้อ
1724 .
เหรียญฉลุลาย ส.ก. หลวงพํอคูณ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1725 .
พระกริ่ง ส.ก. หลวงพํอคูณ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1726 .
พระกริ่งหลวงพํอคูณ รุํนทิ้งทวน ปี2536 เนื้อทองคำ , เงิน
1727 .
พระกริ่งหลวงพํอคูณ รุํนทิ้งทวน ปี2536 เนื้อนวะ
1728 .
พระสมเด็จ รุํนประวัติศาสตร๑ ตะกรุดทองคำ 9 ดอก ปี2536
1729 .
รูปหลํอใบโพธิ์หลวงพํอคูณ ศิษย๑อุตรดิตถสร๎าง ปี2536 เนื้อทองคำ ,เงิน
1730 .
รูปหลํอใบโพธิ์หลวงพํอคูณ ศิษย๑อุตรดิตถสร๎าง ปี2536 เนื้อนวะ
1731 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนค้ำคูณมรดกไทย ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1732 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนแป๊ะขนมป๓ง ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1733 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนรู๎รักสามัคคี ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1734 .
พระกริ่งหลวงพํอคูณ รุํนรู๎รักสามัคคี ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1735 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หลวงพํอคูณ รุํนรับเสด็จ ปี2536 เนื้อเงินลงยา
1736 .
เหรียญรูปไขํครึ่งองค๑ หลวงพํอคูณ รุํนรับเสด็จ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1737 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ รุํนอธิฐานจิต ออกวัดหนองบัวรอง ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1738 .
เหรียญปาดตาล หลวงพํอคูณ รุํนพิเศษ ปี2536 เนื้อทองคำ ,เงินลงยา
1739 .
เหรียญปาดตาล หลวงพํอคูณ รุํนพิเศษ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1740 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนทหารเสือราชินี ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1741 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนภาวนา ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1742 .
พระปรกใบมะขามรูปไขํ หลวงพํอคูณ ปี2536 เนื้อทองแดงผิวไฟ
1743 .
เหรียญกลมบาตรน้ำมนต๑ หลวงพํอคูณ รุํนสารพัดนึก ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:07:04  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  023:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทั่วไป ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1744 .
พระปิดตาหัวจรวด รุํนบุญญาบารมี ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1745 .
รูปหลํอเหมือนหลวงพํอคูณ รุํนบุญญาบารมี ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1746 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดมะเกลือ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1747 .
เหรียญรูปไขํ 6 รอบ หลวงพํอคูณ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1748 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ ออกวัดบ๎านคลอง ปี2536 เนื้อเงิน ,นวะ
1749 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ ออกวัดบ๎านคลอง ปี2536 เนื้อทองแดง
1750 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ รุํนชนะมาร ปี2537 โค๎ดใหญํ ไมํจำกัดเนื้อ
1751 .
หลวงปู่ทวดเตารีด หลวงพํอคูณ ออกวัดใหมํอัมพร ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1752 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ รุํนทวีคูณ ปี2537 เนื้อทองคำ ,เงิน
1753 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนทวีคูณ ปี2537 เนื้ออัลปาก๎า
1754 .
พระกริ่งหลวงพํอคูณ รุํนทวีคูณ ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1755 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนทวีคูณ ปี2537 เนื้อทองคำ ,เงิน
1756 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนทวีคูณ ปี2537 เนื้อนวะ
1757 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนอนุรักษ๑ชาติ ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1758 .
เหรียญอาร๑ม หลวงพํอคูณ รุํนอนุรักษ๑ชาติ ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1759 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนทรัพย๑เพิ่มพูนธนาคารกรุงไทย ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1760 .
เหรียญกลมหลวงพํอคูณ รุํนแซยิด 6 รอบ 72ปี ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1761 .
พระกริ่งแชํน้ำมนต๑ หลวงพํอคูณ รุํนแซยิด 6 รอบ 72ปี ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1762 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนดีเยี่ยม ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1763 .
เหรียญกลมหลวงพํอคูณ ออกบ๎านพักคนชราตลาดแค ปี2537 ไมํจำกัดพิมพ๑ ,เนื้อ
1764 .
พระปิดตาหัวจรวดฐานบัว ออกวัดสำพะเนียง ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1765 .
พระปิดตาจัมโบ๎ เสาร๑ 5 คูณพันล๎าน ปี2537 หน๎ากากทองคำ
1766 .
พระปิดตาจัมโบ๎ เสาร๑ 5 คูณพันล๎าน ปี2537 ไมํมีหน๎ากากทองคำ
1767 .
พระยอดธงหลวงพํอคูณ รุํนแรก ปริสุทโธ 72 ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ
1768 .
พระยอดธงหลวงพํอคูณ รุํนเสาร๑5 (รุํน5) ปี2540 ไมํจำกัดเนื้อ
1769 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเพื่อชีวิต ปี2539 ไมํจำกัดเนื้อ
1770 .
พระยอดธงหลวงพํอคูณ รุํน5 ปี2540 ไมํจำกัดเนื้อ
1771 .
รูปหลํอโบราณ หลวงพํอคูณ รุํนผู๎กำกับ ปี2551
1772 .
สังกัจจายน๑หลํอโบราณ หลวงพํอคูณ รุํนผู๎กำกับ ปี2551
1773 .
พระมเหศวรหลํอโบราณ หลวงพํอคูณ รุํนเสาร๑ 5 มหามงคล ปี2552
1774 .
หลวงปู่ทวดเตารีด หลวงพํอคูณ รุํนทวด-คูณ ปี2552
1775 .
พระกริ่งพระเทพญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ ปี2554 เนื้อทองคำ
1776 .
พระกริ่งพระเทพญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ ปี2554 เนื้อนวะ
1777 .
พระชัยวัฒน๑พระเทพญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ ปี2554 เนื้อทองคำ
1778 .
พระชัยวัฒน๑พระเทพญาณวิทยาคม หลวงพํอคูณ วัดบ๎านไรํ ปี2554 เนื้อนวะ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:07:24  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  024:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทั่วไป ชุดที่ 4
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 34 รายการ )
1779 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอำนวยศิลป์ ปี2553 เนื้อทองคำ ,เงิน
1780 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอำนวยศิลป์ ปี2553 เนื้อนวะ
1781 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอำนวยศิลป์ ปี2553 เนื้อทองแดง
1782 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 เนื้อทองคำ
1783 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 เนื้อเงิน
1784 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 เนื้อนวะ
1785 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 เนื้ออัลปาก๎า
1786 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 เนื้อทองแดง
1787 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 หน๎ากากทองคำ ไมํจำกัดเนื้อ
1788 .
เหรียญเสมาหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างอุโบสถหินอํอนวัดพายัพ ปี2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1789 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํน มจร. ออกวัดบึง ปี2553 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1790 .
ล็อกเก็ตหลวงพํอคูณ รุํน มจร. ออกวัดบึง ปี2553 พิมพ๑หน๎าหนุํม ไมํจำกัดขนาด
1791 .
พระยอดขุนพลหลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ ออกวัดบึง ปี2553 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1792 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ ออกวัดบึง ปี2553 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1793 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืน ออกวัดบึง ปี2553 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1794 .
รูปเหมือนป๓๊มเขำกว๎างหลวงพํอคูณ รุํนไพรีพีนาศ ออกวัดบึง ปี2553 ไมํจำกัดพิมพ๑และเนื้อ
1795 .
รูปเหมือนโบราณแชํน้ำมนต๑ หลวงพํอคูณ รุํนอายุยืน ออกวัดบึง ปี2553
1796 .
เหรียญเม็ดแตงรุํนแรก หลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ ออกวัดบึง ปี2553 หลังเจ๎าคุณนวล ไมํจำกัดเนื้อ
1797 .
เหรียญเม็ดแตงรุํนแรก หลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ ออกวัดบึง ปี2553 หลังยันต๑ ไมํจำกัดเนื้อ
1798 .
เหรียญเม็ดแตงรุํนแรก หลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ ออกวัดบึง ปี2553 หลังแบบมีปีก ไมํจำกัดเนื้อ
1799 .
เหรียญเม็ดแตงรุํนแรก หลวงพํอคูณ รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ ออกวัดบึง ปี2553 หลังเจ๎าคุณนวลมีปีก ไมํจำกัดเนื้อ
1800 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อทองคำ ,เงิน
1801 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อนวะ
1802 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อฝาบาตร ,ทองแดง
1803 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อนวะ ไมํตัดปีก
1804 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อดีบุกรวมโค๎ด ไมํตัดปีก
1805 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อเงินรวมโค๎ด ไมํตัดปีก
1806 .
เหรียญรูปไขํหลวงพํอคูณ ออกวัดพลับ ปี2547 เนื้อฝาบาตรเนื้อทองแดง ไมํตัดปีก
1807 .
เหรียญย๎อนยุคปี19 รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1808 .
เหรียญย๎อนยุคปี19 รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 พิมพ๑กรรมการหลังยันต๑ ไมํจำกัดเนื้อ
1809 .
เหรียญปาดตาลย๎อนยุค รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 พิมพ๑ครึ่งองค๑ ไมํจำกัดเนื้อ
1810 .
เหรียญปาดตาลย๎อนยุค รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 พิมพ๑เต็มองค๑ ไมํจำกัดเนื้อ
1811 .
พระปิดตาพญาไม๎คูณแปดเหลี่ยม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2532 ไมํจำกัดพิม

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:08:00  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  025:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทั่วไป ชุดที่ 5
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1812 .
พระกริ่งวัดมะระ รุํนพระราชวิทยาคม ปี2545 เนื้อนวะตะกรุดทองคำ 3ดอก
1813 .
พระกริ่งวัดมะระ รุํนพระราชวิทยาคม ปี2545 เนื้อชนวนใต๎ฐานปิดฝาเจดีย๑
1814 .
พระชัยวัฒน๑วัดมะระ รุํนพระราชวิทยาคม ปี2545 เนื้อนวะด๎านหลัง 2โค๎ด
1815 .
พระชัยวัฒน๑วัดมะระ รุํนพระราชวิทยาคม ปี2545 เนื้อชนวน ตอก 1โค๎ด
1816 .
รูปเหมือนอุดกริ่งวัดมะระ รุํนพระราชวิทยาคม ปี2545 เนื้อนวะด๎านหลัง 2โค๎ด
1817 .
เหรียญหยดน้ำ หลวงพํอคูณ รุํนสมปรารถนา ออกวัดสิริธรรมคุณ ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1818 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนเจริญสุข ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1819 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนเจริญทรัพย๑ ออกวัดเจริญพรต ปี2536 ไมํจำกัดเนื้อ
1820 .
เหรียญอาร๑มหลวงพํอคูณ รุํนสิริมงคล ออกวัดศิริธรรมคุณ ปี2536 เนื้อทองคำ ,เงิน
1821 .
เหรียญอาร๑มหลวงพํอคูณ รุํนสิริมงคล ออกวัดศิริธรรมคุณ ปี2536 เนื้อนวะ ,ฝาบาตร ,ทองแดง
1822 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ รุํนชนะมาร ออกวัดถนนโค๎ง ปี2537 โค๎ดเดียว เนื้อทองคำ ,เงิน
1823 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ รุํนชนะมาร ออกวัดถนนโค๎ง ปี2537 โค๎ดเดียว เนื้อนวะ ,ฝาบาตร ,ทองแดง
1824 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ รุํนชนะมาร ออกวัดถนนโค๎ง ปี2537 รวมโค๎ด เนื้อเงิน ,นวะ
1825 .
เหรียญนั่งพาน หลวงพํอคูณ รุํนชนะมาร ออกวัดถนนโค๎ง ปี2537 รวมโค๎ด เนื้อฝาบาตร ,ทองแดง
1826 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนมงคลบารมี 6 รอบ ปี2537 เนื้อทองคำ ,เงิน
1827 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนมงคลบารมี 6 รอบ ปี2537 เนื้อนวะ ,ทองแดง
1828 .
รูปหลํอจิ๋ว หลวงพํอคูณ รุํนมงคลบารมี 6 รอบ ปี2537 ไมํจำกัดเนื้อ
1829 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนนิรันตราย ปี2537 เนื้อเงินหน๎าทองคำ ,นวะหน๎าทองคำ
1830 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนนิรันตราย ปี2537 เนื้อเงินลงยาไมํจำกัดสี
1831 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอคูณ รุํนนิรันตราย ปี2537 เนื้อนวะ ,ฝาบาตร ,ทองแดง
1832 .
เหรียญกลมราหู หลวงพํอคูณ รุํนสุริยคราส ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ
1833 .
เหรียญลูกท๎อมหาโพธิสัตว๑กวนอิม รุํนเจริญรุํงเรือง ปี2539 เนื้อเงิน ,นวะ ทองแดง
1834 .
เหรียญใบโพธิ์มหาโพธิสัตว๑ไต๐ฮงกง หลวงพํอคูณ รุํนอยูํเย็นเป็นสุข ปี2538 ไมํจำกัดเนื้อ
1835 .
พระผงสี่เหลี่ยมมหาโพธิสัตว๑หลวงปู่ทวด รุํนคูณมีรวย ปี2539 ไมํจำกัดเนื้อ
1836 .
พระปิดตาผงพุทธคุณพิมพ๑ปลดหนี้ รุํนเหลือกินเหลือใช๎ ปี2540 ไมํจำกัดตะกรุด
1837 .
ล็อกเก็ตฉากดำ หลวงพํอคูณ รุํนทรัพย๑สมบูรณ๑ ปี2540
1838 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนคูณสุดยอด พิมพ๑ใหญํ เนื้อทองคำ ,เงิน ,นวะ
1839 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนคูณสุดยอด พิมพ๑ใหญํ เนื้อสัตตโลหะ ,อัลปาก๎า
1840 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนคูณสุดยอด พิมพ๑เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ
1841 .
พระผงหลวงพํอคูณ รุํนคูณสุดยอด
1842 .
เหรียญหลํอหลวงปู่ทวด รุํนโภคทรัพย๑ ออกวัดมํวง(โคราช) ปี2555 เนื้อทองคำ ,เงิน
1843 .
เหรียญหลํอหลวงปู่ทวด รุํนโภคทรัพย๑ ออกวัดมํวง(โคราช) ปี2555 เนื้อนวะ ,ทองทิพย๑
1844 .
เหรียญหลํอหลวงปู่ทวด รุํนโภคทรัพย๑ ออกวัดมํวง (โคราช) ปี2555 เนื้อกะไหลํทอง ,กะไหลํเงิน
1845 .
เหรียญหลํอหลวงปู่ทวด รุํนโภคทรัพย๑ ออกวัดมํวง (โคราช) ปี2555 พิมพ๑กรรมการไมํจำกัดเนื้อ
1846 .
เตารีดจิ๋วหลวงปู่ทวด รุํนโภคทรัพย๑ ออกวัดมํวง (โคราช) ปี2555 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:08:24  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  026:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทั่วไป ชุดที่ 6
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 34 รายการ )
1847 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อทองคำ
1848 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงินลงยา ,นวะลงยา ,ทองแดงลงยา
1849 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง
1850 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อทองแดงกรรมการ(โค๎ดศาลา)
1851 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง หน๎าทองคำ
1852 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงินลงยาไมํตัดปีก
1853 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง ไมํตัดปีก
1854 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง ลงยาหลังแบบ
1855 .
เหรียญหํวงเชื่อมหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง หลังแบบ
1856 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อทองคำ
1857 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงินลงยา ,นวะลงยา ,ทองแดงลงยา
1858 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง
1859 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง ไมํตัดปีก
1860 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง หน๎าทองคำ
1861 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อทองแดงกรรมการ(โค๎ดศาลา)
1862 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง ลงยาหลังแบบ
1863 .
เหรียญนาคปรกหลวงพํอคูณ รุํนสร๎างกุฏิวัดปรก ปี2553 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง หลังแบบ
1864 .
พระสังกัจจายน๑หลวงพํอคูณ รุํนคูณทรัพย๑88 ปี2555 เนื้อทองคำ
1865 .
พระสังกัจจายน๑หลวงพํอคูณ รุํนคูณทรัพย๑88 ปี2555 เนื้อเงิน
1866 .
พระสังกัจจายน๑หลวงพํอคูณ รุํนคูณทรัพย๑88 ปี2555 เนื้อนวะ
1867 .
พระสังกัจจายน๑หลวงพํอคูณ รุํนคูณทรัพย๑88 ปี2555 เนื้อทองแดง
1868 .
พระสังกัจจายน๑หลวงพํอคูณ รุํนคูณทรัพย๑88 ปี2555 เนื้อฝาบาตร(แจกทาน)
1869 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืนครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎ง ปี2553 เนื้อทองคำ ,เงิน
1870 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืนครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎ง ปี2553 เนื้อนวะ ,ทองแดง
1871 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืนครึ่งองค๑ ออกวัดแจ๎ง ปี2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1872 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืนเต็มองค๑ ออกวัดแจ๎ง ปี2553 เนื้อทองคำ ,เงิน
1873 .
เหรียญหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืนเต็มองค๑ ออกวัดแจ๎ง ปี2553 เนื้อนวะ ,ทองแดง
1874 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงพํอคูณ รุํนอายุยืนเต็มองค๑ ออกวัดแจ๎ง ปี2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1875 .
เหรียญเม็ดแตงครึ่งองค๑ หลวงพํอคูณ รุํนอายุยืน ออกวัดแจ๎ง ปี2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1876 .
เหรียญโลํห๑ใหญํ หลวงพํอคูณ รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 เนื้อทองคำ ,เงิน
1877 .
เหรียญโลํห๑ใหญํ หลวงพํอคูณ รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ
1878 .
เหรียญโลํห๑เล็ก หลวงพํอคูณ รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 เนื้อทองคำ ,เงิน
1879 .
เหรียญโลํห๑เล็ก หลวงพํอคูณ รุํนพุทธคูณสยาม ออกวัดใหมํอัมพวัน ปี2554 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:08:55  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  027:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 33 รายการ )
1880 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก เจ๎าพํอพญาแล ปี2496 ไมํจำกัดเนื้อ
1881 .
เหรียญอาร๑มเจ๎าพํอพญาแล สร๎างอนุสาวรีย๑ ปี2507
1882 .
พระเนื้อวำน เจ๎าพํอพญาแล ไมํจำกัดพิมพ๑
1883 .
เหรียญรูปไขํเจ๎าพํอพญาแล ปี2521 เนื้อเงิน ,นวะ
1884 .
เหรียญรูปไขํเจ๎าพํอพญาแล ปี2521 เนื้อทองแดง
1885 .
เหรียญหลํอฉีดสี่เหลี่ยมเจ๎าพํอพญาแล ปี2521 ไมํจำกัดเนื้อ
1886 .
รูปหลํอเหมือน เจ๎าพํอพญาแล ปี2521 ไมํจำกัดเนื้อ
1887 .
เหรียญรูปไขํเจ๎าพํอพญาแล สร๎างศาลาบวงสรวง ปี2535 ไมํจำกัดเนื้อและขนาด
1888 .
พระรํวงนั่ง กรุคอกควาย คอนสวรรค๑
1889 .
พระรํวงยืน กรุคอกควาย คอนสวรรค๑
1890 .
เหรียญรุํนแรก พระครูพินิจสมณวัตร (คง) วัดคงคาวนาราม ปี2497
1891 .
เหรียญจอบรุํนแรก หลวงปู่หลักคำ ปี2510
1892 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงปู่ผาวัดโนนทราย ปี2510 ไมํจำกัดเนื้อ
1893 .
พระกริ่งยอดชัย หลวงพํอบุญมา วัดผาเกิ้ง
1894 .
เหรียญสามเหลี่ยมรุํนแรก หลวงพํอศรีทัต วัดพระธาตุสามหมื่น ไมํจำกัดเนื้อ
1895 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก พระครูโอภาสสารภูมิ วัดสวนหมาก ปี2506
1896 .
พระสมเด็จสิริมหากาฬ อาจารย๑นก วัดเขาบังเหย ไมํจำกัดขนาด
1897 .
เหรียญเสมา รุํนโหด อาจารย๑นก วัดเขาบัง ไมํจำกัดเนื้อ
1898 .
เหรียญเสมา รุํนเ***้ยม อาจารย๑นก วัดเขาบัง ไมํจำกัดเนื้อ
1899 .
เหรียญเสมา รุํนหด อาจารย๑นก วัดเขาบัง ไมํจำกัดเนื้อ
1900 .
พระผงทาญาติ อาจารย๑นก วัดเขาบังเหย ไมํจำกัดพิมพ๑และสี
1901 .
เหรียญรุํนแรก พระครจัตุรัสศีลคุณ วัดทรงธรรม
1902 .
พระผงสมเด็จพุทธคุณหลวงพํอทอง รุํนมหามงคล วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 ไมํจำกัดตะกรุด
1903 .
ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค๑ รุํนมหามงคล วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 ไมํจำกัดตะกรุด
1904 .
ตะกรุดโทนรุํนแรกลงรักปิดทอง หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554
1905 .
ล็อกเก็ตครึ่งองค๑ หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อทองคำ
1906 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อทองคำ
1907 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง ไมํตัดปีก
1908 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อเงิน ,นวะ ,ทองแดง
1909 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อทองระฆัง
1910 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้ออัลปาก๎า
1911 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อทองแดงแจกทาน
1912 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม ปี2554 เนื้อทองแดง(คิงยนต๑)

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:09:31  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  028:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดศรีสะเกษ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 31 รายการ )
1913 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนแรก วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2507 บล็อก ส.หางยาว
1914 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนแรก วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2507 บล็อก ส.หางสั้น
1915 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนสอง วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2508
1916 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนไขํปลาใหญํ วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2509 ไมํจำกัดเนื้อ
1917 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนไขํปลาเล็ก วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2509 ไมํจำกัดเนื้อ
1918 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนเสมาใหญํ วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2509 ไมํจำกัดเนื้อ
1919 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนเสมาเล็ก วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2509 ไมํจำกัดเนื้อ
1920 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนสร๎างศาลาการเปรียญ วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2515 ไมํจำกัดเนื้อ
1921 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนเตารีด วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2515 ไมํจำกัดพิมพ๑
1922 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนเปิด สภอ.เมือง วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2515 ไมํจำกัดเนื้อ
1923 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนปาป้ามุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2516 ไมํจำกัดเนื้อ
1924 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนนักกล๎าม บล็อกวัดอินทรวิหาร ปี2517 ไมํจำกัดเนื้อ
1925 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนนักกล๎าม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2517 ไมํมีกลาก
1926 .
เหรียญหลวงพํอมุม รุํนใบตำลึง วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ไมํจำกัดเนื้อ
1927 .
พระกริ่ง ศ.ก.รุํนแรก หลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2509 ไมํจำกัดเนื้อ
1928 .
พระกริ่ง ชัยวัฒน๑เหรียญหลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2512
1929 .
รูปเหมือนหลํอหลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ไมํจำกัดรุํน และ เนื้อ
1930 .
ล็อกเก็ตหลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ไมํจำกัดรุํน
1931 .
แหวนหลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ไมํจำกัดรุํน
1932 .
พระสมเด็จลายเสือหลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2514 หลังปิดทอง , ลงจาร
1933 .
พระสมเด็จลายเสือหลวงพํอมุม วัดปราสาทเยอร๑เหนือ ปี2514 หลังรูปเหมือน
1934 .
เหรียญหลวงพํอสังข๑ รุํนแรก วัดนากันตรม ปี 2512
1935 .
เหรียญหลวงพํอสังข๑ รุํนสอง วัดนากันตรม ปี 2519
1936 .
เหรียญหลวงพํออ๎วน รุํนแรก วัดโนนค๎อ ปี 2510
1937 .
เหรียญหลวงปู่เครื่อง รุํนแรก วัดสระกำแพงใหญํ ปี 2519
1938 .
เหรียญหลวงปู่ห๎วย (จรัส เขมจารี) รุํนแรก วัดประชารังสรรค๑ ปี 2524
1939 .
ล็อกเก็ตหลวงปู่ห๎วย (จรัส เขมจารี) รุํนแรก วัดประชารังสรรค๑ ไมํจำกัดรุํน
1940 .
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง รุํนแรก วัดโนนแกด ปี 2519
1941 .
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง รุํนเลื่อนสมณศักดิ์ วัดโนนแกด ปี 2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1942 .
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง รุํนเจริญพรบน วัดโนนแกด ปี 2553 ไมํจำกัดเนื้อ
1943 .
ล็อกเก็ตหลวงปู่เกลี้ยง รุํนเจริญพรบน วัดโนนแกด ไมํจำกัดรุํน

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:10:08  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  029:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดสารคาม - พระคณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
1944 .
พระพิมพ๑นาคปรกเดี่ยว พิมพ๑ใหญํ กรุพระบรมธาตุนาดูน ไมํจำกัดพิมพ๑
1945 .
พระพิมพ๑นาคปรกคูํ กรุพระบรมธาตุนาดูน
1946 .
พระแผงสี่เหลี่ยม ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุพระบรมธาตุนาดูน
1947 .
พระแผงสามเหลี่ยม ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุพระบรมธาตุนาดูน
1948 .
กรุพระบรมธาตุนาดูน ไมํจำกัดพิมพ๑
1949 .
พระนาคปรกคูํ ตัดเดี่ยว กรุพระบรมธาตุนาดูน
1950 .
พระแผงตัดเก๎า ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุพระบรมธาตุนาดูน
1951 .
พระแผงตัดเดี่ยว ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุพระบรมธาตุนาดูน
1952 .
พระแผงตัด ไมํจำกัดพิมพ๑ กรุพระบรมธาตุนาดูน
1953 .
เหรียญพระแก๎วมรกต วัดมหาชัย (วัดเหนือ) รุํนแรก ปี 2473
1954 .
เหรียญหลวงพํอซุน วัดป่าเสือโก๏ก รุํนแรก ปี 2500
1955 .
เหรียญรุํนแรกหลวงพํอป้อ วัดดพธิ์ศรี ยันต๑สองแถว
1956 .
เหรียญหลวงปู่สิงห๑ วัดกุญชรฯ รุํนแรก ปี 2509
1957 .
เหรียญหลวงพํอสา วัดบ๎านเหลำ รุํนแรก ปี 2509
1958 .
เหรียญหลวงพํอธรรมศาสตร๑(สิงห๑) วัดใต๎ อ.โกสุมฯ รุํนแรก ปี 2495
1959 .
เหรียญรุํนแรก พระครูจันทสีตลคุณ (จันดา จนฺทาโภ) วัดทองนพคุณ อ.พยัคฯ
1960 .
เหรียญพระกันทรวิชัย รุํนแรก ม.ม.ส. ปี 2524
1961 .
พระกริ่งกันทรวิชัย ภปร. รุํนแรก ปี 2528
1962 .
เหรียญหลวงปู่ทับ เขมโก วัดป่าแพงศรี ปี 2512
1963 .
เหรียญหลวงปู่ทับ เขมโก วัดป่าแพงศรี ปี 2514
1964 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่อ๎ม วัดกลาง กาฬสินธุ๑ ปี 2494
1965 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่สุข วัดกลาง กาฬสินธุ๑
1966 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่พระเจ๎าองค๑ดำ วัดกลาง กาฬสินธุ๑ ปี 2516
1967 .
พระกริ่งรุํนแรก หลวงปู่พระเจ๎าองค๑ดำ 4 ส วัดกลาง กาฬสินธุ๑ ปี 2516
1968 .
เหรียญหลวงพํอพรหม วัดศรีบุญเรือง ปี 2512
1969 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอแดง ธมฺมรกฺขิโต วัดป่าสามัคคีธรรม ปี 2494
1970 .
เหรียญรุํนแรก พระพุทธไสยาสน๑ พระบาทภูปอ ปี 2535
1971 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิตร
1972 .
เหรียญกลมรุํนแรก อาจารย๑หนูอินทร๑ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล
1973 .
สมเด็จนะโมพุทธายะ อาจารย๑หนูอินทร๑ กิตติสาโร ปี 2511
1974 .
พระกริ่งรุํนแรก หลวงปู่ขาว วัดป่ามัชฌิมวาส บ๎านดงเมือง
1975 .
เหรียญรุํนแรก พระแก๎วมรกต วัดอุมังคละ อ.กมลาไสย ปี 2514
1976 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอวิบูลย๑ วัดเกษมาคม อ.กมลาไสย ปี 2520
1977 .
เหรียญรุํนแรก พระพรหมภูภิปาโล อ.สหัสขันธ๑ ปี 2511
1978 .
เหรียญหลวงปู่สังข๑ วัดสังวรวราราม อ.สมเด็จ ปี 2518

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:10:36  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  030:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดอุดรธานี ยอดนิยม
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 33 รายการ )
1979 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล ปี 2509 บล็อกนิยม
1980 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล ปี 2509 บล็อกกลาก
1981 .
เหรียญกลม รุํนสอง หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หลังเจดีย๑ ปี 2511 บล็อกนิยม
1982 .
เหรียญรูปไขํ รุํนสอง หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หลังเจดีย๑ ปี 2511
1983 .
เหรียญรูปไขํ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล รุํนสร๎างถังน้ำ ปี 2517 ไมํจำกัดเนื้อ
1984 .
เหรียญกลม หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล รุํนสร๎างถังน้ำ ปี 2517 ไมํจำกัดเนื้อ
1985 .
พระสมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล ไมํจำกัดพิมพ๑
1986 .
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดป่าโนนแสงทอง
1987 .
เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล รุํนสิรินทร ปี 2520 ไมํจำกัดพิมพ๑
1988 .
เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล รุํนเมตตา ปี 2518 ไมํจำกัดเนื้อ
1989 .
เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล รุํนสุดท๎าย ปี 2521 ไมํจำกัดเนื้อ
1990 .
เหรียญหลวงพํอพิบูลย๑ วัดบ๎านแดง พิมพ๑ห๎าเหลี่ยม ไมํจำกัดเนื้อ
1991 .
เหรียญรุํนแรกหลวงปู่ทอง วัดบ๎านโนนยาง
1992 .
เหรียญเสมาเล็กรุํนแรก หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส
1993 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่บุญมา วัดสิริสาลวัน ปี 2506
1994 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่บัว วัดป่าหนองแซง ปี 2511
1995 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่อํอน วัดป่านิโครธาราม ปี 2517
1996 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่อํอนสา วัดประชาชุมพล ปี 2532
1997 .
เหรียญรุํนแรก พิมพ๑กงจักร หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร
1998 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอภูมมี วัดป่าโนนนิเวศน๑ ปี 2508
1999 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอบุญ วัดศรีโนนสังข๑
2000 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่ถิร วัดทิพย๑รัฐนิมิต(วัดบ๎านจิก)
2001 .
เหรียญรุํนแรก กรมหลวงประจักษ๑ ปี 2514 ไมํจำกัดเนื้อ
2002 .
พระรูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่อํอนสา วัดประชาชุมพล ไมํจำกัดเนื้อ
2003 .
พระรูปเหมือน รุํนแรก พระอาจารย๑บุญมา วัดสิริสาลวัน
2004 .
พระรูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่กูด วัดหนองหัวหมู ไมํจำกัดเนื้อ
2005 .
พระรูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่อํอน วัดนิโครธาราม
2006 .
พระรูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร
2007 .
พระรูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่ทอง วัดบ๎านโนนยาง
2008 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม ปี 2506
2009 .
เหรียญรุํนสอง หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม ปี 2513
2010 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอทองคำ ปี 2519
2011 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอบ๎านเพียปู่

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:11:25  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  031:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2012 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอพิมพ๑พา วัดบ๎านหัน ปี2482 เนื้อทองแดงหํวงเชื่อม
2013 .
เหรียญหลวงพํอพระสังกัจจายน๑รุํนแรก ปี2492 เนื้อทองแดง
2014 .
เหรียญรุํนแรก พระครูประภัสสรมุนี วัดกลาง ปี2497
2015 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอโส ภาขัน วัดบ๎านฟ้าเหลี่ยม เนื้อตะกั่วผสมปรอท
2016 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอธวัชชัยวูฒาจารย๑ วัดบ๎านงิ้ว ปี2497 เนื้อทองแดง
2017 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอโชคชัย วัดโนนขวาง ปี2512 เนื้อทองผสมกะหลั่ยทอง
2018 .
เหรียญรุํนแรก พระครูวิจิตรป๓ญญาคุณ วัดบ๎านหนองเตำ เนื้อทองผสมกะหลั่ยทอง
2019 .
เหรียญเสมา พระครูวิจิตรป๓ญญาคุณ วัดบ๎านหนองเตำ ปี2512 เนื้อทองผสมกะหลั่ยทอง
2020 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงปู่พรหมมา วัดพูลเกษม บ๎านเกล็ดลิ้น ปี2517 เนื้อทองแดง
2021 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงปู่มา วัดวิเวกอาศรม ปี2517 เนื้อทองแดง ไมํจำกัดบล็อก
2022 .
เหรียญเสมารุํนแรก หลวงพํออินทร๑ วัดบ๎านสีแก๎ว ปี2512 เนื้อทองผสม
2023 .
เหรียญกลมรุํนแรก หลวงปู่สุข วัดบ๎านหนองบัว เนื้อทองแดงรมดำ
2024 .
พระขุนแผนเนื้อผงรุํนแรก หลวงปู่สุข วัดบ๎านหนองบัว
2025 .
รูปหลํอ หลวงปู่สุข วัดบ๎านหนองบัว รุํนสหกรณ๑ เนื้อทองผสมรมดำ
2026 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก พระครูพรหมสราสุนทร วัดคุ๎มวนาราม เนื้อทองแดงผิวไฟ
2027 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก หลวงพํอชาลี วัดกลาง อ.พนมไพร เนื้อัลปาก๎า
2028 .
เหรียญรุํนแรกหลวงพํอศักสิทธิ์ วัดบ๎านยางเครือ อ.สุวรรณภูมิ บล็อกไขํปลาติด
2029 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอชม วัดกูํพระโกนา อ.สุวรรณภูมิ เนื้อทองผสมชุบนิเกิ้ล
2030 .
เหรียญรูปไขํพระพุทธรุํนแรก วัดขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย เนื้อทองแดง
2031 .
เหรียญรุํนแรกพระพุทธหลังดาว หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง ปี2526
2032 .
เหรียญปรกโพธิ์ หลวงปู่ศรี วัดผาน้ำยํอย ปี2529 เนื้อทองแดง
2033 .
เหรียญหยดน้ำพุทธโสธรรุํนแรก วัดวิมลนิวาส ปี2526 พิมพ๑มารวิชัย เนื้อทองแดง
2034 .
หลวงปู่ทวดเตารีดใหญํ ตอก ว.หลังจารย๑ วัดวิมลนิวาส ปี2545 ไมํจำกัดเนื้อ
2035 .
เหรียญเสมา หลวงพํอภาวนาพิมุข วัดบ๎านหนองตอ ปี2513
2036 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่ฮวด วัดบ๎านพระเจ๎า ไมํจำกัดเนื้อ
2037 .
เหรียญรุํนแรกนั่งเต็มองค๑ ทำนเจ๎าคุณเลื่อน วัดเหนือ ไมํจำกัดเนื้อ
2038 .
เหรียญเสมาพระพุทธรุํนแรก หลวงพํอแถม วัดสระพังทอง ปี2520 ไมํจำกัดเนื้อ
2039 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่บุญ วัดป่าเรไร ปี2490 เนื้อทองแดง
2040 .
พระปิดตารุํนแรก หลวงปู่บุญ วัดป่าเรไร พิมพ๑สองหน๎า เนื้อทองผสม
2041 .
เหรียญพนมมือรุํนแรก หลวงปู่อินทร๑ วัดผาน้ำย๎อย ไมํจำกัดเนื้อ
2042 .
เหรียญพระราชสิทธิจารย๑ วัดมิ่งเมือง ปี2519 ไมํจำกัดเนื้อ
2043 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ เนื้อทองแดง
2044 .
เหรียญเตำ หลวงปู่บุญทา รุํนอายุยืน วัดบ๎านสวนปอ ไมํจำกัดเนื้อ
2045 .
พระขุนแผนหลังเตำเนื้อผงรุํนแรก หลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ
2046 .
ล็อกเก็ตฉากทองรุํนแรก หลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ
2047 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนมงคล 99 หลังเรียบ
2048 .
เหรียญเตำหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนมงคล 99 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:11:44  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  032:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดอุบลราชธานี ยอดนิยม
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 32 รายการ )
2049 .
เหรียญพระครูวิโรจน๑ รุํนแรก พิมพ๑นิยม ปี 2483
2050 .
เหรียญพระครูวิโรจน๑ รุํนแรก พิมพ๑ต๎อ ปี 2483
2051 .
กริ่งพระเจ๎าใหญํอินแปลง ปี 2516 ไมํจำกัดเนื้อ
2052 .
ชัยวัฒน๑พระเจ๎าใหญํอินแปลง ปี 2516 ไมํจำกัดเนื้อ
2053 .
เหรียญพระเจ๎าใหญํอินแปลง พิมพ๑สี่เหลี่ยม ปี 2512 เนื้อฝาบาตร
2054 .
เหรียญพระเจ๎าใหญํอินแปลง พิมพ๑ใบเสมา ปี 2512 เนื้อฝาบาตร
2055 .
เหรียญพระเจ๎าใหญํอินแปลง ปี 2516 ไมํจำกัดเนื้อ
2056 .
เหรียญพระแก๎วบุษราคัม ปี 2516 ไมํจำกัดเนื้อ
2057 .
เหรียญหลวงปู่ชา รุํนแรก เนื้อเงิน ปี 2518
2058 .
เหรียญหลวงปู่ชา รุํนแรก เนื้อทองแดง ปี 2518
2059 .
พระผงหลวงปู่ชา พิมพ๑ห๎าเหลี่ยมเล็ก ปี 2520
2060 .
พระผงสี่เหลี่ยมหลวงปู่ชา ไมํจำกัดพิมพ๑ และ รุํน
2061 .
เหรียญหลวงปู่สวน รุํนแรก ปี 2520
2062 .
เหรียญหลวงปู่สวน รุํนสอง ปี 2523
2063 .
เหรียญหลวงปู่สวน รุํนเทพยินดี เนื้อเงิน
2064 .
เหรียญหลวงปู่สวน รุํนเทพยินดี เนื้อทองแดง
2065 .
เหรียญหลวงปู่สวน รุํนรํมเย็น (กางรํม) ไมํจำกัดเนื้อ
2066 .
พระกริ่งหลวงปู่สวน รุํนสายรกพระพุทธเจ๎า
2067 .
พระรูปเหมือนลอยองค๑ หลวงปู่สวน รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ
2068 .
พระอุปคตหลวงปู่สวน รุํนแรก
2069 .
เหรียญหลํอหันข๎างหลวงปู่สวน รุํนแรก
2070 .
พระปิดตาหลวงปู่สวน รุํนแรก เนื้อผงวำนจำปาสัก ฝ๓งตะกรุด
2071 .
เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุํนแรก พิมพ๑ใหญํ ตอก ม. ปี 2519
2072 .
เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุํนแรก พิมพ๑เล็ก ปี 2519
2073 .
รูปหลํอป๓๊มหลวงปู่มั่น ทัตโต ฐานสูง
2074 .
รูปหลํอป๓๊มหลวงปู่มั่น ทัตโต หลังคํอม
2075 .
พระนาคปรก วัดสุป๓ฎวนาราม ไมํจำกัดพิมพ๑
2076 .
เหรียญพระสังกัจจายน๑ วัดป๓ฎวนาราม ปี 2500
2077 .
เหรียญหลวงปู่บุญมี โชติปาโล รุํนแรก ปี 2530
2078 .
พระรูปหลํอหลวงปู่บุญมี โชติปาโล รุํนแรก ปี 2530
2079 .
เหรียญพระครูชิโนวาสสาธร รุํนแรก วัดชัยมงคล
2080 .
มีดหมอสายฟ้าปราบไตรจักร หลวงปู่สวน ไมํจำกัดขนาด

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:12:07  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  033:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดหนองคาย ยอดนิยม
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 30 รายการ )
2081 .
พระกริ่งหลวงพํอพระใส รุํนแรก พิมพ๑หน๎านาง บล็อกแตก ตอกโค๏ต
2082 .
พระกริ่งหลวงพํอพระใส รุํนแรก ตอกโค๏ต ไมํจำกัดพิมพ๑
2083 .
พระกริ่งหลวงพํอพระใส รุํนแรก ไมํตอกโค๏ต ไมํจำกัดพิมพ๑
2084 .
พระกริ่งหลวงพํอพระใส รุํนแรก พิมพ๑บัวเข็ม
2085 .
พระกริ่งหลวงพํอพระใส รุํนแรก พิมพ๑ฐานสูง
2086 .
พระกริ่งหลวงพํอพระใส รุํนสอง พิมพ๑บัวเล็บช๎าง
2087 .
พระกริ่งชัยวัฒน๑หลวงพํอพระใส ปี 2520
2088 .
พระรูปหลํอลอยองค๑หลวงพํอพระใส ปี 2536 ไมํจำกัดพิมพ๑
2089 .
พระหลวงพํอพระใส เนื้อผง ชุดแปดเซียน ไมํจำกัดพิมพ๑
2090 .
ล๏อกเก็ตหลวงพํอพระใส ปี 2497
2091 .
พระกริ่งวัดศรีเมือง พิมพ๑ห๎าเหลี่ยม ปี 2511
2092 .
เหรียญพระพุทธชินราช วัดหายโศก พิมพ๑ดอกจิก ปี 2506
2093 .
เหรียญพัดยศ รุํนแรก หลวงปู่เทศก๑ วัดหินหมากเป้ง
2094 .
เหรียญหลวงพํอพระใส หลังโบสถ๑ ปี 2518
2095 .
เหรียญหลวงพํอพระใส หลังพิมพ๑เสมา ปี 2520
2096 .
เหรียญหลวงพํอพระใส หลังหลวงพํอคูณ ปี 2537
2097 .
เหรียญรัชกาลที่ 5 หนองถิ่น เทศบาลสร๎าง หลวงปู่เทศก๑อธิษฐานจิต
2098 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ๑ ปี 2518
2099 .
พระเนื้อผงรุํนแรก หลวงพํอทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ๑
2100 .
พระปิดตามหาลาภ หลวงพํอทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ๑
2101 .
เหรียญหลวงพํอทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ๑ รุํนเมตตามหาบารมี ปี 2538 ไมํจำกัดพิมพ๑
2102 .
เหรียญรุํนแรก อาจารย๑จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก
2103 .
พระสมเด็จ รุํนแรก หลวงปู่คำสิงห๑ เขมปตฺโต วัดสิงหารินทาราม
2104 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่คำสิงห๑ เขมปตฺโต วัดสิงหารินทาราม
2105 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่จันทร๑ เขมปตฺโต วัดจันทราราม ออกจังหวัดหนองคาย
2106 .
เหรียญรุํนแรก หลวงปู่จันทร๑ เขมปตฺโต วัดจันทราราม ออกจังหวัดระยอง
2107 .
พระเนื้อผง รุํนแรก หลวงปู่จันทร๑ เขมปตฺโต วัดจันทราราม ไมํจำกัดพิมพ๑
2108 .
พระรูปหลํอรุํนแรก หลวงปู่จันทร๑ เขมปตฺโต วัดจันทราราม
2109 .
พระสมเด็จ รุํนแรก หลวงปู่เหรียญ วรลาภา วัดอรัญญบรรพต
2110 .
พระรูปหลํอป๓๊ม รุํนแรกตัดชิด หลวงปู่เหรียญ วรลาภา วัดอรัญญบรรพต

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:12:28  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  034:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2111 .
เหรียญหลวงพํอผาง รุํนแรก บล็อกคอติ่ง
2112 .
เหรียญหลวงพํอผาง รุํนแรก บล็อคสระเอ
2113 .
พระกริ่งมัญจาคีรี หลวงพํอผาง ปี 2519
2114 .
พระชัยวัฒน๑มัญจาคีรี หลวงพํอผาง รุํนแรก ปี 2519
2115 .
พระรูปหลํอหลวงพํอผาง รุํนแรก ก๎นตอก ฉ.
2116 .
พระรูปหลํอหลวงพํอผาง รุํนแรก ก๎นตอก ผาง
2117 .
พระอุปคุตหลวงพํอผาง รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ
2118 .
พระสังกัจจายน๑หลวงพํอผาง รุํนแรก ไมํจำกัดเนื้อ
2119 .
พระรูปหลํอพิมพ๑ใบโพธิ์ หลวงพํอผาง ปี 2519
2120 .
พระรูปหลํอบาตรเปิด หลวงพํอผาง ไมํจำกัดเนื้อ
2121 .
พระรูปหลํอบาตรปิด หลวงพํอผาง ไมํจำกัดเนื้อ
2122 .
พระปิดตาเนื้อผง หลวงพํอผาง ปี 2519
2123 .
พระพรหมเนื้อผง หลวงพํอผาง ปี 2519
2124 .
พระกริ่งพิมพ๑ล๎มลุก ฐานบัวรอบ หลวงพํอผาง ออกวัดใหมํบ๎านดอน
2125 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอผาง รุํนภูธรภาค 4 ปี 2519 ไมํจำกัดเนื้อ
2126 .
เหรียญหลํอฉลุลาย หลวงพํอผาง รุํนภูธรภาค 4 ปี 2519 ไมํจำกัดเนื้อ
2127 .
เหรียญหลวงพํอผาง รุํนอนามัย
2128 .
เหรียญหลวงพํอผาง รุํนโค๎วยูฮะ ไมํจำกัดพิมพ๑ ไมํจำกัดเนื้อ
2129 .
เหรียญนำโชค ไมํจำกัดพิมพ๑ หลวงพํอผาง ปี 2524
2130 .
พระสมเด็จหลวงพํอผาง รุํนแรก ไมํจำกัดสี
2131 .
พระผงรูปไขํหลวงพํอผาง หลังพระพรหมสี่หน๎า
2132 .
พระผงหลังโต๏ะหมูํ หลวงพํอผาง
2133 .
พระนาคปรกหลวงพํอผาง ไมํจำกัดเนื้อ
2134 .
พระนาคปรกเนื้อมะขาม หลวงพํอผาง รุํนแรก
2135 .
พระรูปเหมือนหลวงพํอผาง พิมพ๑ซุ๎มพญานาค ไมํจำกัดเนื้อ
2136 .
ล๏อคเก็ตหลวงพํอผาง ไมํจำกัดรุํน
2137 .
พระรูปหลํอหลวงพํอผาง รุํนแรก ดงเค็ง เนื้อสัมฤทธิ์
2138 .
พระรูปหลํอหลวงพํอผาง ไมํจำกัดเนื้อ
2139 .
ป๓๊มเตารีดหลวงพํอผาง ไมํจำกัดปี
2140 .
พระผงพรหมสี่หน๎าหลวงพํอผาง
2141 .
เหรียญหลวงพํอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต๑ สระอา หน๎าตรงเล็ก
2142 .
เหรียญหลวงพํอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต๑ สระอา หน๎าตรงใหญํ
2143 .
เหรียญหลวงพํอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต๑ สระอา บล็อคผวง
2144 .
เหรียญหลวงพํอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต๑ สระอา หน๎าเอียง
2145 .
เหรียญหลวงพํอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต๑ สระอา บล็อกแท๎งน้ำ
2146 .
ล๏อกเก็ตหลวงพํอผาง รุํนแรก ปี 2516
2147 .
พระรูปหลํอป๓๊ม ไมํจำกัดพิม

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:12:52  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  035:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2148 .
เหรียญรุํนแรก ปี 2508
2149 .
พระกริ่งหลวงพํอพระชีว๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2518
2150 .
เหรียญปี 2518 ไมํจำกัดบล็อค
2151 .
ล๏อกเก็ต รุํนแรก ปี 2520
2152 .
เหรียญหันข๎าง ปี 2520
2153 .
เหรียญกายทิพย๑ ลงยาห๎าสี ไมํจำกัดบล็อก ปี 2521
2154 .
เหรียญกายทิพย๑ ทองแดง ปี 2521
2155 .
เหรียญไตรมาศ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2521
2156 .
เหรียญหลํอลายฉลุ พิมพ๑ใหญํ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2521
2157 .
เหรียญหลํอลายฉลุ พิมพ๑เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2521
2158 .
เหรียญช๎างหมอบ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2521
2159 .
เหรียญแผนที่เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2522
2160 .
พระกริ่ง เขาสวาย ปี 2522
2161 .
พระผงรูปเหมือน รุํนแรก พิมพ๑ใหญํ เนื้อขาว ปี 2522
2162 .
พระผงรูปเหมือน รุํนแรก พิมพ๑ใหญํ เนื้อดำ ปี 2522
2163 .
พระปิดตา พิมพ๑ใหญํ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2522
2164 .
พระปิดตา พิมพ๑เล็ก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2522
2165 .
เหรียญ ย. กลับ ไมํจำกัดขนาด
2166 .
เหรียญ ท. หลังกงจักร ปี 2523
2167 .
เหรียญพุทโธ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2524
2168 .
เหรียญหลํอเศรษฐี ปี 2524
2169 .
พระรูปหลํอหลํอเศรษฐี ปี 2524
2170 .
เหรียญมูลนิธิเล็ก ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2524
2171 .
เหรียญมูลนิธิใหญํ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2524
2172 .
พระนาคปรกใบมะขาม ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2524
2173 .
ล๏อกเก็ตหลวงปู่ดุล ไมํจำกัดขนาด ปี 2524
2174 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2524
2175 .
พระกริ่งรูปเหมือน รุํนก๎นช๎าง ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2525
2176 .
เหรียญแปดรอบ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2526
2177 .
พระใบโพธิ์ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2526
2178 .
พระผงรูปเหมือนครึ่งองค๑ ปี 2526
2179 .
เหรียญกระดุม ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2526
2180 .
พระกริ่งรูปเหมือน รุํนก๎นอุ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2526
2181 .
พระกริ่งรูปเหมือน รุํนก๎น ๙๖ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2526
2182 .
เหรียญหลังโบสถ๑ ไมํจำกัดขนาด ปี 2526
2183 .
เหรียญครบรอบ 96 ปี แซยิด ปี 2526
2184 .
เหรียญหันข๎าง รุํนสุดท๎าย ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2526

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:13:10  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  036:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง – พระหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 30 รายการ )
2185 .
รูปหลํอโบราณ ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง ปี 2500
2186 .
รูปหลํอโบราณ พิมพ๑ฐานสูง ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2187 .
รูปหลํอโบราณ เนื้อตะกั่ว ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง + วัดโพธิ์โคราช
2188 .
รูปหลํอ พิมพ๑หน๎าบาก เนื้อทองเหลือง ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2189 .
รูปหลํอฐานสี่เหลี่ยม (ฉลองรูป) ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2190 .
เหรียญยันต๑สาม รุํนแรก ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2191 .
เหรียญรุํนสอง ยันต๑ห๎า เนื้ออัลปาก๎า ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2192 .
เหรียญยันต๑สาม บล็อกกลาก ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2193 .
เหรียญยันต๑ห๎า บล็อกกลาก ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2194 .
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2195 .
เหรียญหน๎าโลํ ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2196 .
พระผงพิมพ๑เล็บมือ ล.ป. สุข ออกวัดโพธ๑ทรายทอง
2197 .
พระผงพิมพ๑เล็บมือ ล.ป. สุข ออกวัดป่าหลังโรงเลื่อย
2198 .
พระผง ล.ป. สุข ออกวัดป่าหลังโรงเลื่อย ไมํจำกัดพิมพ๑
2199 .
พระผงสี่เหลี่ยม ล.ป. สุข ออกวัดชิโนรส
2200 .
พระผงพิมพ๑ซุ๎มเถาวัลย๑ ล.ป. สุข ออกวัดสำโรง
2201 .
รูปถำยหลังตระกรุด 3 กษัตริย๑ ล.ป. สุข วัดโพธ๑ทรายทอง
2202 .
รูปหลํอ รุํน บางคลานอีสาน ๕๕ ล.ป. สุข ออกวัดโพธิ์ย๎อย ปี 2555 เนื้อเงิน
2203 .
รูปหลํอ รุํน บางคลานอีสาน ๕๕ ล.ป. สุข ออกวัดโพธิ์ย๎อย ปี 2555 ไมํจำกัดเนื้อ
2204 .
รูปหลํอโบราณ ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม
2205 .
หนุมาน ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม พิมพ๑ตัวหนังสือนูน
2206 .
หนุมาน ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม พิมพ๑ตัวหนังสือจม
2207 .
หนุมาน ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม พิมพ๑หน๎ายักษ๑
2208 .
เหรียญรุํนแรก ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม บล็อกนิยม (สองแตก)
2209 .
เหรียญ รุํน ฉลองอายุครบ 99 ปี ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม
2210 .
เหรียญมหานิยม ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม
2211 .
พระปรกใบมะขาม ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม
2212 .
พระสังกัจจายน๑ เนื้อโลหะ ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม
2213 .
พระปิดตา เนื้อโลหะ ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม
2214 .
แหวน ล.ป. เม๎า วัดสี่เหลี่ยม

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:13:28  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  037:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2215 .
พระกริ่งจอมสุรินทร๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2513
2216 .
พระชัยวัฒน๑ จอมสุรินทร๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2513
2217 .
เหรียญจอมสุรินทร๑ ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2513
2218 .
พระกริ่งพระพุทธปริตร ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2515
2219 .
พระชัยวัฒน๑พระพุทธปริตร ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2515
2220 .
เหรียญพระพุทธปริตร ไมํจำกัดเนื้อ ปี 2515
2221 .
พระรูปหลํอหลวงปู่สาม รุํนแรก
2222 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนแรก ปี 2512
2223 .
พระกริ่งใหญํหลวงปู่สาม
2224 .
พระชัยวัฒน๑หลวงปู่สาม
2225 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนสอง ปี 2514
2226 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนสาม ปี 2514
2227 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนห๎า (เหรียญยืนไตรมาศ) ปี 2517
2228 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนเจ็ด ปี 2518
2229 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนแปด (เสาร๑ห๎า) ปี 2522
2230 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนสิบเอ็ด ครบเจ็ดรอบ ปี 2526
2231 .
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่สาม รุํนแรก (ครึ่งองค๑) ปี 2519
2232 .
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่สาม ปี 2522
2233 .
รูปหลํอหลวงปู่สาม รุํนทูลเกล๎า
2234 .
เหรียญหลวงปู่สาม รุํนทูลเกล๎า
2235 .
พระรูปเหมือนหลวงปู่สาม ครบ 91 ปี ไมํจำกัดเนื้อ
2236 .
ล๏อกเก็ตหลวงปู่สาม ไมํจำกัดขนาด
2237 .
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่สาม ไมํจำกัดเนื้อ
2238 .
เหรียญหลํอใบโพธิ์หลวงปู่สาม ไมํจำกัดเนื้อ
2239 .
เหรียญหลวงปู่ธรรมรังษี รุํนแรก
2240 .
พระรูปหลํอหลวงปู่ธรรมรังษี รุํนมหาเศรษฐี
2241 .
พระกริ่งหลวงปู่ธรรมรังษี รุํนซุ๎มประตู ไมํจำกัดเนื้อ
2242 .
พระกริ่งหลวงปู่ธรรมรังสี รุํนนะโภคทรัพย๑
2243 .
พระกริ่งโปรํงฟ้าหลวงพํอริม ตอกโค๏ตเลข 1
2244 .
พระกริ่งรัตนมุณีหลวงพํอริม
2245 .
พระรูปหลํอโบราณหลวงปู่เจียม
2246 .
เหรียญหลํอโบราณหลวงปู่เจียม
2247 .
พระกริ่งอุดมวรเวทย๑หลวงปู่เจียม ไมํจำกัดเนื้อ
2248 .
พระกริ่งพรหมคุณหลวงปู่หงส๑
2249 .
เหรียญหลวงปู่ทุม รุํนแรก
2250 .
รูปเหมือนป๓๊มหลวงตาเห วัดพนมกรอล
2251 .
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เจียม รุํนแรก ไมํจำกัด

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:13:46  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  038:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 34 รายการ )
2252 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. เป็น วัดเจริญนิมิต (บล็อกไขํปลาปลาเต็ม)
2253 .
เหรียญรุํนแรก เนื้ออัลปาก๎า ล.พ. อ๏าต วัดโคกยาง
2254 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. เทิ่ง วัดอัมภาราม
2255 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. โหน วัดโพธิ์ย๎อย ปี 2529
2256 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. เอ๎ สารี
2257 .
รูปหลํอรุํนแรก ล.พ. พอก วัดหินโคก ปี 2513
2258 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. ทอง วัดจระเข๎มาก (บล็อกหน๎าเล็ก) ปี 2517
2259 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. เชียร วัดจำปา ปี 2515
2260 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. ผาด วัดบ๎านกรวด พิมพ๑หยดน้ำเล็ก
2261 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. ผาด วัดบ๎านกรวด พิมพ๑หยดน้ำใหญํ
2262 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. ออน วัดสวำงบูรพา
2263 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. ตู๎ วัดหินโคน
2264 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. สด วัดศุภโสภณ
2265 .
รูปหลํอโบราณรุํนแรก ล.พ. เมียน วัดบ๎านจะเนียง
2266 .
เหรียญรุํนแรก ล.พ. เมียน วัดบ๎านจะเนียง
2267 .
รูปเหมือนงาแกะ ล.พ. เมียน วัดบ๎านจะเนียง ไมํจำกัดครอบ
2268 .
พระกริ่งรุํนแรก (กัลยาโณ) ล.พ. เมียน วัดบ๎านจะเนียง
2269 .
พระกริ่งสารพัดนึก ล.พ. เมียน วัดจะเนียง เนื้อนวะก๎นทองคำ
2270 .
พระกริ่งสารพัดนึก ล.พ. เมียน วัดจะเนียง ไมํจำกัดเนื้อ
2271 .
หนุมาน ล.พ.เมียน วัดบ๎านจะเนียง เนื้อเงิน
2272 .
หนุมาน ล.พ. เมียน วัดจะเนียง ไมํจำกัดเนื้อ
2273 .
เหรียญเจริญพร ล.พ. เมียน วัดจะเนียง เนื้อเงินลงยา
2274 .
เหรียญเจริญพร ล.พ. เมียน วัดจะเนียง เนื้อนวะลงยา
2275 .
เหรียญเจริญพร ล.พ. เมียน วัดจะเนียง ไมํจำกัดเนื้อ
2276 .
เหรียญนารายณ๑ทรงครุฑ “ผู๎การต๐อยสร๎างถวาย” ล.พ. เมียน วัดจะเนียง
2277 .
เหรียญโภคทรัพย๑หลังท๎าวเวสสุวรรณ ล.พ. เมียน วัดจะเนียง เนื้อทองคำลงยา
2278 .
เหรียญโภคทรัพย๑หลังท๎าวเวสสุวรรณ ล.พ. เมียน วัดจะเนียง เนื้อเงินลงยา
2279 .
เหรียญโภคทรัพย๑หลังท๎าวเวสสุวรรณ ล.พ. เมียน วัดจะเนียง ไมํจำกัดเนื้อ
2280 .
พระปรกใบมะขาม ล.พ. เมียน วัดจะเนียง
2281 .
พระปิดตา เนื้อโลหะ ล.พ. เมียน วัดจะเนียง
2282 .
ล๏อกเก็ต รุํน เจริญพร ล.พ. เมียน วัดจะเนียง
2283 .
รูปถำย หลังแผํนตะกั่ว รุํน สารพัดนึก ล.พ. เมียน วัดจะเนียง
2284 .
พระผงพิมพ๑ขุนแผน รุํนแรก ล.พ. เมียน วัดจะเนียง
2285 .
พระผงพิมพ๑เล็บมือ ล.พ. เมียน วัดจะเนียง

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:14:04  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  039:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด ทั่วไป
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2286 .
พระผงรูปเหมือนรุํนแรก พิมพ๑เล็บมือ
2287 .
เหรียญพระพุทธหลังดาว รุํนแรก ปี 2526
2288 .
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ ปี 2529
2289 .
พระปรกใบมะขาม รุํนแรก (ตลาดแค) ปี 2530 เนื้อทองคำ , นาก , เงิน
2290 .
พระปรกใบมะขาม รุํนแรก (ตลาดแค) ปี 2530 เนื้อทองเหลือง
2291 .
พระสังกัจจายน๑ รุํนแรก พิมพ๑ใหญํ , เล็ก ปี 2533 ไมํจำกัดเนื้อ
2292 .
เหรียญรูปเหมือน รุํนแรก พิมพ๑จับเขำ ปี 2538 ไมํจำกัดเนื้อ
2293 .
รูปหลํอเหมือน รุํนแรก ชุบทอง , รมดำ ปี 2539
2294 .
พระกริ่งอายุ 80 ปี รุํนแรก ปี 2540 ไมํจำกัดเนื้อ
2295 .
พระชัยวัฒน๑อายุ 80 ปี รุํนแรก ปี 2540 ไมํจำกัดเนื้อ
2296 .
ตะกรุดฉีด ชุดสามยันต๑ รุํนแรก ปี 2540
2297 .
พระผง รุํนแรก หลังยันต๑แดง ปี 2545 ไมํจำกัดพิมพ๑
2298 .
รูปเหมือน รุํน 2 พิมพ๑จัมโบ๎ ไมํจำกัดเนื้อ
2299 .
รูปหลํอเหมือน รุํน 2 ปี 2545 เนื้อทองคำ , เงิน , ชนวนพิเศษ
2300 .
รูปหลํอเหมือน รุํน 2 ปี 2545 เนื้อทองทิพย๑
2301 .
พระสิวลีหลํอลอยองค๑ รุํนแรก ปี 2545 ไมํจำกัดเนื้อ
2302 .
พระสมเด็จ หลังยันต๑จุด (เรือหงส๑) เนื้อเทา , ขาว ปี 2545
2303 .
พระสิวลีเนื้อพิเศษ รุํนแรก ฝ๓งปรกและไม๎ฝ๓งปรก ปี 2546
2304 .
พระสิวลี รุํนแรก เนื้อขาว ปี 2546
2305 .
พระสมเด็จ หลังยันต๑ทอง ปี 2547
2306 .
เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค๑ รุํน 2 ปี 2548
2307 .
พระรูปหลํอเปิดบาตรรับทรัพย๑ งานวันเกิด ปี 2550
2308 .
พระผงเปิดบาตรรับทรัพย๑ ปี 2550 ไมํจำกัดเนื้อ
2309 .
เหรียญหลํอพิมพ๑เจ๎าสัว แจกงานวันเกิด ปี 2551 ไมํจำกัดเนื้อ
2310 .
พระสังกัจจายน๑หลํอโบราณ รุํนแรก ศิษย๑โคราชสร๎าง ปี 2551
2311 .
พระรูปเหมือนหลํอโบราณ รุํนแรก ศิษย๑โคราชสร๎าง ปี 2551
2312 .
รูปเหมือนป๓๊มลอยองค๑ รุํนแรก ปี 2551 ไมํจำกัดเนื้อ
2313 .
พระปิดตา มีโชค มีลาภ ยันต๑หลวงปู่ศรี ปี 2551 ไมํจำกัดเนื้อ
2314 .
เหรียญรูปไขํรุํนแรก ศิษย๑โคราชสร๎าง ปี 2552 ไมํจำกัดเนื้อ
2315 .
เหรียญกลม รุํนน้ำมนต๑ รุํนแรก ปี 2552 ไมํจำกัดพิมพ๑ และ เนื้อ
2316 .
เหรียญยืน ถือผ๎าเช็ดหน๎า รุํนแจกทาน ปี 2552 ไมํจำกัดเนื้อ
2317 .
เหรียญโต๏ะหมูํ หลังอัฐบริขาร ปี 2552 เนื้อเงิน , อัลปาก๎า , ตะกั่ว
2318 .
เหรียญป๓กกลด รุํนแรก กฐินสามีคคี ปี 2552 ไมํจำกัดเนื้อ
2319 .
เหรียญรูปไขํมหามงคล (กรรมการ) ปี 2552 ไมํจำกัดเนื้อ
2320 .
เหรียญระฆังใหญํ มหามงคล ปี 2552 ไมํจำกัดเนื้อ
2321 .
เหรียญระฆังเล็ก มหามงคล ปี 2552 ไมํจำกัดเนื้อ
2322 .
พระพิมพ๑เชียงแสน เนื้อตะกรุดเกำ อายุวัฒนมงคล ปี 2554

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:14:22  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  040:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงพ่อทองมา ถาวโร – พระหลวงปู่บุญทา ถาวโร จ.ร้อยเอ็ด ทั่วไป
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2323 .
เหรียญรุํนแรก หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2493 เนื้อทองแดง ไมํจำกัดบล็อก
2324 .
เหรียญพุํมข๎าวบิณฑ๑ รุํนสอง หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี เนื้อทองแดง
2325 .
เหรียญเสมาหลังยันต๑ห๎า หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2507 เนื้อทองแดง
2326 .
เหรียญเสมาหลังยันต๑ห๎า หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2512 เนื้อทองแดง
2327 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อเงิน ,นวะ
2328 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อทองแดง
2329 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง
2330 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงิน
2331 .
เหรียญกลม หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อเงิน ,นวะ
2332 .
เหรียญกลม หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อทองแดง
2333 .
เหรียญกลม หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง
2334 .
เหรียญกลม หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงิน
2335 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 รุํนพิเศษ ไมํจำกัดเนื้อ
2336 .
เหรียญรูปไขํ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2519 เนื้อทองแดง
2337 .
รูปหลํอโบราณ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 พิมพ๑มือแบ
2338 .
พระกริ่งศรีเทพหลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อเงิน ,นวะ
2339 .
พระสมเด็จหลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2518 เนื้อผงผสมผงบางขุนพรหม
2340 .
พระรูปหลํอ หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2525 ก๎นฝาอุดกริ่ง ท.ไมํจำกัดเนื้อ
2341 .
พระกริ่งศรีเทพหลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2533 เนื้อเงิน
2342 .
พระกริ่งศรีเทพหลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2533 เนื้อทองแดงรมดำ
2343 .
เหรียญหายหํวง หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2533 ไมํจำกัดเนื้อ
2344 .
พระรูปหลํอฐานสี่เหลี่ยมหลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2533 เนื้อทองแดงรมดำ
2345 .
เหรียญหลังพระพรหม หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ไมํจำกัดเนื้อ
2346 .
เหรียญเกลียวเชือก หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี ปี2517 ไมํจำกัดเนื้อ
2347 .
เหรียญกลมนั่งเต็มองค๑รัดปะคตเต็ม หลวงพํอทองมา วัดสวำงทาสี เนื้อทองแดง
2348 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อทองคำลงยา
2349 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อนวะหน๎ากากเงินกรรมการลงยา
2350 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อนวะกรรมการลงยา
2351 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อนวะ
2352 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อฝาบาตรหน๎ากากเงินกรรมการลงยา
2353 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อฝาบาตรกรรมการลงยา
2354 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อฝาบาตร
2355 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อทองแดงหน๎ากากเงินกรรมการลงยา
2356 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อทองแดงกรรมการลงยา
2357 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้อทองแดง
2358 .
เหรียญหลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ รุํนพญาเตำถิ่นมังกร ปี2555 เนื้ออัลปาก๎าแจกกรรมการลงยา
2359 .
ล็อกเก็ตพญาเตำเล็ก หลังฝ๓งคำหมากแห๎ง หลวงปู่บุญทา วัดบ๎านสวนปอ ปี2555

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:14:39  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  041:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงปู่คาบุ - พระหลวงปู่อ่อง จ.อุบลราชธานี ทั่วไป
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 35 รายการ )
2360 .
เหรียญหลวงปู่คำบุ รุํนแรก ปี 2522
2361 .
เหรียญหลวงปู่คำบุ รุํนสอง ปี 2536
2362 .
เหรียญ 100 ปี ญาทำนสวน รุํน 1 หลวงปู่เร็ว
2363 .
พระอุปคุตแบํงลาภ ปี 2551
2364 .
พระกริ่งจักรพรรดิ ปี 2522
2365 .
พระรูปเหมือนลอบองค๑ เนื้อซิริก๎า ปี 2522
2366 .
พระรูปเหมือน ยันต๑ครู ปี 2553
2367 .
พระกริ่งชินบัญชร รุํนแรก ออกวัดโพธิ์ไทร ปี 2552
2368 .
พระกริ่งสายรก เสาร๑ห๎า ปี 2553
2369 .
พระกริ่งชินบัญชร เพชรกลับ ปี 2553
2370 .
เหรียญหลํอฉลุ ปี 2553
2371 .
พระรอดสัมฤทธิ์ผล ปี 2554
2372 .
แผํนหลํอรูปเหมือนครึ่งซีก ปี 2552
2373 .
พระกริ่งสายรกชินบัญชร ออกวัดโพธิ์ไทร ปี 2552
2374 .
พระกริ่งอุปคุตชนะมาร หลวงปู่เร็ว ฉันทโก ไมํจำกัดเนื้อ
2375 .
เหรียญเจริญพรบน หลวงปู่เร็ว ฉันทโก ไมํจำกัดเนื้อ
2376 .
เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่เร็ว ฉันทโก ไมํจำกัดเนื้อ
2377 .
พระกริ่ง รุํนแรก ปี 2520
2378 .
พระปิดตาโภคทรัพย๑ ปี 2554
2379 .
เหรียญหลํอพระอุปคุตแบํงลาภ ปี 2554
2380 .
พระเกศหลวงปู่คำบุ รุํนแก๎ววิเศษ ปี 2554 ไมํจำกัดเนื้อ
2381 .
เหรียญหลํอมหาลาภหลวงปู่คำบุ ปี 2554 ไมํจำกัดเนื้อ
2382 .
ไม๎แกะพญางิ้วดำ หลวงปู่คำบุ รุํนแก๎ววิเศษ ปี 2554
2383 .
พระขรรค๑หลวงปู่คำบุ ไม๎รอดคุก ปี 2554
2384 .
ปลัดขลิกหลวงปู่คำบุ ไม๎รอดคุก ปี 2554
2385 .
เหรียญหลวงปู่คำบุ รุํนเศรษฐีอุบล ปี 2554 ไมํจำกัดเนื้อ
2386 .
ตะกรุดไกํแก๎ว หลวงปู่เร็ว ฉันทโก
2387 .
เบี้ยแก๎หลวงปู่เร็ว ฉันทโก
2388 .
พระกริ่งอุปคุตประธานพร หลวงปู่อํอง รุํนแรก ปี 2553
2389 .
ล็อกเก็ตฉากทองจัมโบ๎หลวงปู่อํอง รุํนแรก ปี 2553
2390 .
เหรียญหลวงปู่อํอง รุํนเจริญพร ปี 2554
2391 .
พระขรรค๑มหาลาภหลวงปู่อํอง รุํนแรก ปี 2554
2392 .
เบี้ยแก๎หลวงปู่อํอง รุํนแรก ปี 2554
2393 .
เหรียญพุทธซ๎อนหลวงปู่คำบุ ปี 2555 วัดกุดชมพู ไมํจำกัดเนื้อ
2394 .
พระปิดตามหาเศรษฐีหลวงปู่คำบุ ปี 2555 ไมํจำกัดเนื้อ

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:14:58  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  042:  
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  พระหลวงปู่บุญหนา ธฺมมทินฺโน จ.สกลนคร ทั่วไป
โต๊ะที่ 69 ค่าส่งรายการละ 300 บาท ( 37 รายการ )
2395 .
เหรียญรุํนแรก ปี 2540 โค๏ตอ๎วน พิมพ๑เต็มองค๑
2396 .
เหรียญรุํนแรก ปี 2540 โค๏ตอ๎วน พิมพ๑ครึ่งองค๑
2397 .
เหรียญหลังโต๏ะหมู รุํนแรก ปี 2542
2398 .
พระผงหลังโต๏ะหมู รุํนแรก ปี 2542
2399 .
พระกริ่ง รุํนแรก ปี 2541
2400 .
พระกริ่ง รุํนแจกทาน ปี 2542
2401 .
พระกริ่งรูปเหมือน รุํนแรก ปี 2542
2402 .
พระรูปเหมือนป๓๊ม รุํนแรก ปี 2542
2403 .
เหรียญซุ๎มเรือนแก๎ว รุํนหายหํวง ปี 2543
2404 .
เหรียญรุํนอยูํเย็นเป็นสุข ไตรมาส 45 (6 รอบ)
2405 .
เหรียญซุ๎มระฆังพญานาค รุํนมั่งมีศรีสุข รุํนไตรมาส 45 (6 รอบ)
2406 .
เหรียญรุํนรวยบุญศีลทานบารมี ไตรมาส45 (6 รอบ)
2407 .
พระรูปเหมือนหลํอโบราณ รุํนไตรมาส 44
2408 .
เหรียญหลํอโบราณ รุํนไตรมาส 44
2409 .
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุํนแรก ไตรมาส 45(6 รอบ)
2410 .
พระปิดตา ยันต๑ยุํง รุํนแรก ปี 2542
2411 .
เหรียญเม็ดแตง รุํนแรก ไตรมาส 45(6 รอบ)
2412 .
เหรียญรุํนก๎าวหน๎า ไตรมาส 45(6 รอบ)
2413 .
เหรียญรุํนสมปรารถนา ไตรมาส 45(6 รอบ)
2414 .
เหรียญหลํอ รุํนเศรษฐี ไตรมาส 47
2415 .
เหรียญ รุํนเศรษฐี ไตรมาส 47
2416 .
พระกริ่งนาคปรก รุํนแรก(เศรษฐี) ไตรมาส 47
2417 .
พระกริ่งเศรษฐีนวะโกฏิ รุํนเจริญทรัพย๑ ปี 2548
2418 .
พระกริ่งอวโลกิเตศวร รุํนภาวนา ไตรมาส 49
2419 .
เหรียญป๓กกลด รุํนภาวนา ไตรมาส 49
2420 .
เหรียญบิณฑบาต รุํนเหลือกิน เหลือใช๎ ปี 2552
2421 .
เหรียญรุํนเมตตา 80 ไตรมาส 53
2422 .
เหรียญรุํนสร๎างบารมี 80 ปี 2554
2423 .
พระรูปหลํอโบราณ รุํน เฮง เฮง เฮง ปี 2554
2424 .
เหรียญ 2 หน๎า รุํนวัฒนมงคล ๘๐ 3 ไตรมาส 52-54
2425 .
เหรียญเสมา รุํนวัฒนมงคล ๘๐ 3 ไตรมาส 52-54
2426 .
เหรียญพุดซ๎อน รุํนวัฒนมงคล ๘๐ 3 ไตรมาส 52-54
2427 .
พระกริ่งรูปเหมือนจัมโบ๎ รุํนกินไมํหมด 3 ไตรมาส 52-54
2428 .
เหรียญ 3 ถอด รุํนมหาปรารถ ไตรมาส 2554
2429 .
พระกริ่งรูปเหมือนจัมโบ๎ รุํนบุญหนาหมื่นปี เสาร๑๕-๕-๕๕
2430 .
ลูกอมมังกรทอง รุํนบุญหนาหมื่นปี เสาร๑๕-๕-๕๕
2431 .
เหรียญมังกร รุํนบุญหนาหมื่นปี เสาร๑๕-๕-๕๕

อีสานพระดอทคอม ประมูลพระ พระเครื่อง
พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม จาก: Admin  พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 2012-07-20 18:15:32  | พระเครื่องเมืองอีสาน ประมูลพระ พระอีสาน อีสานพระดอทคอม 223.207.174xxx    

Previous Page1 | Next Page